Hodnocení rizik

Existují pro to dobré důvody. Pokud není hodnocení rizik – začátek procesu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví – provedené dobře nebo není provedené vůbec, je pravděpodobné, že nebudou stanovena nebo zavedena odpovídající preventivní opatření.

Každoročně se miliony osob v EU zraní v práci nebo si na pracovišti vážně poškodí své zdraví. Proto je hodnocení rizik tak důležité - je klíčem ke zdravému pracovišti. Hodnocení rizik je dynamický proces, který podnikům a organizacím umožňuje zavést proaktivní politiku řízení rizik na pracovišti.

Z těchto důvodů je důležité, aby podniky všech druhů a velikostí prováděly pravidelné hodnocení. Řádné hodnocení rizik mimo jiné vyžaduje vzít v úvahu všechna příslušná rizika (nejen ta okamžitá nebo zřejmá), zkontrolovat účinnost přijatých bezpečnostních opatření, zdokumentovat výsledky hodnocení a hodnocení pravidelně přezkoumávat, aby bylo aktuální.

Nejdůležitějším evropským právním předpisem, který se týká hodnocení rizik, je rámcová směrnice 89/391. Tato směrnice byla převedena do vnitrostátních právních předpisů. Členské státy však mají právo zavést na ochranu svých pracovníků přísnější opatření (z tohoto důvodu byste si měli zjistit, jaké konkrétní právní předpisy týkající se hodnocení rizik existují ve vaší zemi).

Evropská komise vypracovala důležité pokyny, aby členským státům, stejně jako zaměstnavatelům a zaměstnancům, pomohla splnit jejich povinnosti spojené s hodnocením rizik, jak je stanoví rámcová směrnice 89/391. Informace uvedené v tomto oddíle jsou založeny na těchto pokynech.

Definice

Nebezpečí

Zdrojem nebezpečí může být cokoli – pracovní materiály, technické zařízení, pracovní metody nebo postupy –, vše, co může způsobit újmu.

Rizika

Riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že někomu bude způsobena újma.

Hodnocení rizik

Hodnocení rizik je proces posouzení rizik pro bezpečnost a zdraví pracovníků, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů a zvažují se v rámci něj tyto otázky:

  • co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy

  • zda je možné nebezpečí zamezit, a, pokud nikoli,

  • jaká preventivní či ochranná opatření jsou nebo by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou.