You are here

Факти и цифри (ЕSENER)

Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER) на EU-OSHA е обширно проучване на начините на управление на рисковете, свързани с безопасността и здравето на работните места в Европа.

Представители на хиляди предприятия и организации в цяла Европа отговарят на въпросниците на ЕSENER, в които акцентът е поставен по-специално върху следните теми:

 • Общи рискове, свързани с безопасността и здравето при работа и тяхното управление
 • Психосоциални рискове като стрес, малтретиране и тормоз
 • Механизми и пречки при предприемане на действия в управлението на БЗР
 • Участие на работниците и служителите в БЗР

Проучването от 2014 г. е още по-подробно и обширно от първото, като броят на участниците е увеличен наполовина, а в три от държавите националното участие се е подобрило допълнително. ESENER-2 включва за първи път селскостопански предприятия и микропредприятия с 5 до 10 служители.

 • Оценки на рисковете на работното място, извършвани редовно и главно от вътрешния персонал

  Изглежда тези оценки имат връзка с размера на предприятията, тъй като процентният дял на предприятията, в които оценките на риска се извършват главно от техния персонал, се увеличава с размера им.

  Това не говори нищо за качеството на тези оценки на риска, но по принцип и като се изхожда от предпоставката, че лицата, контролиращи работата, са най-подходящи за контрол на рисковете, всички предприятия следва да могат да извършват основна оценка на риска само със собствения си персонал.

  Оценки на рисковете на работното място, извършвани редовно, по държавиИкона за мащабиране
 • Оценки на рисковете на работното място, извършвани редовно

  Според ЕSENER-2 77% от предприятията в ЕС-28 извършват редовно оценки на риска. Както се очакваше, налице е положителна връзка с размера на предприятията.

  Абсолютните равнища на оценката на риска, посочени от ЕSENER-2, по всяка вероятност са до известна степен надценени. Този вид „грешка на измерването“ е общ за всички проучвания и в ЕSENER-2 бяха положени максимални усилия тези грешки да бъдат минимални. Най-важното е, че методологията гарантира, че стойностите могат да се използват за достоверни сравнения между държавите и за анализ по други променливи, които са основните цели на проучването.

  Вижте още

  Натиснете „Мащабиране“Икона за мащабиране
 • Защо не се извършват редовни оценки на риска на работното място?

  Основните причини, посочени за неизвършване на редовни оценки на риска са, че рисковете и опасностите са вече известни (83) и че няма големи проблеми (80%).

  Интересен е фактът, че предприятията в класовете с най-малките размери съобщават по-рядко от тези с по-големи размери, че процедурата е твърде обременителна: 22% от предприятията с 5 до 9 работници, в сравнение с 31% от тези с над 250 души.

  Натиснете „Мащабиране“Икона за мащабиране
 • Причини за вземане на мерки за здравето и безопасността

  Съобразяването с изискванията на закона се посочва като основна причина от 85% от предприятията в ЕС-28.

  Налице е слаба положителна връзка с размера на предприятията, докато по сектори няма съществени различия. Вторият по важност стимул за действия по въпросите на БЗР е да се отговори на очакванията на работниците и служителите или на техните представители (79%).

  Натиснете „Мащабиране“Икона за мащабиране
 • Основни трудности при разрешаване на проблемите, свързани със здравето и безопасността

  Резултатите в зависимост от размера на предприятията показват, че най-малките предприятия посочват тези два фактора — сложност на изискванията на закона и документацията — по-често от по-големите.

  От друга страна, недостатъчната осведоменост сред персонала и ръководството се посочва по-специално в категорията на най-големия размер, което е интересна констатация, тъй като показва, че положителната култура или благоприятният климат на безопасност може да се окажат по-трудно постижими с разрастването на предприятието.

  Натиснете „Мащабиране“Икона за мащабиране
 • Рискови фактори в предприятието

  Най-често посочваните рискови фактори са: работа с трудни клиенти, ученици, пациенти (58% от предприятията в ЕС-28), следвани от изморителни или болезнени пози (56%) и повтарящи се движения на ръката или рамото (52%).

  В настоящия контекст на социални промени констатациите от ЕSENER-2 отразяват продължаващият ръст на сектора на услугите.

  Натиснете „Мащабиране“Икона за мащабиране
 • Два най-често отчитани рискови фактора

  Рискът от трудови злополуки с машини или ръчни инструменти е най-често отчитаният рисков фактор в строителството, управлението на отпадъците, водоснабдяването и енергоснабдяването (82% от предприятията в съответния сектор в ЕС-28), селското стопанство, горското дело и рибарството (78%) и производството (77%).

  Работа с трудни клиенти, пациенти, ученици и пр. е най-често срещаният рисков фактор в дейностите в образованието, хуманната медицина и социалната дейност (75%), както и в търговията, транспорта, храненето/ настаняването и отдиха и развлеченията (62%).

  Натиснете „Мащабиране“Икона за мащабиране