Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Showing 1 - 10 from 264

Agriculture, forestry & fishing

Iceland

Icelandic

Agriculture

The primary purpose of the Icelandic version of the agricultural OiRA tool is to help farmers to improve their working conditions and minimise risk at the farm. It is easy to use, free and open to all. With OiRA, users get a tool in their hands that helps them to assess the risks in their own work environment. The tool evaluates the risks and returns the results in a report that is only to be seen and used by the farmer or workers at the farm. The tool sets out proposals and examples of improvements in the working environment. There are also references to laws and regulations, number of images for explanation and links to more informative material. Emphasis is placed on fire and accident prevention and handling of machines. Health factors are assessed and risk by infectious diseases is discussed. The general condition of the farm is assessed since it is a part of potential risk factors which have to be taken into consideration. Also included are tips for prevention of accidents related to work with animals, reduce workload on back and joints and instructions to eliminate fall risks. Proper health and safety risk assessments done with the Oira tool, can prevent many accidents and help the employer to find proper solutions.

Agriculture, forestry & fishing

Portugal

Portuguese

Agriculture

The agricultural sector has high levels of occupational accidents throughout the Portuguese territory, consisting mainly of small farms. Accidents generally occur due to improper machinery, unprotected moving parts, overconfidence of operators, lack of proper training and disregard for the correct use of safety devices and safety instructions provided by manufacturers. In addition, workers in the sector are subject to various risks related to the lack of use of appropriate protective equipment, the handling of hazardous chemicals, high physical effort and adverse environmental conditions, among others. Correct risk assessment of existing hazards using this tool can prevent many of them and help the employer implement the appropriate solutions for their elimination / control.

Agriculture, forestry & fishing

Lithuania

Lithuanian

Agriculture

The agricultural sector is one of the most dangerous sectors having high figures on accidents at work. Accidents often occur due to inappropriate machinery, unprotected parts of the machinery, not preventing workers from entering hazardous areas etc. Employees assigned to work with agricultural machinery are often not trained properly about safety and health at work and are not aware of the safety and health requirements set by the equipment manufacturer for the operation of the equipment. in addition people working in the sector are facing risks related to dealing with dangerous substances, high physical workload because of manual handling, etc. Proper health and safety risk assessments done with this tool, can prevent many of these risks and help the employer to find proper solutions.

Agriculture, forestry & fishing

Latvia

Latvian

Agriculture

This tool deals with agriculture which can be characterized by a huge amount of various risk factors - contact with animals, work with heavy agricultural equipment, exposure to various chemicals, seasonal work, prolonged working hours etc. It starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk. Also included are tips for prevention of accidents related to work with animals, reduce workload on back and joints, implement fire safety principles and eliminate fall risks. This tool is an easy way to improve working conditions of agricultural workers.  Using this tool can contribute to keep them healthy, motivated and with good work ability.

Agriculture, forestry & fishing

Bulgaria

Bulgarian

Agriculture - Crop production

The tool covers the following modules: OSH Management; Work premises and flooring; Electrical safety; Emergency management and fire safety; Physical and chemical factors of the working environment; Work with hazardous substances; Biological agents in the working environment; Factors of the work process; Fixed work equipment and high-risk equipment; Operation of mobile agricultural machinery and self-propelled machinery; Warehouses and handling operations; Internal company transport; Outdoor activities; Work in explosive atmospheres; Work in greenhouses; Repair and maintenance of agricultural machinery, plant and motor vehicles; Working with mechanical, agricultural and motor-operated electric tools; Work with bees; Office work.

Transport (air, water & rail)

Bulgaria

Bulgarian

Air transport

The tool covers the following modules: Noise; Vibrations; Accelerations; Lighting on the flight deck; Electricity and static electricity; Cosmic radiation (ionizing radiation); Non-Ionizing radiation (radio transmissions and microwaves); Organisational setting and social environment; Mental stress; Biological and chemical environment.

Audiovisual sector

EU level

English

Audiovisual Productions

Employees, crews, performers and all other staff involved in audiovisual productions are constantly exposed to risks that can lead to injuries and other health repercussions. This tool is intended to anyone who aims to assess the health and safety risks related to audiovisual productions such as feature films, short films, documentaries, television series, commercials, video clips, video art, virtual reality and so on. The EU OiRA tool is the result of the project titled “Developing an Online Interactive Risk Assessment tool for film and TV productions” and was developed in a cooperation between the European Social partners of the sector, the European Coordination of Independent Producers (CEPI), the International Federation of Actors (FIA), the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), the International Federation of Musicians (FIM) and UNI Europa - media, entertainment & arts and with the support of EU-OSHA.

Food production & sale, Wholesale & retail trade

France

French

Bakeries

Food production & sale

Cyprus

Greek

Αρτοποιεία

Food production & sale

Lithuania

Lithuanian

Bakeries

The OiRA tool for bakeries has been developed to help small and medium-sized enterprises whose economic activity is 'bakery and flour products' to asses the risks at their workplaces. The tool helps to identify the hazards faced by employees who work in these economic activities, including work equipment, hazardous and dangerous materials, hot surfaces, manual handling of loads, etc. Preventive measures are also proposed that may help eliminate or reduce the risk to an acceptable level. With the help of the OiRA tool, employers will be able to assess the occupational risks posed by the risks faced by employees and to create a work environment that is safe for workers and does not harm their health.