Νομοθεσία

Η Οδηγία-πλαίσιο 89/391 αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου. Η εν λόγω οδηγία αποτελεί πράγματι ένα πλαίσιο με «γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων… καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών» (Άρθρ. 1.2.). Καθιστά τους εργοδότες υπεύθυνους για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε κάθε σχετική με την εργασία πτυχή και την εκτίμηση κινδύνου ένα αναπόσπαστο κομμάτι της υποχρεωτικής αυτής διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας (ΔΕΑΥ). Σύμφωνα με την οδηγία, η εκτίμηση κινδύνου πρέπει να αποτελεί το εναρκτήριο σημείο μιας συνολικής διαδικασίας ΔΕΑΥ. Κατέχει κεντρικό ρόλο, καθώς επιτρέπει στους εργοδότες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων τους.

Η εν λόγω οδηγία έχει μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Τα κράτη μέλη, ωστόσο, διατηρούν το δικαίωμα επιβολής αυστηρότερων διατάξεων για την προστασία των εργαζομένων τους (συμβουλευτείτε τη νομοθεσία της χώρας σας σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου).