You are here
1_shutterstock_216580792.jpg

Възможности за финансиране

За да се помогне на партньорите на OiRA да осигурят необходимите им средства за въвеждането на OiRA, EU-OSHA редовно предоставя информация за възможностите за финансиране, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). „Възможности за финансиране от ЕС за участниците в EU-OSHA“ е най-новото ръководството за финансиране, публикувано от EU-OSHA.

Ръководството се стреми да помогне на всички участници в EU-OSHA да открият подходящи възможности за финансиране. То има за цел да повиши осведомеността за различните възможности за получаване на финансиране на равнище ЕС, като се започне от средства за проучване на БЗР и се стигне до дейности, извършвани от публичните институции и проекти, инициирани от различни социални партньори.

Поставя се акцент върху възможностите за финансиране на съвместни инициативи в различните държави — членки на ЕС (често включват държавите членки от Европейската асоциация за свободна търговия и страните кандидатки за членство в ЕС). В допълнение ръководството включва раздел за национално финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове за няколко държави членки.