Силни/слаби страни на инструментите

Напредъкът в областта на информационните технологии и използването на интернет води до развитието на редица интерактивни инструменти, които помагат да се оценят професионалните рискове. Предвид трудностите, срещани от микропредприятията и малките предприятия (ММП) при предотвратяването на професионални рискове, EU-OSHA е насочила вниманието си върху възможностите, предлагани от тези нови технологии, за да помогне на всички ММП в усилията им за предотвратяване на рисковете.

Основните движещи сили и пречки за OiRA (или за който и да е интерактивен инструмент за оценка на риска) са разгледани по-долу.

Движещи сили за OiRA

 • Ново поколение инструменти за оценка на риска: лесен достъп, лесни за използване, безплатни за крайните потребители

Важно е всеки проект или схема, насочени към ММП, да бъдат адаптирани към нуждите им — нито прекалено сложни, нито твърде скъпи (и по възможност да са безплатни). Правят се постоянни усилия за улесняване на достъпа до инструменти на OiRA за специфичните сектори, за да се гарантира, че тяхната употреба е удобна и лесна. Целта е да се даде възможност на ММП, които никога не са правили оценка на рисковете или никога не са го правили по един систематичен и структуриран начин, да направят първите стъпки в тази насока. Лесният и безплатен достъп и лесното използване са предпоставки за успеха на инструментите на OiRA.

 • Разпространението им се улеснява чрез интернет

OiRA инструментът може да бъде разпространен до огромен брой фирми, без да се налага да управляват разходите и ограниченията, свързани с печат и изпращане на документи на хартиен носител.

 • Постепенно развиващо се съдържание

OiRA инструментът може лесно и бързо да бъде изменен с цел отразяване промените в законодателството или разработването на нови примери за добри практики, нови процеси и т.н., като се гарантира, че инструментите винаги са актуални.

Съдържанието на инструментите може също така да се адаптира за различни крайни потребители. Разработчиците на инструмент OiRA могат да решат първоначално да се съсредоточат върху най-големите рискове в даден сектор, като с течение на времето добавят нови модули и нова информация. Чрез редовни актуализации съдържанието на инструмента през годините може да се направи по-изчерпателно.

 • Дидактично измерение

Интуитивна навигация, образователно съдържание, възможност за работа със собствено темпо и прекъсване на работата благодарение на резервни системи за съхранение — тези функции на OiRA дават възможност потребителите да бъдат ръководени стъпка по стъпка в своята работа.

OiRA предлага поетапен подход от идентификация на опасността до документирана оценка на риска. Крайни потребители, които досега никога не са правили оценка на риска, имат възможността да бъдат водени през целия процес — от първия етап (идентификация на риска) до последния (съставяне на план за действие/създаване на документирана оценка на риска).

OiRA също може да се използва и за:

  • увеличаване на знанията и информацията (напр. чрез илюстриране на специфичните рискове в даден сектор или показване как да се извърши оценка на риска);

  • провеждане на обучение, особено професионално обучение; показване на основните рискове в съответния сектор на бъдещите занаятчии (фризьори, шофьори на камиони, хлебари, и т.н.) и как да се извърши оценка на риска чрез достъп до съответния инструмент и навигация през различните модули и стъпки.

Инструментите на OiRA насърчават и дават възможност на ММП да управляват безопасността и здравето при работа (БЗР) по вътрешен или по-автономен начин. Те също така изясняват необходимостта от консултиране с експерт по БЗР, когато няма достатъчен вътрешен капацитет, за да се обърне необходимото внимание на определен риск или въпрос, свързан с БЗР.

 • Платформа за достъп до други източници на информация

Инструментите OiRA са и платформа, която чрез лесен достъп, линкове, видеа и снимки предоставя на крайните потребители пълна гама от информация и документи, включително:

  • законодателство;

  • ръководство;

  • случаи на добри практики;

  • справки, брошури и доклади.

 • Възможност за контрол върху използването на такива инструменти

Фактът, че инструментите се предоставят онлайн, позволява да се прави статистическо наблюдение на тяхното използване. От съображения за защита на данните и в резултат на решения, взети от участниците в OiRA, не се генерират статистически данни по отношение на съдържанието на инструментите (информацията, предоставена от крайните потребители). Статистиката на OiRA се фокусира върху по-общи въпроси, например брой на създадените профили в OiRA, брой на извършените оценки на риска и брой на плановете за действие. Тази информация, събрана от крайните потребители, ще позволи инструментите на OiRA да се подобряват през годините (от гледна точка на използваемост, простота и т.н.) и ще даде възможност да се прецени дали средствата са били използвани и са достигнали до своите целеви потребители — ММП.

Препятствия пред OiRA

 • Липса на осведоменост относно БЗР (ОР) сред микропредприятията и малките предприятия

Основните причини, които организациите изтъкват в подкрепа на това, че не извършват редовна оценка на риска, са, че рисковете и опасностите вече са им известни (83% от предприятията) и че не съществуват сериозни проблеми (80%) (според ESENER-2, Второ европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове на EU-OSHA). Тези резултати представляват само 24% от работните места в проучването, но те повдигат въпроса дали тези предприятия, особено най-малките, наистина имат по-малко проблеми, или те просто не са толкова наясно с риска на работното място.

 • Превенцията на риска не е основната цел или грижа за микропредприятията и малките предприятия

Предвид ограничените ресурси, с които разполагат ММП, и притесненията на собствениците за икономическото оцеляване на бизнеса им, БЗР има ниско присъствие и не е приоритет за много ММП. Препятствията за добро управление на БЗР включват:

  • слабото икономическо положение на много ММП и ниските нива на инвестиции, които те са в състояние да направят за инфраструктурата на БЗР;

  • ограничените познания, осведомеността и компетентността на управителите–собственици на ММП по отношение на БЗР, както и свързаните с тях регулаторни изисквания;

  • ограничения капацитет на много ММП да управляват работата си систематично (като цяло);

  • трудността да се достигне до ММП (първи етап) и да се убедят или насърчат да предприемат необходимите мерки за управление на БЗР по един по-систематичен и структуриран начин (втори етап).