You are here

Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Toggle search
Toggle search
Εμφάνιση 1 - 10 από 249
audiovisual_A - 300.jpg
14/04/2021
Audiovisual sector
EU level
Αγγλικά

Audiovisual Productions

Employees, crews, performers and all other staff involved in audiovisual productions are constantly exposed to risks that can lead to injuries and other health repercussions.

This tool is intended to anyone who aims to assess the health and safety risks related to audiovisual productions such as feature films, short films, documentaries, television series, commercials, video clips, video art, virtual reality and so on.

The EU OiRA tool is the result of the project titled “Developing an Online Interactive Risk Assessment tool for film and TV productions” and was developed in a cooperation between the European Social partners of the sector, the European Coordination of Independent Producers (CEPI), the International Federation of Actors (FIA), the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), the International Federation of Musicians (FIM) and UNI Europa - media, entertainment & arts and with the support of EU-OSHA.

@EU-OSHA
26/02/2021
Κατασκευές & Συντήρηση
Λετονία
Λετονικά

Construction (outdoor work)

This tool is intended for companies that perform construction work outdoors (e.g. work on roof, insultation works, decoration and restoration of facades). Construction in general is a sector characterised by multiple risk factors, including falling of workers and objects, exposure to dust and fibres, noise, vibration, weather conditions unsuitable for work, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes safety requirements for scaffolding and personal protective equipment for fall prevention, tips on ergonomics, protection of respiratory system and safe use of work equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

undefined
construction outside_A - 144.jpg
18/02/2021
Κατασκευές & Συντήρηση
Λετονία
Λετονικά

Construction (earth works)

This tool is intended for companies which perform construction work on the earth level and ground works. Construction in general is a sector characterised by multiple risk factors, including work in excavations, eye and hand injuries, different types of dusts, noise, vibration, work in awkward postures and heavy object lifting and moving. It starts with the identification of hazards and it assesses the level of risk, allowing end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce the risk(s). The tool also includes safety requirements for excavations, tips on ergonomics, work equipment and personal protective equipment. These allow employees to protect themselves from accidents resulting from falls from heights and, at the same level, to reduce the load for the back and joints, as well as to introduce the main principles of fire protection and so on. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in the construction sector and its use can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas veic zemes darbus (piemēram, darbu tranšejās, būvbedrēs). Būvniecība ir nozare, kurā raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – tranšeju malu nobrukšana un darbinieku apbēršana, roku un acu traumas, troksnis, vibrācija, darbs neērtās pozās, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par satiksmes ceļu organizēšanu, tranšeju nostiprināšanu, darba aprīkojumu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt no nelaimes gadījumiem, kas rodas krītot no augstuma vai vienā līmenī, samazināt slodzi mugurai un locītavām, kā arī ieviest galvenos ugunsdrošības principus utt. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus darbiniekiem būvobjektos, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

1-20 F-A 300.jpg
11/02/2021
Μεταποίηση
Λετονία
Λετονικά

Manufacturing of clothes

Typically, occupational health and safety in this sector covers mostly poor ergonomics with awkward postures, repetitive motions and poor lighting. However, this sector is also characterized by multiple risk factors such as noise, exposure to chemical substances, different types of dust, poor microclimate as well as different risk factors leading to accidents at work.  The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on improving workplace ergonomics, fire safety, training of workers etc. It allows employees to be protected from accidents and occupational diseases. This tool is an easy way to improve working conditions for workers in manufacturing of clothes industry. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts uzņēmumiem, kas nodarbojas ar apģērbu ražošanu. Šajā nozarē bieži tiek runāts par ergonomiku, kas saistīta ar neērtām darba pozām, vienveidīgām kustībām un nepiemērotu apgaismojumu. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – troksnis, darbs ar dažādām ķīmiskām vielām, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, nepiemērots mikroklimats, dažādu audumu putekļi un šķiedras u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ergonomikas uzlabošanu darba vietās, ugunsdrošību, darbinieku apmācībām u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus apģērbu ražošanā nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Confined spaces_A - 300.jpg
03/02/2021
Γενικά εργαλεία/ειδικά κινδύνου
Λιθουανία
Λιθουανικά

Work in confined spaces

beauty salon_A - 300_0.jpg
03/02/2021
Κομμωτήρια & ινστιτούτα αισθητικής
Γαλλία
Γαλλικά

Beauty Salons

1-31d  F-A 300.jpg
03/02/2021
Κομμωτήρια & ινστιτούτα αισθητικής
Γαλλία
Γαλλικά

Hairdressers

1-17 F-A 300.jpg
13/01/2021
Ζωντανές παραστάσεις
Φινλανδία
Φινλανδικά

Live performance

This OiRA risk assessment for the performing arts helps to identify the main occupational risks, to eliminate or reduce the harm caused by them by various measures, and to print an action plan in the reporting section.

Tämä esittävän taiteen OiRA -riskinarviointi auttaa tunnistamaan työhön liittyvät keskeisimmät vaara-, haitta- ja kuormitustekijät, poistamaan tai vähentämään niistä aiheutuvaa haittaa erilaisin toimenpitein sekä raportointiosiossa tulostamaan työsuojelun toimintaohjelman.

1-18 F-A 300.jpg
22/12/2020
Μεταποίηση
Κατεργασία μετάλλου
Λετονία
Λετονικά

Metal works

This tool is intended for companies performing metal works. Typically, occupational health and safety in this sector covers safety aspects caused by work with equipment. However there is more to it. The  sector is characterized by multiple risk factors including different types of dust and fumes, noise, exposure to chemical substances, poor ergonomics including manual lifting of heavy weights and much more.

The tool starts It with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Do not forget to implement the proposed preventive measures! The tool includes tips on exhaust ventilation, fire safety, workplace ergonomics, training of workers etc.

Proper risk assessment and management will protect employees from risks to their safety and health at work. Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Šis rīks ir paredzēts metālapstrādes uzņēmumiem. Šajā nozarē bieži tiek runāts par nelaimes gadījumiem, kuru cēlonis ir darbs ar aprīkojumu vai metāla skaidas. Tomēr kopumā nozarei ir raksturīgi dažādi darba vides riska faktori – abrazīvie putekļi, metināšanas aerosols, troksnis, darbs ar dažādām ķīmiskām vielām, smagu priekšmetu celšana un pārvietošana, nepiemērots mikroklimats un apgaismojums u.c. Sāciet ar riska faktoru identificēšanu un novērtēšanu, tad izvēlieties piemērotākos preventīvos pasākumus, kas samazinās vai izskaudīs riskus. Neaizmirstiet īstenot atlasītos pasākumus! Rīkā ir iekļauti padomi par ventilācijas uzlabošanu, ugunsdrošību, darba vietu iekārtošanu, darbinieku apmācībām u.c. Tie ļauj darbiniekus pasargāt gan no arodslimībām, gan nelaimes gadījumiem. Šis rīks var palīdzēt ne tikai uzlabot darba apstākļus metālapstrādē nodarbinātajiem, bet ļaut arī saglabāt viņu veselību, motivāciju un labas darbaspējas.

Pages