You are here
OSH_006234.jpg

Roller og Ansvar

Arbejdstageres sikkerhed og sundhed i Europa er beskyttet af en strategi, der er baseret på vurdering og styring af risici. For at gennemføre en effektiv arbejdspladsvurdering kræves det, at alle involverede parter har en klar forståelse af de retlige rammer, begreber, processen bag vurdering af risici og ikke mindst den rolle, som de involverede hovedaktører i processen skal spille

Arbejdstagernes rolle og forpligtelser

Det er vigtigt at inddrage arbejdstagerne i arbejdspladsvurderingen. De kender problemerne og de nærmere omstændigheder omkring, hvad der reelt sker, når de udfører deres opgaver eller aktiviteter. Derfor bør de inddrages i vurderingen. Der er ofte behov for deres praktiske viden eller kompetence til at udvikle forebyggelsesforanstaltninger, der virker.

Arbejdstagernes deltagelse er ikke alene en ret, den er helt afgørende for at gøre arbejdsgivernes håndtering af arbejdsmiljøet effektiv.

Arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter har ret/pligt til:

 • at blive hørt om forberedelsen af arbejdspladsvurderinger og om udpegelsen af de personer, der skal påtage sig opgaven

 • at deltage i arbejdspladsvurderingen

 • at varsko deres tilsynsførende eller arbejdsgivere om forhold, som de opfatter som risici

 • at indberette alle ændringer på arbejdspladsen

 • at blive underrettet om risici for deres sikkerhed og sundhed og om de tiltag, der er nødvendige for at eliminere eller reducere disse risici

 • at blive inddraget i beslutningsprocessen vedrørende de forebyggende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltninger, der skal gennemføres

 • at anmode arbejdsgiveren om at træffe passende foranstaltninger og fremsætte forslag, der skal minimere risiciene eller fjerne faren ved kilden

 • at samarbejde om at give arbejdsgiveren mulighed for at sikre, at arbejdsmiljøet er sikkert

 • at få oplæring i/få anvisninger om de foranstaltninger, der skal gennemføres

 • i videst muligt omfang at sikre deres sikkerhed og sundhed og de personers sikkerhed og sundhed, der berøres af deres handlinger, i overensstemmelse med den oplæring og de anvisninger, arbejdsgiveren har givet.

Derudover er det vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne er uddannet, så de forstår arbejdspladsvurdering, og hvilken rolle de spiller i denne.

Arbejdsgivernes rolle og forpligtelser

Arbejdsgiverne skal omhyggeligt forberede, hvad de vil gøre for at leve op til deres ansvar for at iværksætte en arbejdspladsvurdering og gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Det anbefales, at de gør det via en handlingsplan for at eliminere eller inddæmme risici.

Handlingsplanen bør omfatte:

 • bestilling, tilrettelæggelse og koordinering af vurderingen

 • udpegelse af kompetente personer til at udføre vurderingerne

  • den person, der udfører arbejdspladsvurderingen, kan være:

   • arbejdsgiverne selv

   • medarbejdere udpeget af arbejdsgiverne

   • eksterne arbejdsmiljøkonsulenter eller serviceudbydere, hvis der ikke findes kvalificerede medarbejdere på arbejdspladsen

  • medarbejdere kan påvise deres kompetence ved at dokumentere, at de har:

   • en forståelse af den generelle tilgang til arbejdspladsvurdering

   • evnen til at overføre denne forståelse til arbejdspladsen

   • evnen til at identificere situationer, hvor de ville have været ude af stand til vurdere risikoen i tilstrækkeligt omfang uden hjælp, og være i stand til at rådgive om behovet for yderligere assistance

 • en høring af arbejdstagerrepræsentanterne om ordninger for udpegelse af dem, der udfører vurderingerne

 • tilvejebringelse af de fornødne oplysninger, oplæring, midler og støtte til de arbejdsmiljøkonsulenter, der er ansat af arbejdsgiveren selv

 • sikring af en passende koordinering mellem konsulenter (hvor det er relevant)

 • inddragelse af ledelsen og opfordring til medarbejderne om at deltage

 • fastlæggelse af de tiltag, der skal gennemføres for at revidere og følge op på arbejdspladsvurderingen

 • sikring af, at de forebyggende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltningerne tager højde for resultaterne af arbejdspladsvurderingen

 • sikring af, at arbejdspladsvurderingen dokumenteres

 • overvågning af de forebyggende foranstaltninger og beskyttelsesforanstaltningerne for at sikre, at deres effektivitet bevares

 • information af arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter om resultaterne af arbejdspladsvurderingen og om de tiltag, der indføres (ved at stille registrene til deres rådighed).

Vejledning for den/de ansvarlige for arbejdspladsvurderingen

Personer, der forestår arbejdspladsvurderinger, skal have viden og/eller oplysninger om:

 • eksisterende og allerede kendte farer og risici, og den måde hvorpå de opstår

 • materialer, udstyr og teknologi, der anvendes på arbejdspladsen

 • arbejdsprocedurer og -tilrettelæggelse og samspillet mellem arbejdstagere og de materialer, der anvendes

 • arten af, sandsynligheden for, hyppigheden og varigheden af eksponering for farerne. I nogle tilfælde kan dette betyde anvendelsen af moderne, godkendte måleteknikker

 • forholdet mellem eksponering for en fare og dens virkning

 • de retsstandarder og krav, der er relevante for de risici, der findes på arbejdspladsen

 • hvad der betragtes som god praksis på områder, hvor der ikke er nogen specifikke retsstandarder.

Arbejdsgiverne skal sikre sig, at den, der foretager arbejdspladsvurderingen, det være sig en ansat eller en ekstern arbejdsmiljøkonsulent, taler med de ansatte eller med andre personer, f.eks.underleverandører, der rent faktisk udfører arbejdet.

Hvis der arbejder folk på samme arbejdsplads, men for forskellige arbejdsgivere, kan det være nødvendigt for arbejdsmiljøkonsulenterne at udveksle oplysninger om risiciene og om de sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger, der er gennemført for at tackle disse risici. Det er arbejdsgiverens opgave at skabe betingelserne herfor.