Законодателство

Най-важният европейски нормативен акт от значение за оценката на риска, е Рамкова директива 89/391. Тази директива действително е рамкова, тъй като съдържа "общи принципи за предотвратяване на професионалните рискове… както и общите насоки за прилагането на горепосочените принципи" (Чл. Препоръката налага на работодателите отговорност за осигуряване на безопасности и здравословни условия на труд във всеки аспект, свързан с работата, и оценката на риска е съществен аспект на това задължително управление на безопасните и здравословни условия на труд (БЗУТ). Съгласно директивата, оценката на риска трябва да е началният момент в един обширен процес на БЗУТ. Тя има централна роля, тъй като позволява на работодателите да изпълняват мерките, които са необходими за защита на безопасността и здравето на техните работници.

Рамковата директива е въведена в националното законодателство.Държавите-членки имат обаче право да приемат по-строги разпоредби за защита на своите работници (поради това следва да проверите конкретното законодателство, отнасящо се за оценката на риска във вашата страна).