You are here
OSH_001297_0.jpg

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering udgør hjørnestenen i den europæiske strategi for forebyggelse af arbejdsulykker og dårligt helbred.

Det er der gode grunde til. Hvis risikovurderingsprocessen, som indleder sundheds- og sikkerhedsstyringsstrategien, ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt, vil der sandsynligvis ikke kunne indføres de rette forebyggende foranstaltninger.

Hvert år kommer millioner af mennesker i EU til skade på arbejdspladsen, eller de pådrager sig alvorlige arbejdsbetingede lidelser. Det er derfor, at arbejdspladsvurdering er så vigtig som nøglen til sunde arbejdspladser. Arbejdspladsvurdering er en dynamisk proces, der gør det muligt for virksomheder og organisationer at gennemføre en proaktiv politik for håndtering af risici på arbejdspladsen.

Af disse årsager er det vigtigt, at virksomheder af alle typer og størrelser løbende gennemfører arbejdspladsvurderinger. En korrekt arbejdspladsvurdering omfatter bl.a., at det sikres, at alle relevante risici tages i betragtning (ikke kun de umiddelbare eller indlysende), at effektiviteten af de vedtagne sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres, at vurderingens resultater dokumenteres, og at der løbende følges op på vurderingen, så den hele tiden er opdateret.

Den vigtigste EU-retsakt i forbindelse med arbejdspladsvurdering er rammedirektiv 89/391. Dette direktiv er blevet gennemført i national lovgivning. Medlemsstaterne har imidlertid ret til at gennemføre endnu strengere bestemmelser for at beskytte deres arbejdstagere (derfor bør du undersøge den specifikke lovgivning om arbejdspladsvurdering, der gælder i dit land).

Europa-Kommissionen har udformet vigtige retningslinjer , der skal bistå medlemsstaterne samt arbejdsgivere og arbejdstagere med at leve op til deres forpligtelser med hensyn til arbejdspladsvurdering, som nedfældet i rammedirektiv 89/391. De oplysninger, der gives i dette afsnit, er baseret på denne vejledning.

Definitioner

Farer

En fare kan være hvad som helst — arbejdsmaterialer, udstyr, arbejdsmetoder og praksis — der kan forårsage skade.

Risici

En risiko er muligheden, stor eller lille, for at nogen kan komme til skade som følge af denne fare.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering er den proces, hvor man vurderer arbejdstageres sundheds- og sikkerhedsrisici, der opstår som følge af farer på arbejdspladsen. Det er en systematisk undersøgelse af alle aspekter af arbejdet, hvor der tages højde for:

  • hvad der kan forårsage skader

  • om farerne kan elimineres, og hvis ikke,

  • hvilke forebyggende foranstaltninger eller beskyttelsesforanstaltninger der er eller bør være på plads for at inddæmme disse risici.

 

Yderligere ressourcer

Eksterne ressourcer