You are here

Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Εμφάνιση 241 - 250 από 257
2-3 F-A 72_4.jpg
01/08/2014
Κατασκευές & Συντήρηση
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Construction

The tool covers the following modules: OSH Management in general construction work; Preparation for implementation of general construction work; Earth moving and excavation work; Construction of reinforced concrete structures; Construction of masonry; Installation of structures; Construction of building systems; Insulation and finishing work; Building transmission and distribution pipelines; Construction of roads and pedestrian areas; Work with machinery and mechanical equipment; Work at a height; Work in confined areas; Fire activities; Diving works; Manual handling of loads.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при строително-монтажни работи; Подготовка за изпълнение на строително-монтажни работи; Земно-изкопни работи; Изграждане на стоманобетонни конструкции; Изграждане на зидани конструкции; Монтаж на строителни конструкции; Изграждане на сградни инсталации; Изолационни и довършителни работи; Изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи; Изграждане на пътища и пешеходни зони; Работа с машини и механично оборудване; Работа на височина; Работа в ограничени пространства; Огневи работи; Водолазни работи; Ръчна работа с тежести.

1-31 F-A 72_3.jpg
01/08/2014
Μεταφορές δημόσιες/επιβατικές
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Passenger land transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Picking up and setting down of passengers; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Качване и слизане на пътници; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-37 F-A 72_5.jpg
01/08/2014
Αυτοκίνητα, μεταφορές, διανομή και εφοδιαστική
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Road transport

The tool covers the following modules: OSH policy; Driver's fitness and take over of the vehicle; Coupling and uncoupling of trailer; Work with drop-sides truck; Loading and unloading; Cargo securing; Leaving the loading ramp; Driving; Arrival at the final destination; Maintenance and check up of vehicles; Psychosocial factors and working hours; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Годност на водача и приемане на превозното средство; Прикачване и откачване на ремарке; Работа с падащ борд/платформа; Товарене и разтоварване; Укрепване на товари; Напускане на товарната рампа; Шофиране; Пристигане на крайната дестинация; Поддръжка и проверка на превозните средства; Психосоциални фактори и работно време; Работа в офис.

1-43 F-A 72.jpg
01/08/2014
Διαχείριση αποβλήτων
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Water and wastewater collection, treatment, supply and distribution

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation with machinery, plant and work equipment; Work on company premises and in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organisational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Contacts with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-43 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Αέριο, νερό & ηλεκτρική ενέργεια
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Water collection, treatment and supply

The tool covers the following modules: OSH policy; Sites and workplaces; Operation of machinery, facilities and work equipment; Work on the premises of the enterprise, as well as in streets and adjacent areas; Manual handling of loads; Fire safety; Factors of the working environment; Organizational aspects of the work; Psychosocial risks; Office work; Relationships with external firms and persons.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Обекти и работни места; Работа с машини, съоръжения и работно оборудване; Работа на територията на предприятието, както и по улици и прилежащи площи; Ръчни работи с тежести; Пожарна безопасност; Фактори на работната среда; Организационни аспекти на трудовата дейност; Психосоциални рискове; Работа в офис; Взаимоотношения с външни фирми и лица.

1-14 F-A 72_0.jpg
01/08/2014
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Human health activities – Residential care activities

The tool covers the following modules: OSH Management activities; Building; Electrical safety; Fire safety; Operation of high-risk equipment; Traumatism associated with slips and falls; Traumatism associated with manual handling of loads and patients; Traumatism associated with handling needles and sharps; Road accidents; Microclimate, lighting, noise and vibrations; Biological agents; Chemical agents; Work posture; Psychosocial risks; Neuro sensory load; Work organisation; Non-ionising radiation; Ionising radiation.

Инструментът включва следните модули: Управление на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве; Сграда; Електробезопасност; Пожаробезопасност; Експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Травматизъм при подхлъзване и падане; Травматизъм при ръчно боравене с товари и пациенти; Травматизъм при боравене с игли и остри предмети; Пътно-транспортен травматизъм; Микроклимат, осветление, шум и вибрации; Биологични агенти; Химични агенти; Работна поза; Психосоциални рискове; Нервно-сензорно натоварване; Организация на работа; Нейонизиращи лъчения; Йонизиращи лъчения.

1-28 F-A 72.jpg
01/07/2014
Μεταποίηση
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Manufacture of wood and wood related products

The tool covers the following modules: OSH Management; Workplaces and work premises; Operation of machinery and equipment; Electrical equipment and installations; Handling operations; Noise and vibrations; Hazardous substances; Internal transport; Office work; Fire safety and emergency procedures.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Работни места и помещения; Използване на машини и оборудване; Електрически съоръжения и инсталации; Извършване на товаро-разтоварни работи; Шум и вибрации; Опасни вещества; Вътрешнофирмен транспорт; Работа в офис; Пожарна и аварийна безопасност.

1-25 F-A 72.jpg
01/07/2014
Μεταποίηση
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Manufacture of pharmaceuticals

The tool covers the following modules: OSH Management; Arrangements for fire safety and emergency procedures; Explosive atmospheres; Buildings and flooring; Internal transport; Machinery and equipment; Electrical safety; Physical factors; Work with chemical agents; Manufacture of pharmacologically active substances; Manufacture of medicinal products; Quality control; Storage; Repair and maintenance; Office work.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Организация за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност; Експлозивна атмосфера; Сгради и подови настилки; Вътрешнофирмен транспорт; Машини и оборудване; Електробезопасност; Физични фактори; Работа с химични агенти; Производство на активни лекарствени субстанции; Производство на лекарствени форми; Качествен контрол; Складиране; Ремонт и поддръжка; Работа в офис.

1-42 F-A 72.jpg
01/07/2014
Διαχείριση αποβλήτων
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Waste collection and treatment – material recovery

The tool covers the following modules: OSH policy; Waste collection; Premises of the enterprise; Operation of production lines; Physical workload; Hazardous waste collection and treatment; Machinery and tools; Working time organisation; Psychosocial risks; Office work.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Събиране на отпадъци; Територия на предприятието; Работа на поточни линии; Физическо натоварване; Събиране и обработване на опасни отпадъци; Машини и инструменти; Организация на работното време; Психосоциални рискове; Работа в офис.

1-38 F-A 72.jpg
01/07/2014
Οχήματα με κινητήρα, επισκευές και συναφείς δραστηριότητες
Βουλγαρία
Βουλγαρικά

Vehicles repair and sale

The tool covers the following modules: OSH policy; Work in an office and showroom; Workspaces and equipment; Maintenance and repair of motor vehicles; Working with fuel and antifreeze; Physical workload; Working with hazardous substances; Psychosocial factors and working hours.

Инструментът включва следните модули: Политика по здраве и безопасност при работа; Работа в офис и шоурум; Работни пространства и съоръжения; Работи по поддръжка и ремонт на автомобили; Работи с горива и антифриз; Физическо натоварване; Работа с опасни вещества; Психосоциални фактори и работно време.

Pages