Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 3 από 3

Electrical & related works

Iceland

Icelandic

Electricians

OiRA tool for electrical work is a great tool for general risk assessment when doing electrical work. This tool is mainly focused on basic electrical work and is designed for small or medium sized companies.This tool does not replace more complex risk assessments for bigger or more complex projects were there are very high safety standards. But it´s a great tool as a basic risk assessment for companies without access to any risk assessments.This project is a collaboration between Rafmennt and the Administration of Occupational Safety and Health in Iceland. All hints regarding this tool can be sent at andri@ar.is.

Electrical & related works

Greece

Greek

Εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων

Η εγκατάσταση και η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι εργασίες υψηλών απαιτήσεων και ευθυνών που σχετίζονται με αυξημένους επαγγελματικούς κινδύνους, για παράδειγμα λόγω εργασίας σε κλειστούς χώρους, εργασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με διαχείριση βαρέων αντικειμένων κλπ. Το εργαλείο αυτό για τη διαδικτυακή, διαδραστική εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου, έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων και στη συνέχεια, προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής των πλέον κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας για την εξάλειψη ή τη μείωση των  κινδύνων. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με την εργονομία, τον εξοπλισμό εργασίας, τα μέσα ατομικής προστασίας κ.λπ. και επιτρέπουν στους εργοδότες να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ και να προστατεύουν τους εργαζόμενους τους μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτιστοποίησης της εφαρμογής τους. Το εργαλείο καλύπτει παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις εργασίες του προσωπικού γραφείου στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με το τεχνικό προσωπικό που ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων τόσο εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης όσο και σε χώρους τρίτων (πελατών), καθώς και με τις εργασίες των υπεργολάβων που της παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Electrical & related works

Slovenia

Slovenian

Electricians

This OiRA tool includes the usual work of electrician. Work space of electrician is specific. Work is done outside or in the building, where inside conditions depend on the object being operated. Electrician work encompasses several phases from basic wiring to final assembly. When the tasks are carried out in the unoccupied building, electrician is often exposed to a severe cold and draught. Electrician is exposed to a several risks such as burns caused by electricity, extreme low temperatures, repetitive tasks, heavy lifting, working on heights, chances of eye injury due to the flying objects, slips, falls, dangerous goods and toxic biological substances due to the animal feces. The purpose of the online tool OiRA for painters and façade workers is for employees and employers to remind each other of dangers, collaborate, and give each other advice to make a safer workplace for employees.