Oznámení o ochraně osobních údajů

Organizační složka agentury pověřená zpracováním osobních údajů

Andrew Smith, vedoucí odboru komunikace a propagace

 

Účel zpracování

Pro účely vytváření anonymních statistik o používání tohoto webu je při každém přístupu na tento web vytvořen soubor protokolu obsahující tato agregovaná data: celkový počet návštěv, země uživatelů, trvání relace, cesta sledovaná uživateli během relace.

 

Druh zpracovávaných údajů

Soubory o protokolu obsahují tyto informace:

  • IP adresu uživatele,
  • datum a čas, kdy požadavek uživatele na přístup na stránky zaznamenal webový server,
  • požadovanou adresu URL,
  • návratový kód HTTP poskytnutý žadateli (uživateli),
  • dobu zpracování žadatele,
  • identifikační řetězec prohlížeče žadatele.

 

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jeho následné změny.

 

Zákonnost zpracování

Zpracování se řídí čl. 5 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (dále jen nařízení (ES) č. 45/2001).

 

Příjemci údajů

Přístup k osobním údajům je udělován na základě úlohy a povinností zúčastněných subjektů (zásada „vědět jen to potřebné“):

  • řádně jmenovanému personálu agentury EU-OSHA,
  • externímu poskytovateli hostujícímu server agentury EU-OSHA,
  • případně Právní službě, Soudu pro veřejnou službu, evropskému inspektorovi ochrany údajů, Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), evropskému veřejnému ochránci práv, Evropskému účetnímu dvoru, Útvaru interního auditu.

Všichni výše uvedení příjemci jsou vázáni nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Agentura EU-OSHA neposkytne osobní údaje třetím stranám. Agentura EU-OSHA nezneužije osobní údaje pro přímý marketing pro komerční účely.

Soubory cookie

Tato internetová stránka nastaví dočasné soubory cookie relace pokaždé, když stránky navštívíte. Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro uskutečnění relace. Budou smazány, jakmile ukončíte relaci prohlížeče. V žádném souboru cookie není ukládána IP adresa uživatele. Soubory cookie mají jedinečné ID pro identifikaci relací, které je zcela anonymní a slouží k umožnění relace.

Web používá aplikaci Piwik, což je software pro generování webových statistik, který je zcela hostován na serverech agentury EU-OSHA nacházejících se v Evropské unii. Aplikace Piwik uloží soubory cookie na vašem počítači, ale nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Anonymní ID umožní aplikaci Piwik identifikovat vaši relaci, avšak toto ID nemá pro kohokoli jiného žádný význam a nelze je použít k identifikaci jednotlivého uživatele.

Jestliže nechcete, aby agentura EU-OSHA sledovala vaši činnost prostřednictvím aplikace Piwik, můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s používáním aplikace Piwik kliknutím na tento odkaz.

 

Práva subjektu údajů

Subjekty údajů mají právo na přístup k informacím, jejich opravu a blokování (v případě nepřesnosti údajů), právo požadovat jejich zrušení a právo vznést námitku proti jejich zpracování v případech podle článků 13, 14, 15, 16 a 18 nařízení (ES) č. 45/2001.

Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: information@osha.europa.eu a do předmětu uveďte „ochrana údajů“.

 

Informace o délce uchovávání osobních údajů

Informace obsažené v souborech o protokolu jsou uchovávany po dobu 2 let na serveru agentury EU-OSHA hostovaném externím poskytovatelem, který se nachází v Evropské unii.

 

Údaje sloužící k vytvoření anonymních statistik budou uchovávány po delší dobu.

 

Bezpečnostní opatření

Přijímáme odpovídající opatření k ochraně proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, zničení nebo neoprávněným úpravám údajů. Tato opatření zahrnují interní přezkumy shromažďování údajů, praktik uchovávání a zpracování a bezpečnostních opatření včetně náležitého šifrování komunikace a fyzických bezpečnostních opatření, jež mají chránit před nepovoleným vstupem do systémů, v nichž osobní údaje uchováváme.

 

Žádost o informace

Se žádostí o další informace týkající se zpracování osobních údajů se uchazeči mohou obrátit na inspektora ochrany údajů agentury EU-OSHA na adrese dpo@osha.europa.eu.

 

Právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů

Subjekty údajů mají právo obrátit se na evropského inspektora ochrany údajů: http://www.edps.europa.eu, jestliže se domnívají, že postupy zpracování údajů nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.