Právní předpisy

Nejdůležitějším evropským právním předpisem, který se týká hodnocení rizik, je rámcová směrnice 89/391. Tato směrnice je skutečně rámcem s „obecnými zásadami týkajícími se prevence pracovních rizik… stejně jako s obecnými pravidly pro uskutečňování zmíněných zásad“ (čl. 1 odst. 2). Podle této směrnice jsou zaměstnavatelé odpovědni za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve všech aspektech souvisejících s prací a hodnocení rizik je nedílnou součástí tohoto povinného řízení BOZP. Podle této směrnice musí být hodnocení rizik začátkem komplexního procesu řízení BOZP. Tento proces hraje ústřední úlohu, neboť zaměstnavatelům umožňuje zavést opatření, která jsou nezbytná k ochraně bezpečnosti a zdraví jejich zaměstnanců.

Rámcová směrnice byla převedena do vnitrostátních právních předpisů. Členské státy však mají právo zavést na ochranu svých pracovníků přísnější opatření (z tohoto důvodu byste si měli zjistit, jaké konkrétní právní předpisy týkající se hodnocení rizik existují ve vaší zemi).