Úlohy a Povinnosti

Bezpecnost a zdraví pracovníku pri práci chrání v Evrope prístup založený na hodnocení a rízení rizik. K provedení efektivního hodnocení rizik na pracovišti je zapotrebí, aby všichni zúcastnení jasne pochopili právní kontext, pojmy, proces hodnocení rizik i roli, kterou budou hrát hlavní aktéri úcastnící se tohoto procesu.

Úlohy a povinnosti pracovníků

Je třeba, aby se hodnocení rizik účastnili i pracovníci. Znají dané problémy a jsou podrobně informováni o tom, co se skutečně děje při provádění úkolů nebo činností, takže by měli být do hodnocení rizik zapojeni. Jejich praktické znalosti nebo schopnosti jsou rovněž často nutné k vypracování realizovatelných preventivních opatření.

Účast zaměstnanců není jen právo, je to zásadní podmínka k tomu, aby zaměstnavatelé prováděli řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti účinně a účelně.

Pracovníci a/nebo jejich zástupci mají právo/povinnost:

 • být konzultováni, pokud jde o opatření pro organizaci hodnocení rizik a jmenování osob, které provedou tento úkol

 • účastnit se hodnocení rizik,

 • upozornit své nadřízené nebo zaměstnavatele na rizika, kterých si povšimli

 • podávat zprávy o změnách na pracovišti

 • být informováni o rizicích pro svou bezpečnost a zdraví při práci a o opatřeních, která jsou zapotřebí k odstranění nebo snížení těchto rizik

 • být zapojeni do procesu rozhodování o preventivních nebo ochranných opatřeních, která mají být přijata

 • požádat zaměstnavatele o přijetí přiměřených opatření a předložit návrhy, jak nebezpečí snížit na minimum nebo jak příslušné nebezpečí odstranit u zdroje

 • spolupracovat se zaměstnavatelem, aby mu umožnili zajistit bezpečné pracovní prostředí

 • být vyškoleni či dostat pokyny ohledně opatření, která mají být zavedena

 • starat se co nejvíce o bezpečnost a ochranu zdraví vlastní osoby i ostatních osob, jichž se dotýká jejich činnost, v souladu se školením a pokyny poskytnutými zaměstnavatelem.

Navíc je třeba, aby byli zástupci pracovníků vyškoleni tak, aby rozuměli hodnocení rizik a chápali svou úlohu v něm.

Úlohy a povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé by si měli pečlivě připravit, co udělají, aby splnili své povinnosti a provedli hodnocení rizik, a zavést opatření nezbytná pro bezpečnost a zdraví pracovníků. Doporučuje se, aby si vypracovali akční plán k odstranění nebo kontrole rizik.

Akční plán by měl zahrnovat:

 • zadání, organizaci a koordinaci hodnocení rizik

 • jmenování kompetentních osob, které hodnocení provedou

  • osoby, které budou provádět hodnocení rizik mohou být:

   • sami zaměstnavatelé

   • zaměstnanci určení zaměstnavateli

   • externí hodnotitelé a poskytovatelé služeb, pokud je na pracovišti nedostatek k tomu způsobilých pracovníků

  • osoby mohou svou způsobilost prokázat tím, že předvedou, že mají následující schopnosti:

   • znalost obecného přístupu k hodnocení rizik

   • schopnost aplikovat tento přístup na pracoviště

   • schopnost rozpoznat situace, za kterých by bez pomoci nemohly riziko přiměřeně vyhodnotit, a schopnost poradit, pokud jde o potřebu dalšího vedení

 • konzultace se zástupci pracovníků ohledně opatření pro jmenování osob, které budou hodnocení provádět

 • poskytování potřebných informací, odborné přípravy, zdrojů a podpory hodnotitelům, kteří jsou zaměstnanci dotčeného zaměstnavatele

 • zajištění odpovídající koordinace mezi hodnotiteli (v příslušných případech)

 • zapojení vedoucích pracovníků a podpoření účasti ostatních pracovníků

 • stanovení opatření k přezkumu a revizi hodnocení rizik

 • zajištění, aby se do preventivních a ochranných opatření promítly výsledky hodnocení

 • zajištění, aby bylo hodnocení rizik zdokumentováno

 • monitorování ochranných a preventivních opatření, aby se zajistilo zachování jejich účinnosti

 • informování pracovníků a/nebo jejich zástupců o výsledcích hodnocení a zavedených opatřeních (prostřednictvím zpřístupnění záznamů).

Rady pro každého, kdo provádí hodnocení rizik

Osoby provádějící hodnocení rizik na pracovišti by měly znát a být informovány o:

 • nebezpečích a rizicích, o nichž se již ví, a o tom, jakým způsobem vznikla

 • materiálech, zařízení a technologiích používaných na pracovišti

 • pracovních postupech a organizaci a interakci pracovníků s používanými materiály

 • typu, pravděpodobnosti, četnosti a době trvání vystavení nebezpečím. V některých případech to může vyžadovat používání moderních, ověřených technik měření

 • vztahu mezi vystavení nebezpečí a jeho účinky

 • právních normách a požadavcích vztahujících se k rizikům, která se vyskytují na pracovišti

 • tom, co se považuje za správnou praxi v oblastech, kde neeexistují žádné zvláštní právní normy.

Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby každá osoba, která provádí hodnocení rizik, ať je to zaměstnanec, nebo externí poradce, zapojovala do konzultací zaměstnance nebo jiné osoby, jako jsou například dodavatelé, kteří práci skutečně provádějí.

Tam, kde na stejném pracovišti pracují zaměstnanci z různých podniků, může být zapotřebí, aby osoby hodnotící rizika vzájemně sdílely informace týkající se rizik i opatření nutných k tomu, aby bylo možné se s těmito riziky vyrovnat. Zprostedkování této spolupráce je věcí zaměstnavatele.

--HEADING_PAGINATION--