You are here
OSH_002178_0.jpg

Sådan gennemføres en arbejdspladsvurdering

Der findes ikke på EU-plan nogen faste regler for, hvordan arbejdspladsvurderinger skal gennemføres (undersøg den specifikke lovgivning om arbejdspladsvurdering, der gælder i dit land). Der er imidlertid to principper, som man altid bør holde sig for øje, når man starter en arbejdspladsvurdering:

 • arbejdspladsvurderingen skal struktureres, så det sikres, at der tages fat på alle relevante farer og risici (f.eks. så man ikke overser opgaver såsom rengøring, der kan finde sted uden for normal arbejdstid, eller andre arbejdsopgaver, f.eks. affaldssammenpresning)

 • når en risiko er kortlagt, skal vurderingen tage udgangspunkt i de første principper, nemlig at spørge, om risikoen kan elimineres.

En model for arbejdspladsvurdering i flere trin

Den europæiske vejledning om arbejdspladsvurdering foreslår en model baseret på en række forskellige trin. Dette er ikke den eneste metode til gennemførelse af en arbejdspladsvurdering. Der findes en bred vifte af forskellige metoder, der leder frem mod samme mål. Der findes ikke nogen enkelt "korrekt" vej til en arbejdspladsvurdering, og forskellige modeller kan fungere godt under forskellige forhold.

For de fleste virksomheder, især små og mellemstore virksomheder, burde en simpel femtrins model (der medtager elementer af risikostyring) som f.eks. den model, der præsenteres nedenfor, fungere fint.

Trin 1. Identifikation af farer og dem, der udsættes for risici

Lokalisering af de ting på arbejdspladsen, der potentielt kan forårsage skade, og identifikation af arbejdstagere, der kan være udsat for farerne.

Trin 2. Vurdering og prioritering af risici

Udformning af skøn over de eksisterende risici (deres grad og deres sandsynlighed for at forårsage skader…) og opstilling af en prioriteret rækkefølge efter deres betydning.

Trin 3. Beslutning om forebyggende foranstaltninger

Identifikation af passende foranstaltninger for at eliminere eller inddæmme risiciene.

Trin 4. Gennemførelse af foranstaltninger

Gennemførelse af de forebyggende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger med udgangspunkt i en prioriteret plan.

Trin 5. Overvågning og revision

Vurderingen skal revideres med regelmæssige mellemrum for at sikre, at den er opdateret.

Det er imidlertid vigtigt at gøre sig klart, at der findes andre metoder, der virker lige så godt, navnlig når der er tale om mere komplekse risici og omstændigheder. Hvilken model for vurderingen, der skal anvendes, vil afhænge af:

 • arbejdspladsens art (f.eks. fast eller midlertidigt arbejdssted)

 • type proces (f.eks. monotont arbejde, nye/ændrede processer, bestillingsarbejde)

 • den udførte opgave (f.eks. repetitivt, lejlighedsvist eller højrisiko)

 • teknisk kompleksitet.

I nogle tilfælde kan en enkelt øvelse, der omfatter samtlige risici på arbejdspladsen eller ved aktiviteten, være tilstrækkelig. I andre tilfælde kan forskellige modeller være relevante for forskellige dele af en arbejdsplads.

Dokumentation af arbejdspladsvurderingen

Der skal føres et register over resultaterne af arbejdspladsvurderinger. En sådan registrering kan anvendes som udgangspunkt for:

 • information til de berørte personer

 • overvågning for at vurdere, om der er iværksat de nødvendige foranstaltninger

 • dokumentation til tilsynsmyndighederne

 • en revision, såfremt forholdene ændrer sig.

Det anbefales, at der føres et register, der indeholder mindst følgende detaljer:

 • navn og funktion på den eller de personer, der udfører undersøgelsen

 • de farer og risici, der blev identificeret

 • de grupper af arbejdstagere, der er udsat for særlige risici

 • de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger

 • enkeltheder vedrørende indførelsen af foranstaltninger, f.eks. navn på den ansvarlige person samt dato

 • nærmere oplysninger om ordninger for efterfølgende overvågning og revision, herunder datoer og de involverede personer

 • nærmere oplysninger om arbejdstagernes og deres repræsentanters inddragelse i risikovurderingsprocessen.

Vurderingsindberetningerne skal udarbejdes efter høring og inddragelse af medarbejdere og/eller deres repræsentanter og skal stilles til deres rådighed til information. De berørte medarbejdere skal under alle omstændigheder underrettes om resultatet af hver enkelt vurdering, der vedrører deres arbejdsstation, og de tiltag der træffes i konsekvens af vurderingen.