Στοιχεία και αριθμοί

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται δεδομένα από διάφορες πηγές σχετικά με τις ΠΜΜΕ.

 • ΠΜΜΕ - Βασικοί οικονομικοί παράγοντες

  Φαίνεται ότι υπάρχουν βάσιμα στοιχεία που συνηγορούν στο ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της οικονομίας της ΕΕ.

  Με αριθμητικούς όρους, το 2013 πάνω από εννέα στις δέκα επιχειρήσεις (92,4%) εκτός του χρηματοπιστωτικού κλάδου στην ΕΕ των 28 ήταν πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 6,4%.

 • Θανατηφόρα ατυχήματα ανά κατηγορία μεγέθους επιχείρησης

  Κατά την περίοδο 2008-2012, το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων ατυχημάτων των εργαζομένων καταγράφηκε σε επιχειρήσεις με έως και 49 υπαλλήλους.

  Άλλωστε, οι τάσεις των πρόσφατων ετών όσον αφορά τους θανάτους υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης και ανάκαμψης επηρέασαν όλες τις κατηγορίες μεγέθους.

 • Επιχειρήσεις που αναφέρουν χρήση υπηρεσιών ΕΑΥ

  Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, αναφέρουν τη χρήση αυτών των υπηρεσιών συχνότερα από ό,τι οι μικρότερες.

  Οι διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους όσον αφορά τη χρήση εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων σε θέματα εργονομίας και ψυχολόγων, εντείνονται ελαφρώς.

 • Χρήση πληροφοριών για την ΕΑΥ από διάφορες πηγές

  Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, υποστήριξη και συμβουλές.

  Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μισές σχεδόν από τις επιχειρήσεις στην ΕΕ-28 που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι όταν χρειάζονται πληροφορίες αυτού του είδους απευθύνονται σε ασφαλιστικούς φορείς (48 %) και στην επιθεώρηση εργασίας (48 %).

 • Επίσημη εκπροσώπηση των υπαλλήλων στις επιχειρήσεις

  Όπως φαίνεται στην εικόνα, είναι σαφές ότι η επίσημη εκπροσώπηση των υπαλλήλων αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης.

  Όσον αφορά την επίσημη εκπροσώπηση των εργαζομένων, στο 25% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 λειτουργεί συμβούλιο εργαζομένων, ενώ στο 15% των επιχειρήσεων αναφέρεται ότι υπάρχει εκπρόσωπος του εργατικού σωματείου/συνδικάτου.

 • Πόσο συχνά συζητούνται τα θέματα ΕΑΥ μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της διοίκησης

  Τα θέματα ΕΑΥ συζητούνται «σε τακτική βάση» μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της διοίκησης στο 56% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 στις οποίες υφίσταται κάποια μορφή εκπροσώπησης των εργαζομένων.

  Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης. Αντίθετα, η αντιμετώπιση των θεμάτων ΕΑΥ από τις μικρότερες επιχειρήσεις έχει περισσότερο περιστασιακό χαρακτήρα, καθώς το 41% εξ αυτών δηλώνει ότι τέτοιες συζητήσεις διεξάγονται «μόνον όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα», το ποσοστό δε αυτό μειώνεται όσο μειώνεται το μέγεθος της επιχείρησης.