Теми

В раздела „Теми“ на уебсайта на ЕU-OSHA можете да намерите полезна информация по различни теми, свързани с оценката на риска. Те включват специфични сектори, рискове и групи работници. Тази информация може да бъде полезна, когато става въпрос за оценка на риска, тъй като може да помогне за установяването на основните опасности в даден сектор или за установяването и прилагането на най-подходящите превантивни мерки за определен риск.

https://osha.europa.eu/bg/themes