You are here

Fakta og tal (ESENER)

EU-OSHA's europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER) er en omfattende undersøgelse, som ser på, hvordan arbejdsmiljørisici håndteres på de europæiske arbejdspladser.

Repræsentanter for tusindvis af virksomheder og organisationer i hele Europa besvarer vores ESENER-spørgeskemaer, som primært fokuserer på følgende nøgleområder:

 • generelle risici vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og håndtering heraf
 • psykosociale risici, såsom stress, mobning og chikane
 • drivkræfter og hindringer for foranstaltninger vedrørende arbejdsmiljøhåndtering
 • medarbejderdeltagelse på arbejdsmiljøområdet.

Undersøgelsen fra 2014 er endnu mere detaljeret og omfattende end den første, idet stikprøven er forøget med 50 %, og størrelsen af de nationale stikprøver er blevet yderligere forøget i tre lande. ESENER-2 omfatter mikrovirksomheder med 5-10 ansatte og landbrugsvirksomheder for første gang.

 • Risikovurderinger af arbejdspladsen udføres løbende og primært af virksomhedens eget personale

  Der synes at være en sammenhæng med virksomhedens størrelse, idet andelen af virksomheder, hvor risikovurderinger primært udføres af virksomhedens eget personale, stiger med virksomhedens størrelse.

  Der kan ikke heraf udledes noget om kvaliteten af disse risikovurderinger, men i princippet, og ud fra den antagelse at de personer, der kontrollerer arbejdet, er bedst egnede til at kontrollere risiciene, bør alle virksomheder være i stand til at udføre en grundlæggende risikovurdering udelukkende med deres eget personale.

  Risikovurderinger af arbejdspladsen udført regelmæssigt pr. landZoomikon
 • Risikovurderinger af arbejdspladsen udført regelmæssigt

  Det fremgår af ESENER-2, at 77 % af virksomhederne i EU-28 regelmæssigt udfører risikovurderinger. Som forventet er der en positiv sammenhæng med virksomhedens størrelse.

  De absolutte niveauer for risikovurdering, der fremgår af ESENER-2, er sandsynligvis til en vis grad overvurderet. Denne form for "målefejl" går igen i alle undersøgelser, og der er i ESENER-2 gjort en stor indsats for at begrænse dem til et minimum. Det vigtigste er, at metoden sikrer, at niveauerne kan anvendes til relevante sammenligninger mellem landene og til at foretage analyser i forhold til andre variabler, hvilket er sigtet med undersøgelsen.

  Få mere at vide

  Tryk på zoomZoomikon
 • Hvorfor risikovurderinger ikke udføres regelmæssigt

  Hovedårsagerne til ikke at udføre risikovurdering regelmæssigt anføres at være, at risiciene og farerne allerede er kendt (83 %), og at der ikke er større problemer (80 %).

  Interessant nok er det virksomheder i de mindste størrelseskategorier, der mindre hyppigt end deres større modparter oplyser, at proceduren er for byrdefuld: 22 % af virksomhederne med mellem fem og ni arbejdstagere sammenlignet med 31 % af dem, der beskæftiger over 250 ansatte.

  Tryk på zoomZoomikon
 • Begrundelser for at have fokus på sundhed og sikkerhed

  Opfyldelse af en retlig forpligtelse anføres som en vigtig grund af 85 % af virksomhederne i EU-28.

  Der er en lille positiv sammenhæng med virksomhedens størrelse, mens der opgjort efter brancher ikke er nogen nævneværdige forskelle. Det næstvigtigste incitament for arbejdsmiljøindsatsen er opfyldelsen af medarbejdernes og deres repræsentanters forventninger (79 %).

  Tryk på zoomZoomikon
 • Største vanskeligheder i forbindelse med at behandle arbejdsmiljøet

  Resultater efter størrelse viser, at de mindste virksomheder synes at oplyse disse to faktorer — retlige forpligtelsers komplekse karakter og papirarbejdet — hyppigere end deres større modparter.

  Omvendt anføres manglende bevidsthed, både hos medarbejdere og ledelse, især i den største størrelseskategori, hvilket er et interessant resultat, da det peger på, at en positiv sikkerhedskultur eller positivt sikkerhedsklima kan blive vanskeligere at håndtere, i takt med at virksomhederne vokser i størrelse.

  Tryk på zoomZoomikon
 • Risikofaktorer, der er til stede i virksomheden

  De oftest udpegede risikofaktorer er håndtering af vanskelige kunder, elever eller patienter (58 % af virksomhederne i EU-28) efterfulgt af trættende eller smertefulde stillinger (56 %) og gentagne hånd- og armbevægelser (52 %).

  I den aktuelle kontekst med samfundsmæssige ændringer afspejler konklusionerne i ESENER-2 den fortsatte vækst i servicesektoren.

  Tryk på zoomZoomikon
 • De to isikofaktorer, der oftest anføres

  Risikoen for ulykker med maskiner eller håndværktøj er den risikofaktor, der oftest anføres inden for bygge- og anlægsvirksomhed, affaldshåndtering og vand- og elforsyning (82 % af virksomhederne i branchen i EU-28), landbrug, skovbrug og fiskeri (78 %) og fremstillingsvirksomhed (77 %).

  Håndtering af vanskelige kunder, patienter, elever osv. er den mest almindelige risikofaktor inden for undervisning, sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger (75 %) og handel, transport, overnatningsfaciliteter/restaurationsvirksomhed og sport (62 %).

  Tryk på zoomZoomikon