Оценка на риска

Съществуват добри основания за това. Ако процесът на оценка на риска – стартът на подхода за управление на безопасността и здравеопазването – не бъде направен добре или изобщо не бъде направен, едва ли ще могат да бъдат определени подходящи превантивни мерки или да бъдат изпълнени.

Ежегодно милиони хора в ЕС биват наранявани в работата, или тяхното здраве се уврежда сериозно на работното място. Ето защо, оценката на риска е толкова важна, тъй като е ключ за здравословни работни места. Оценката на риска е динамичен процес, който позволява на предприятия и организации да изпълняват изпреварваща политика на управление на рисковете на работното място.

По тези причини е важно, всички тези видове и размери предприятия да извършват редовни оценки. Правилната оценка на риска включва, редом с други неща, да сме сигурни, че са отчетени всички значими рискове (не само непосредствените или очевидните), проверка на ефективността на приетите мерки за безопасност, документиране на резултатите от оценката и редовен преглед на оценката, за да се поддържа актуална.

Най-важното европейско законодателство, което е значимо за оценката на риска, е Рамкова директива 89/391. Тази директива е пренесена в националното законодателство. Държавите-членки имат обаче право да въвеждат по-строги разпоредби за защита на своите работници (поради това следва да проверите конкретното законодателство, отнасящо се до оценката на риска във вашата  страна).

Европейската комисия изготви  важно ръководство, за да помогне на държавите-членки, а така също и на работодателите и служителите, да изпълнят своите задължения по оценка на риска, така както са определени в Рамкова директива 89/391. Информацията, предоставена в този раздел, се основава на това ръководство.

Определения

Опасности

Опасност може да е всичко — работни материали, оборудване, работни методи или практики — което потенциално мож да причини увреждане.

Рискове

Риск е наличието на голяма или малка вероятност от настъпване на увреждане за определено лице в резултат на опасността.

Оценка на риска

Оценка на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците от опасностите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва:

  • възможности за ричиняване на нараняване или увреждане

  • възможности за отстраняване на опасностите,

  • ефективно или планирано въвеждане на превантивни или предпазни мерки с цел контрол на риска.

 

Допълнителни ресурси