You are here

Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Εμφάνιση 201 - 210 από 217
1-37 F-A 72_5.jpg
01/08/2014
Αυτοκίνητα, μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Road transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Coupling and uncoupling of trailer; Work with drop-sides truck; Loading and unloading; Cargo securing; Leaving the loading ramp; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Прикачване и откачване на ремарке; Работа с падащ борд/платформа; Товарене и разтоварване; Укрепване на товари; Напускане на товарната рампа; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-43 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Αέριο, νερό & ηλεκτρική ενέργεια
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Water collection, treatment and supply

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation of machinery, facilities and work equipment; Work on the premises of the enterprise, as well as in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organizational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Relationships with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-22 F-A 72.jpg
01/08/2014
Παρασκευή τροφίμων & ποτών
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Manufacture of food products

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Work equipment and high-risk equipment; Welding operations; Work in explosive atmospheres; Work in confined areas; Company laboratory control; Factory transport; Warehouses and handling operations; Working with hand tools; Office work; Transport activities: Supply of raw material and transportation of finished goods; Work in meat production and processing factories; Work in plants for processing poultry meat; Work in enterprises producing milk and dairy products; Grain processing and flour manufacture; Manufacture of bread and bakery products; Production of oils and fats; Preservation of food products.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Заваръчни дейности; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Вътрешнофирмен лабораторен контрол; Вътрешнозаводски транспорт; Складове и товаро-разтоварни дейности; Работа с ръчни инструменти; Работа в офис; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в месодобивни и месопреработвателни предприятия; Работа в предприятия за обработка на птиче месо; Работа в предприятия за производство на мляко и млечни продукти; Преработка на зърно и производство на брашно; Производство на хляб и хлебни изделия; Производство на масла и мазнини; Консервиране на хранителни продукти.

crop_A - 72.jpg
01/08/2014
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Agriculture - Crop production

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Fixed work equipment and high-risk equipment; Operation of mobile agricultural machinery and self-propelled machinery; Warehouses and handling operations; Internal company transport; Outdoor activities; Work in explosive atmospheres; Work in greenhouses; Repair and maintenance of agricultural machinery, plant and motor vehicles; Working with mechanical, agricultural and motor-operated electric tools; Work with bees; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Биологични агенти в работната среда; Фактори на трудовия процес; Стационарно работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа с подвижна земеделска и самоходна техника; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешностопански транспорт; Работа на открито; Работа в експлозивна среда; Работа в оранжерии; Ремонт и поддръжка на селскостопанска техника, съоръжения и автомобили; Работа с ръчни механични, земеделски и електроинструменти; Работа с пчели; Работа в офис.

1-14 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Human health activities – Residential care activities

The tool covers the following modules: OSH Management activities; Building; Electrical safety; Fire safety; Operation of high-risk equipment; Traumatism associated with slips and falls; Traumatism associated with manual handling of loads and patients; Traumatism associated with handling needles and sharps; Road accidents; Microclimate, lighting, noise and vibrations; Biological agents; Chemical agents; Work posture; Psychosocial risks; Neuro sensory load; Work organisation; Non-ionising radiation; Ionising radiation.

Инструментът включва следните модули: Управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве; Сграда; Електробезопасност; Пожаробезопасност; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматизъм при подхлъзване и падане; Травматизъм при ръчно боравене с товари и пациенти; Травматизъм при боравене с игли и остри предмети; Пътно-транспортен травматизъм; Микроклимат, осветление, шум и вибрации; Биологични агенти; Химични агенти; Работна поза; Психосоциални рискове; Нервно-сензорно натоварване; Организация на работа; Нейонизиращи лъчения; Йонизиращи лъчения.

1-43 F-A 72.jpg
01/08/2014
Διαχείριση αποβλήτων
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Water and wastewater collection, treatment, supply and distribution

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation with machinery, plant and work equipment; Work on company premises and in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organisational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Contacts with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-28 F-A 72.jpg
01/07/2014
Μεταποίηση
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Manufacture of wood and wood related products

The tool covers the following modules: OSH Management; Workplaces and work premises; Operation of machinery and equipment; Electrical equipment and installations; Handling operations; Noise and vibrations; Hazardous substances; Internal transport; Office work; Fire safety and emergency procedures.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения; Използване на машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Извършване на товаро-разтоварни работи; Шум и вибрации; Опасни вещества; Вътрешнофирмен транспорт; Работа в офис; Пожарна и аварийна безопасност.

1-25 F-A 72.jpg
01/07/2014
Μεταποίηση
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Manufacture of pharmaceuticals

The tool covers the following modules: OSH Management; Arrangements for fire safety and emergency procedures; Explosive atmospheres; Buildings and flooring; Internal transport; Machinery and equipment; Electrical safety; Physical factors; Work with chemical agents; Manufacture of pharmacologically active substances; Manufacture of medicinal products; Quality control; Storage; Repair and maintenance; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; Експлозивна атмосфера; Сгради и подови настилки; Вътрешнофирмен транспорт; Машини и оборудване; Електробезопасност; Физични фактори; Работа с химични агенти; Производство на активни лекарствени субстанции; Производство на лекарствени форми; Качествен контрол; Складиране; Ремонт и поддръжка; Работа в офис.

1-38 F-A 72.jpg
01/07/2014
Οχήματα με κινητήρα, επισκευές και συναφείς δραστηριότητες
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Vehicles repair and sale

The tool covers the following modules: OSH policy; Work in an office and showroom; Workspaces and equipment; Maintenance and repair of motor vehicles; Working with fuel and antifreeze; Physical workload; Working with hazardous substances; Psychosocial factors and working hours.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работа в офис и шоурум; Работни пространства и съоръжения; Работи по поддръжка и ремонт на автомобили; Работи с горива и антифриз; Физическо натоварване; Работа с опасни вещества; Психосоциални фактори и работно време.

2-4 F-A 72_5.jpg
01/07/2014
Ξενοδοχεία εστιατόρια τροφοδοσία
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Hotels and restaurants

The tool covers the following modules: OSH policy; Workspaces; Machinery and equipment; Factors of the working environment; Mechanical hazards; Workplace ergonomics; Emergency; Psychosocial risks; Office work; Housekeeping.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работни пространства; Машини и съоръжения; Фактори на работната среда; Механични опасности; Ергономия на работното място; Извънредни ситуации; Психосоциални рискове; Работа в офис; Хотелско домакинство.

Pages