Fakta a čísla

Tento oddíl obsahuje údaje z různých zdrojů týkající se mikropodniků a malých podniků.

 • Mikropodniky a malé podniky – klíčové hospodářské subjekty

  Zdá se, že existují přesvědčivé důvody, proč mikropodnikům a malým podnikům připisovat ústřední význam jako hospodářským subjektům v EU.

  Podle počtu společností představovaly mikropodniky v roce 2013 více než devět z deseti společností (92,4 %) v nefinančním odvětví podnikání zemí EU-28, zatímco na malé podniky připadalo 6,4 %.

 • Smrtelné úrazy podle velikosti podniku

  V letech 2008–2012 připadal největší podíl smrtelných úrazů na pracovníky v podnicích s nanejvýš 49 zaměstnanci.

  Z trendů týkajících se smrtelných úrazů v posledních letech také vyplývá, že důsledky hospodářské recese a oživení pociťovaly podniky všech velikostí.

 • Podniky, které uvádějí, že využívají služby v oblasti BOZP

  Podle očekávání uvádějí větší podniky častěji než jejich menší protějšky, že tyto služby využívají.

  Rozdíly mezi podniky různých velikostí jsou poněkud větší v oblasti využívání specializovaných služeb, jako jsou služby odborníků na ergonomii a psychologů.

 • Využívání informací o BOZP z různých zdrojů

  Přístup k informacím, podpoře a poradenství má pro podniky zásadní význam.

  Zajímavé je, že téměř polovina podniků zařazených do průzkumu v zemích EU-28 uvádí, že pokud potřebují tento druh informací, obracejí se na pojišťovny (48 %) a na inspektorát práce (48 %).

 • Formální zastoupení zaměstnanců v podnicích

  Jak je patrné z grafu, formální zastoupení zaměstnanců jasně roste s velikostí podniku.

  Co se týče formálního zastoupení zaměstnanců, 25 % podniků v zemích EU-28 má radu zaměstnanců, zatímco zástupce odborů uvádí 15 % podniků.

 • Jak často se projednávají otázky BOZP mezi zástupci zaměstnanců a vedením

  Zástupci zaměstnanců s vedením „pravidelně“ diskutují o otázkách BOZP v 56 % podniků v zemích EU-28, které mají nějakou podobu zastoupení zaměstnanců.

  Tento podíl významně narůstá s velikostí podniku. Oproti tomu mezi nejmenšími podniky je častěji uváděna spíše ad-hoc reakce. 41 % z nich uvádí, že k takovým diskusím dochází „pouze tehdy, když se vyskytnou konkrétní problémy“, přičemž tento podíl klesá s velikostí podniku.