You are here
OSH_002035_0.jpg

Formål med arbejdspladsvurdering

Arbejdsgiverne på den enkelte arbejdsplads har overordnet pligt til at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i alle forhold, der er forbundet med arbejdet. Formålet med at udføre en arbejdspladsvurdering er at sætte arbejdsgiveren i stand til at iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Blandt disse kan nævnes:

  • forebyggelse af erhvervsbetingede risici

  • information til medarbejderne

  • oplæring af medarbejderne

  • tilrettelæggelse af en ordning og tilvejebringelse af midlerne til gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger.

Ganske vist er formålet med arbejdspladsvurdering altid at forebygge erhvervsrisici, men det vil ikke altid kunne gennemføres i praksis. Hvis det ikke er muligt at eliminere alle risici, skal de fleste risici reduceres, og de resterende risici skal inddæmmes. På et senere stade vil disse resterende risici blive revurderet som led i en efterfølgende revision, og muligheden for at eleminere disse risici kan tages op igen, måske set i lyset af ny viden, der er kommet til.

Arbejdspladsvurderingen skal struktureres og sættes i værk, så arbejdsgiverne får mulighed for:

  • at identificere de farer, der opstår på arbejdspladsen, og evaluere de risici, der er forbundet med disse farer, at bestemme, hvilke foranstaltninger de skal iværksætte for at beskytte deres medarbejderes og andre arbejdstageres sundhed og sikkerhed, under behørig hensyntagen til eksisterende retskrav

  • at evaluere risiciene, så de på det mest informerede grundlag kan træffe beslutning om arbejdsudstyr, anvendte kemikalier eller præparater, udformning af arbejdspladsen og arbejdstilrettelæggelse

  • at kontrollere, hvilke af de eksisterende foranstaltninger der er relevante

  • at prioritere indsatsen, hvis det skønnes at være nødvendigt med yderligere foranstaltninger som følge af vurderingen

  • at påvise over for sig selv, de kompetente myndigheder, arbejdstagerne og deres repræsentanter, at alle faktorer af relevans for arbejdet er blevet taget i betragtning, og at der er truffet en informeret og valid beslutning om risiciene og om de foranstaltninger, der er nødvendige for at garantere sundheden og sikkerheden

  • at sikre, at de forebyggende foranstaltninger og de arbejds- og produktionsmetoder, der skønnes at være nødvendige og gennemføres på grundlag af en arbejdspladsvurdering, udgør en forbedring af arbejdstagernes beskyttelse.