Přednosti/nedostatky nástrojů

Pokrok v oblasti informačních technologií a používání internetu vede ke vzniku řady různých interaktivních nástrojů, které pomáhají hodnotit pracovní rizika. Vzhledem k obtížím, s nimiž se při prevenci pracovních rizik potýkají mikropodniky a malé podniky, se agentura EU-OSHA zaměřila na možnosti, které tyto nové technologie nabízejí, aby při prevenci rizik všem mikropodnikům a malým podnikům byla nápomocna.

Níže jsou popsány hlavní motivační faktory a překážky pro platformu OiRA (nebo pro jakýkoli nástroj pro interaktivní hodnocení rizik).

Motivační faktory pro platformu OiRA

 • Nová generace nástrojů pro hodnocení rizik: snadný přístup, jednoduché používání, bezplatné pro koncové uživatele

Pro jakýkoli projekt nebo program zacílený na mikropodniky a malé podniky je důležité, aby byl přizpůsoben jejich potřebám. Nesmí být příliš komplikovaný ani příliš drahý (a přednostně by měl být zdarma). Platforma soustavně usiluje o to, aby byl zajištěn přístup k odvětvovým nástrojům OiRA, aby byly uživatelsky přívětivé a jednoduché. Cílem je umožnit mikropodnikům a malým podnikům, které nikdy neprováděly hodnocení rizik nebo to nikdy nedělaly systematicky a strukturovaně, učinit první kroky v tomto ohledu. Snadný přístup a jednoduché a bezplatné používání jsou nezbytné předpoklady pro úspěch nástrojů OiRA.

 • Šíření prostřednictvím internetu

Nástroje OiRA mohou být nabízeny obrovskému množství podniků, aniž by bylo potřeba řídit náklady a omezení spojená s tiskem a zasíláním tištěných dokumentů.

 • Evoluční obsah

Platformu OiRA lze snadno a bezprostředně upravovat tak, aby byly zohledněny změny v právních předpisech nebo ve vývoji nových příkladů správné praxe, nových procesů a podobně, a tím zajistit, že nástroje budou vždy aktuální.

Obsah nástrojů lze rovněž uzpůsobovat pro různé koncové uživatele. Vývojáři nástroje OiRA se mohou rozhodnout zaměřit nejprve na největší rizika v určitém odvětví a poté přidávat nové moduly a nové informace. Postupně je možné obsah nástroje rozšiřovat formou pravidelných aktualizací.

 • Didaktický rozměr

Intuitivní navigace, vzdělávací obsah, schopnost pracovat vlastním tempem a přerušovat práci díky systémům zálohování – to jsou funkce platformy OiRA, které uživatele krok za krokem provedou danou činností.

OiRA navrhuje postupný přístup: od identifikace nebezpečí po zdokumentované hodnocení rizik. Koncoví uživatelé, kteří ještě nikdy hodnocení rizik neprováděli, jsou provedeni celým procesem od prvního kroku (identifikace rizik) po poslední krok (sestavení akčního plánu / zdokumentování hodnocení rizik).

Platformu OiRA lze využít také pro:

  • rozšiřování znalostí a informací (např. znázorněním konkrétních rizik v určitém odvětví nebo ukázáním, jak provádět hodnocení rizik),

  • vzdělávání, zejména pro odbornou přípravu; budoucí specializovaní pracovníci (kadeřníci, řidiči kamionů, pekaři atd.) mohou být seznámeni s hlavními riziky v jejich odvětví a s tím, jak provádět hodnocení rizik prostřednictvím příslušného nástroje a různých modulů a kroků.

Nástroje OiRA umožňují mikropodnikům a malým podnikům řídit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v rámci podniku a nezávisleji a podporují je v tom. Zároveň jasně stanoví, že pokud podnik nemá dostatečné interní kapacity a vyskytne se konkrétní riziko nebo problém v oblasti BOZP, je potřeba pro jeho řádné vyřešení konzultovat odborníka na BOZP.

 • Platforma pro přístup k dalším zdrojům informací

Nástroje OiRA jsou též platformou, která koncovým uživatelům formou odkazů, videí a fotografií poskytuje snadný přístup k celé škále informací a dokumentů včetně:

  • právních předpisů,

  • pokynů,

  • příkladů správné praxe,

  • informačních listů, brožur a zpráv.

 • Možnost sledovat využívání takových nástrojů

Skutečnost, že se tyto nástroje poskytují přes internet, umožňuje statisticky sledovat jejich využívání. Z důvodů ochrany údajů a na základě rozhodnutí zainteresovaných subjektů OiRA se negenerují statistiky týkající se obsahu nástrojů (informací poskytovaných koncovými uživateli). Statistiky OiRA se zaměřují na obecnější aspekty, například na počet založených účtů OiRA, počet provedených hodnocení rizik a počet sestavených akčních plánů. Díky těmto informacím získaným od koncových uživatelů je možné nástroje OiRA postupně vylepšovat (z hlediska použitelnosti, jednoduchosti atd.) a posuzovat, zda se využívají a zda se dostanou k cílovým uživatelům, tedy mikropodnikům a malým podnikům, či nikoli.

Překážky pro platformu OiRA

 • Malá informovanost o BOZP (analýze rizik) v mikropodnicích a malých podnicích

Organizace neprovádějí pravidelná hodnocení rizik zejména proto, že rizika a nebezpečí jsou již známá (83 % podniků) a že neexistují žádné velké problémy (80 %) (podle průzkumu ESENER-2, druhého Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik, který provádí agentura EU-OSHA). Uvedené výsledky představují jen 24 % zkoumaných pracovišť, ale nastolují otázku, zda tyto podniky, zejména ty nejmenší, skutečně mají méně problémů, nebo zda jednoduše o rizicích na pracovišti nemají dostatek informací.

 • Prevence rizik není hlavním cílem nebo zájmem mikropodniků a malých podniků

Vzhledem k omezeným zdrojům, které mají mikropodniky a malé podniky k dispozici, a obavám vlastníků o ekonomické přežití jejich podniku, není BOZP pro mnohé z těchto podniků na prvním místě a zůstává bez povšimnutí. Překážky pro řádné řízení BOZP zahrnují:

  • slabé ekonomické postavení mnoha mikropodniků a malých podniků a malé částky, které mohou investovat do infrastruktury BOZP,

  • omezené znalosti, povědomí a kompetence vlastníků–manažerů malých podniků a mikropodniků v souvislosti s BOZP i příslušnými regulačními požadavky,

  • omezená možnost mnoha mikropodniků a malých podniků systematicky řídit své záležitosti (obecně),

  • skutečnost, že mikropodniky a malé podniky je obtížné oslovit (první krok) a přesvědčit nebo povzbudit k tomu, aby přijaly opatření potřebná pro systematičtější a strukturovanější řízení BOZP (druhý krok).