отговорности на работниците

Защитата на безопасността и здравето на работещите в Европа се постига чрез подход, основан на оценка и управление на риска. За да се направи ефективна оценка на риска на работното място, всички заинтересовани страни трябва добре да разбират правното значение, принципите, процеса на оценка на риска и ролята на основните участници в него.

Роли и отговорности на работниците

Важно е работниците да участват в оценката на риска. Те познават проблемите и детайлите относно това, което действително се случва при изпълнение на техните задачи или дейности, така че те следва да бъдат включени в оценката. Често пъти техните практични знания или компетенции са необходими за разработката на изпълними превантивни мерки.

Участието на работниците е не само тяхно право, то е от основно значение, за да бъде професионалното управление на здравословните и безопасни условия на труд ефективно и ефикасно.

Работниците и/или техните представители имат правото/задължението да:

 • бъдат консултирани относно мерките за организация на оценката на риска и за назначаването на лицата, които ще изпълняват тази задача

 • участват в оценката на риска

 • предупреждават своите ръководители или работодатели относно набелязаните рискове

 • отчитат всякакви промени на работното място

 • бъдат информирани относно рисковете за тяхната безопасност и здраве и относно необходимите мерки за отстраняване или намаляване на тези рискове

 • участват в процеса на вземане на решение за превантивни и защитни мерки, които трябва да се изпълнят

 • поискат от работодателя да приложи подходящи мерки и да представи предложения за свеждане до минимум на опасностите или отстраняване на опасността при източника

 • съдействат, помагайки на работодателя да осигури безопасност на работната среда

 • се обучават/получават инструкции относно изпълняваните мерки

 • се грижат максимално за своята безопасност и здраве, както и за тези на други лица, засегнати от техните действия, в съответствие с обучението и инструкциите на работодателя

Освен това е важно представителите на работниците да бъдат обучени, така че да разберат оценката на риска и своята роля в нея.

Роли и отговорности на работодателите

Работодателите следва да подготвят внимателно това, което смятат да правят, за да посрещнат своите отговорности и направят оценка на риска, както и да изпълнят необходимите мерки за безопасността и здравето на работниците. Препоръчва се да направят това посредством план за действие, за отстраняване или контрол на рисковете.

Планът за действие следва да включва:

 • възлагане, организиране и координиране на оценката

 • назначаване на компетентни лица, които да извършат оценките

  • лицето, извършващо оценката на риска, може да бъде:

   • самият работодател

   • служители, определени от работодателите

   • външни оценители и доставчици на услуги, ако липсва компетентен персонал на работното място

  • лица, които могат да докажат своята компетентност, като установят, че притежават следните умения:

   • разбиране на общия подход към оценката на риска

   • възможност да покажат това разбиране на работното място

   • способност да определят ситуациите, при които не биха били в състояние да оценят адекватно риска без помощ, и да могат да се консултират относно необходимостта от допълнителна помощ

 • съгласуване с представители на работниците относно разпоредбите за назначаване на лицата, които ще направят оценките

 • осигуряване на необходимата информация, обучение, ресурси и подкрепа на оценителите, които са служители на работодателя

 • осигуряване на адекватна координация между оценителите (ако е относимо)

 • включване на ръководството и насърчаване на участието на работната сила

 • определяне на мерките за преглед и преразглеждане на оценката на риска

 • гарантиране, че превантивните и защитните мерки отчитат резултатите от оценката

 • осигуряване на това, че оценката на риска се документира

 • наблюдение и контрол на защитните и превантивните мерки, което да осигури поддържане на тяхната ефективност

 • информиране на работниците и/или на техни представители за резултатите от оценката и въведените мерки (като им се предоставят записите).

Съвет за изпълняващия оценката на риска

Лицата, извършващи оценки на риска в работата следва да имат познания за и/или информация относно:

 • опасностите и рисковете, за известните опасности и начина на тяхното възникване

 • материалите, оборудването и технологията, които се използват в работата

 • работни процедури, организация и взаимодействие на работниците с използваните материали

 • видът, вероятността, честотата и продължителността на излагане на опасностите. В някои случаи това може да означава прилагане на съвременни, утвърдени техники на измерване

 • съотношение между излагането на опасност и нейното въздействие

 • нормативните изисквания и стандарти, относими към рисковете на работното място

 • какво се смята за добра практика в областите, където не съществуват нормативни стандарти.

Работодателите следва да гарантират, че лицето, извършващо оценка на риска, независимо дали е служител или външен консултант, ще разговаря със служителите или с други лица, например контрагенти, които действително изпълняват работата.

Ако служители на различни работодатели работят на едно и също работно място, оценителите ще трябва вероятно да споделят информация относно рисковете и изпълнените мерки за безопасност и здравеопазване за справяне с тези рискове. Отговорност на работодателя е да организира улесняването на този процес.

--HEADING_PAGINATION--