Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 10 από 21

Information & communication

Slovenia

Slovenian

Journalists

Hotels restaurants catering

Slovenia

Slovenian

HORECA: Cafes & Restaurants & Catering sector

Education

Slovenia

Slovenian

Educational establishments – general

Construction & maintenance

Slovenia

Slovenian

Painters

The tool is meant for indoor painters and façade workers, with tasks like painting walls and ceilings, painting of carpenter products, setting wallpapers and insulation, decoration of advertisement spaces and boards, primary protection of products: wood against moist and decay, metal against rust. They work with gear/equipment like paintbrushes, cutting tools, etc. Inside, the risk is drought. Outside, painters and façade workers are exposed to the weather based risks. They often can't avoid filth, foul smell, and toxic paint fumes. Work is usually done standing up or on a ladder. That makes additional risks. The work can be one person or a group, often with longer working hours. The danger is working with toxic substances. The purpose of the online tool OiRA for painters and façade workers is for employees and employers to remind each other of dangers, collaborate, and give each other advice to make a safer workplace for employees. 

Food production & sale

Slovenia

Slovenian

Butchers

The tool OiRA is meant for butchers and meat processing plants. With OiRA we identify the risks that come with the work place and working environment.  OiRA tool for butchers look at cutting, grinding, saws, knives, cold rooms, etc. Included are also psychological risks that come with butchering livestock and harder physical work. The butcher is often exposed to unsuitable micro climate strains like cold, heat, noise, vibrations, unsuitable lighting, etc. Butchers work is also physically hard, because of all the standing, carrying and pushing around heavy objects. The usual injuries are cuts, bruises, and burns from machinery. The employee can get hurt by livestock, or get an infection (biological risk). Work with food requires hygiene, cleaning and frequent disinfection. The purpose of online tool OiRA for butchers is to inform the employees about dangers and how to avoid them. OiRA tool encourages employees to collaborate with employers, report their thoughts, proposals/initiatives how to improve working place, and sharing advices with others. 

Motor vehicles, repair & related activities

Slovenia

Slovenian

Vehicles: Car & heavy loads vehicles repair

Tool OiRA meant for car service includes service maintenance work, repair, and cleaning of vehicles. Work usually takes place in remote workshops or in services of car manufacturers and craftsmen. In addition to usual tools this particular OiRA tool also consider risk within the car body shop activities, work with clients, and field work – car-tow service. From counted working tasks come many risks for workers that are connected with: work in nature (microclimate, dust, noise, paint and fuel fumes), dealing with vehicles, work with elevators, work with dangerous substances, etc. The purpose of online tool OiRA for car services is, for the employer and employee to be reminded of risk, danger and proposes of eliminate these risks. OiRA tool encourages employees to collaborate with employers, report their thoughts, proposals/initiatives how to improve working place, and sharing advices with others. 

Electrical & related works

Slovenia

Slovenian

Electricians

This OiRA tool includes the usual work of electrician. Work space of electrician is specific. Work is done outside or in the building, where inside conditions depend on the object being operated. Electrician work encompasses several phases from basic wiring to final assembly. When the tasks are carried out in the unoccupied building, electrician is often exposed to a severe cold and draught. Electrician is exposed to a several risks such as burns caused by electricity, extreme low temperatures, repetitive tasks, heavy lifting, working on heights, chances of eye injury due to the flying objects, slips, falls, dangerous goods and toxic biological substances due to the animal feces. The purpose of the online tool OiRA for painters and façade workers is for employees and employers to remind each other of dangers, collaborate, and give each other advice to make a safer workplace for employees. 

Hotels restaurants catering

Slovenia

Slovenian

Cooks

This risk assessment has been produced in order to assist cooks to do their job safely. Cooks and chefs spend most of the day on their feet, and it is often necessary to lift and carry heavy bags or boxes of ingredients. The commercial kitchen is full of sharp blades and dangerously hot surfaces, so both cuts and burns are commonplace. During a busy shift the floors can become slippery from grease or moisture, creating a slipping hazard. Many of the powerful cleansers, grease cutters and sanitizers used in the industry are toxic and corrosive, presenting health risks of their own when used incorrectly. The cooks are exposed to a wide range of threats such as mechanical hazards (cutting and needle stick injuries), burns, threats of electrocution, etc.  An interactive OiRA tool intended for cooks which comprises a basic description of  kitchens, encourages cooperation between employees and employers and significantly contributes to improvements in the workplace and working environment.

Motor vehicles, repair & related activities

Slovenia

Slovenian

Vehicles Tyre repair workers

This risk assessment has been produced in order to assist tyre repair workers to do their job safely. One of the primary tasks of the tyre repair workers are to prepare the car for safe driving, including tyre repairs, montages and changing the tubes and tires, as well as  balancing wheels. Work tasks contain a selection of tasks, from tire-wheel assembly and disassembly to tire balancing, as well as repair of damaged tires and rims. Workers are exposed to sudden tire cracks or explosions, carrying heavy loads and so on. An interactive OiRA tool intended for tyre repair workers which comprises a basic description of the tyre repair shops, encourages cooperation between employees and employers and significantly contributes to improvements in the workplace and working environment.