You are here

Generalitat de Catalunya - Spain

Contact information
Sepúlveda 148-150
08011
Barcelona
Spain
Dedicated OiRA website:
Toggle filterClear filter
OiRA Tools
Security_cropped_CA.jpg
27/04/2017
Private security
Spain
Catalan

Seguretat privada

Les relliscades i ensopegades, la violència de tot tipus, el mal d'esquena i altres problemes de salut relacionats amb el treball, són la causa que els vigilants de seguretat privada siguin víctimes d'accidents de treball, o bé hagin de romandre inactius durant períodes de temps determinats. Això no només afecta els vigilants, sinó també a les empreses de seguretat privada i als clients. Els vigilants de seguretat privada estan involucrats en la prevenció de tot tipus de riscos i en el servei a la seguretat de les persones, instal·lacions, processos i productes. Per tant, s'han d'adoptar les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i salut. Aquesta eina OiRA s'ha desenvolupat en base a l'eina de la UE pactada amb els agents socials del sector.
OSH_001547_0.jpg
05/01/2017
Hairdressing
Spain
Spanish

Hairdressing

In most hairdressing salons, everything is geared around the client. Sometimes hairdressers disregard their own health, leading to health problems such as hairdresser eczema or wrist, neck and shoulder complaints. This often forces them, even while still very young, to abandon the profession. "OiRA peluquerías" has been developed taking as an example "OiRA Hairdressers" tool, which has been developed under the supervision of the social dialogue partners: Coiffure EU (employers) and UNI Europa Hair and Beauty (trade unions). The content is based on European legislation and particularly on the provisions of the European framework agreement on the protection of occupational health and safety in the hairdressing sector.
View all the tools
News
shutterstock_57271339_cropped.jpg
10/01/2017
The Generalitat de Catalunya has developed an OiRA tool for the hairdressing sector to help employers identify and assess the risks in order to carry out preventive actions to reduce them.See more
OiRA Tools
Security_cropped_CA.jpg
27/04/2017
Private security
Spain
Catalan

Seguretat privada

Les relliscades i ensopegades, la violència de tot tipus, el mal d'esquena i altres problemes de salut relacionats amb el treball, són la causa que els vigilants de seguretat privada siguin víctimes d'accidents de treball, o bé hagin de romandre inactius durant períodes de temps determinats. Això no només afecta els vigilants, sinó també a les empreses de seguretat privada i als clients. Els vigilants de seguretat privada estan involucrats en la prevenció de tot tipus de riscos i en el servei a la seguretat de les persones, instal·lacions, processos i productes. Per tant, s'han d'adoptar les mesures necessàries per garantir la seva seguretat i salut. Aquesta eina OiRA s'ha desenvolupat en base a l'eina de la UE pactada amb els agents socials del sector.
OSH_001547_0.jpg
05/01/2017
Hairdressing
Spain
Spanish

Hairdressing

In most hairdressing salons, everything is geared around the client. Sometimes hairdressers disregard their own health, leading to health problems such as hairdresser eczema or wrist, neck and shoulder complaints. This often forces them, even while still very young, to abandon the profession. "OiRA peluquerías" has been developed taking as an example "OiRA Hairdressers" tool, which has been developed under the supervision of the social dialogue partners: Coiffure EU (employers) and UNI Europa Hair and Beauty (trade unions). The content is based on European legislation and particularly on the provisions of the European framework agreement on the protection of occupational health and safety in the hairdressing sector.
OSH_001547.jpg
30/09/2016
Hairdressing
Spain
Catalan

Perruqueries

En molts salons de perruqueria tot està orientat cap al client. De vegades els perruquers no tenen en consideració la seva pròpia salut, fet que porta a problemes de salut com èczemes o molèsties als canells, coll i espatlles. Això els obliga sovint, tot i essent encara joves, a abandonar la seva professió. "OiRA perruqueries" s'ha elaborat prenent com a model l'eina "OiRA Hairdressers", la qual ha estat desenvolupada sota la supervició del diàleg dels agents socials europeus: Coiffure EU, empresaris, i el sindicat UNI europa Hair & Beauty. El contingut està basat en la legislació europea i particularment en les disposicions de l'Acord marc europeu sobre la protecció de la salut i la seguretat en el sector de perruqueria.
Security_cropped_png.png
30/09/2016
Private security
Spain
Spanish

Private security

Work in the private security sector goes along with plenty of risks, such as slips, trips and falls and violence of all types lead to private security guards being victims of work-related accidents or reporting temporarily inactive for certain periods of time. This is not a favourable situation for private security guards, private security companies and customers. Private security guards are involved in preventing all types of risks and in serving the security of people, premises, processes and goods. Hence, necessary measures must be taken to guarantee their own health and safety. This OiRA tool has been developed based on the tool developed by the EU sectorial social partners (CoESS and UNI Europa).
Curtiduría
30/09/2016
Leather and tanning
Spain
Spanish

Leather and tanning

Tanneries have important risks that must be controlled to ensure the protection of workers. These risks are of various types such as: the use of heavy machinery, the use of manual cutting tools or chemicals during tanning and bleaching. Workers often have to manually manipulate skins and hides and the workplace and storage area is often wet. The European social partners in the field of leather and tanning, IndustriAll and COTANCE, developed this tool that has been adapted to Catalan, as support for small and medium companies.
Adoberies
30/09/2016
Leather and tanning
Spain
Catalan

Adoberies

Les adoberies presenten riscos molt importants que cal controlar per assegurar la correcta protecció dels treballadors. Aquests riscos són de diversos tipus com per exemple: la utilització de maquinaria pesada, la utilització d'eines manuals de tall o de productes quimics tant en el moment del adobat com del blanquejat. A més cal tenir present que els treballadors han de manipular les pells manualment i que l'entorn del lloc de treball i de la zona d'emmagatzematge sovint es humit. Els agents socials europeus del sector de la pell, industriAll i COTANCE, van desenvolupar aquesta eina, que ha estat adaptada al català, com a suport per a les petites i mitjanes empreses del sector.
News
shutterstock_57271339_cropped.jpg
10/01/2017
The Generalitat de Catalunya has developed an OiRA tool for the hairdressing sector to help employers identify and assess the risks in order to carry out preventive actions to reduce them.See more