You are here

Στοιχεία και αριθμοί (ESENER)

Η Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) είναι μια διεξοδική έρευνα η οποία εξετάζει τον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία στους εργασιακούς χώρους της Ευρώπης.

Στα ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) απαντούν εκπρόσωποι χιλιάδων επιχειρήσεων και οργανισμών ανά την Ευρώπη. Οι ερωτήσεις αφορούν κυρίως:

 • τους γενικούς κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και τον τρόπο αντιμετώπισής τους
 • τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, όπως το άγχος, ο εκφοβισμός και η παρενόχληση
 • τους ευνοϊκούς και τους ανασταλτικούς παράγοντες που συνδέονται με τη διαχείριση της ΕΑΥ
 • τη συμμετοχή των εργαζομένων στην ΕΑΥ

Η έρευνα του 2014 είναι ακόμη πιο διεξοδική από την προηγούμενη και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια. Ο αριθμός των δειγμάτων αυξήθηκε κατά 50%, σε τρεις δε χώρες τα εθνικά δείγματα περιελάμβαναν επιπρόσθετους τομείς δραστηριοτήτων. Η έρευνα ESENER-2 καλύπτει πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 5 έως 10 υπαλλήλων και, για πρώτη φορά, αγροτικές επιχειρήσεις.

 • Εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως από το προσωπικό της επιχείρησης

  Φαίνεται ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση με το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς το ποσοστό των επιχειρήσεων στις οποίες οι εκτιμήσεις κινδύνου διενεργούνται κατά κανόνα από το προσωπικό αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης.

  Αυτό δεν προδικάζει τίποτα όσον αφορά την ποιότητα των συγκεκριμένων εκτιμήσεων κινδύνου. Δεδομένου ότι ο πλέον κατάλληλος για τον έλεγχο τον κινδύνων είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την εργασία, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελούν μια στοιχειώδη εκτίμηση κινδύνου αποκλειστικά και μόνο με το προσωπικό τους.

  Εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου που διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανά χώραΜεγέθυνση εικονιδίου
 • Εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου που διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

  Η ESENER-2 καταδεικνύει ότι το 77 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτιμήσεις κινδύνου. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχει θετική συσχέτιση με το μέγεθος της επιχείρησης.

  Τα απόλυτα ποσοστά των επιχειρήσεων που σύμφωνα με την ESENER-2 διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου δεν αποκλείεται να οφείλονται, σε κάποιον βαθμό, σε υπερεκτίμηση. Καθώς «σφάλματα μέτρησης» αυτού του τύπου απαντούν σε όλες τις έρευνες, η ESENER-2 κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να τα ελαχιστοποιήσει. Το σημαντικότερο είναι ότι η μέθοδος της έρευνας διασφαλίζει ότι τα ποσοστά που προκύπτουν από αυτήν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έγκυρες συγκρίσεις μεταξύ χωρών, καθώς και για αναλύσεις σε σχέση με άλλες μεταβλητές, κάτι που αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της έρευνας.

  Εμφάνιση περισσότερων

  Πατήστε μεγέθυνσηΜεγέθυνση εικονιδίου
 • Λόγοι για τους οποίους δεν διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου

  Ως λόγοι για τη μη τακτική διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου αναφέρονται κυρίως το ότι οι κίνδυνοι και οι παράγοντες κινδύνου είναι ήδη γνωστοί (83%) και το ότι δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα (80%).

  Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των μικρότερων επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι η διαδικασία αυτή συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων: το 22 % των επιχειρήσεων που απασχολούν πέντε έως εννέα εργαζομένους έναντι του 31 % των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

  Πατήστε μεγέθυνσηΜεγέθυνση εικονιδίου
 • Λόγοι για την ενασχόληση με θέματα υγείας και ασφάλειας

  Το 85% των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28 ανέφερε ως σημαντικότερο λόγο την εκπλήρωση της σχετικής εκ του νόμου υποχρέωσης.

  Υπάρχει μια ελαφρώς θετική συσχέτιση με το μέγεθος της επιχείρησης, ενώ δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά κλάδο. Το δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο για τη λήψη μέτρων στο πεδίο της ΕΑΥ είναι η εκπλήρωση των προσδοκιών των εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους (79%).

  Πατήστε μεγέθυνσηΜεγέθυνση εικονιδίου
 • Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των ζητημάτων υγείας και ασφάλειας

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ανά μέγεθος, οι μικρότερες επιχειρήσεις αναφέρουν την πολυπλοκότητα των εκ του νόμου υποχρεώσεων και τη γραφειοκρατία συχνότερα από ό,τι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

  Αντιθέτως, η έλλειψη ευαισθητοποίησης προσωπικού και διοίκησης αναφέρεται ως επί το πλείστον από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η διαπίστωση αυτή είναι ενδιαφέρουσα, καθώς υποδηλώνει ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις δυσκολεύονται ίσως περισσότερο να διαχειριστούν μια θετική νοοτροπία ή ένα θετικό κλίμα ασφάλειας.

  Πατήστε μεγέθυνσηΜεγέθυνση εικονιδίου
 • Παράγοντες κινδύνου στην επιχείρηση

  Οι συχνότερα εντοπιζόμενοι παράγοντες κινδύνου συνδέονται με την αντιμετώπιση των δύστροπων πελατών, των μαθητών ή των ασθενών (58 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ-28), ενώ ακολουθούν οι κίνδυνοι που οφείλονται σε κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώματος (56 %) και σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χεριών ή των βραχιόνων (52 %).

  Στο υπάρχον πλαίσιο κοινωνικής αλλαγής, τα πορίσματα της έρευνας ESENER-2 αντανακλούν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου των υπηρεσιών.

  Πατήστε μεγέθυνσηΜεγέθυνση εικονιδίου
 • Οι δύο συχνότερα αναφερόμενοι παράγοντες κινδύνου

  Ο κίνδυνος ατυχημάτων κατά τη χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού ή εργαλείων χειρός αποτελεί τον συχνότερα αναφερόμενο παράγοντα κινδύνου στους κλάδους των κατασκευών, της διαχείρισης απορριμμάτων, της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης (82% των επιχειρήσεων του κλάδου στην ΕΕ-28), της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας (78%) και της μεταποίησης (77%).

  Η αντιμετώπιση δύστροπων πελατών, ασθενών, μαθητών, κ.λπ. αποτελεί τον συνηθέστερο παράγοντα κινδύνου στους κλάδους της εκπαίδευσης, της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας (75%), καθώς και του εμπορίου, των μεταφορών, των τροφίμων/της φιλοξενίας και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (62%).

  Πατήστε μεγέθυνσηΜεγέθυνση εικονιδίου