Εργαλεία

Τα παρεχόμενα τομεακά εργαλεία OiRA απευθύνονται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες θα τα χρησιμοποιήσουν για τη διεξαγωγή τεκμηριωμένων εκτιμήσεων κινδύνου προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις τους. Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν τα εργαλεία χωρίς χρέωση και να αποκτήσουν εύκολα πρόσβαση με ένα κλικ στον σχετικό σύνδεσμο. Κάθε σύνδεσμος συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή του εργαλείου και το όνομα του εταίρου OiRA που το δημιούργησε. Μπορεί να γίνεται αναζήτηση στα εργαλεία ανά χώρα, γλώσσα και τομέα.

Results for ""
Εμφάνιση 1 - 4 από 4

Sports & recreation

Latvia

Latvian

Fitness centres

This tool is intended for fitness centres. Workplaces in fitness centres can be characterized by multiple risk factors such as work with complicated and demanding clients, long working hours, voice strain, physically demanding tasks such as moving of heavy weights etc. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, subsequently it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risks. The tool further includes tips on reduction of stress and fatigue, ergonomics, physical security of employees, working with clients and workplace health promotion. The tools and the proposed solutions enable employers to prevent work accidents, to reduce the physical workload of employees and to introduce the main principles of fire protection and much more. Using this tool can contribute to keeping employees healthy, motivated and with good work ability.

Sports & recreation

EU level

English

Sport sector - professional sports

The professional sports sector comprises many sub-sectors, such as handball, basketball, cycling, football (to only name a few). This tool includes general statements on either indoor or outdoor field sports, it further includes a section on water sports and on ice and snow sports. Beside covering a broad range of sports, the sector and accordingly the tool include a wide range of employmees, not only including athletes but also coaches, referees, office workers, receptionists, ticket sellers, security guards, caretakers, maintainance workers, gardeners, kitchen staff, bartenders, club managers, operations managers, supporting staff, and many more. All of these can be volunteers as well.

Sports & recreation

EU level

English

Sport - not-for-profit

Not-for-profit sports improve the quality of people's lives through exercise, fun and personal development. Not-for-profit sports is a part of the broader sport sector. The OiRA tool on not-for-profit sports sector covers activities being conducted by the following staff: Sport coaches & sport instructors and trainers, individually orientated and group wise orientated; sport managers; location managers and operational support (e.g. maintenance workers, caretakers, cleaners, grounds men, gardeners, food & beverage staff, receptionists, cashiers, ticket sellers, office workers, drivers, security guards). All the above workers can also be volunteers. Any sports club or person that represents a sports club is considered to be an 'employer'. In the not-for-profit sports sector the employers are often volunteers as well. Working at a not-for-profit sports organisation concerns the indoor facilities an outdoor activities (grounds), and sometimes travelling. Work is often performed outside normal working hours, frequently in the evening or at night and at weekends. The workers may be employed on part-time or temporary contracts, as a volunteer or may work as self-employed. Many instructors in the outdoor sport are freelancer either working for centers on contract or as self-employed.

Sports & recreation

EU level

English

Sport - active leisure

The active leisure sector comprises two sub-sectors - fitness and outdoors, and they are part of the broader sport sector. The fitness sector uses qualified instructors and trainers to deliver diverse, structured exercise programmes that help people of all ages and abilities to improve their health, muscle and cardiovascular endurance, coordination, balance, agility and flexibility. Fitness programmes also build a feeling of individual wellbeing that establishes and helps to maintain a healthy balance of mind, body and spirit. The outdoor sector uses outdoor related activities (mountain biking, canoe, rafting, horse riding, … etc.) as the basis of delivery of a recreational or personal development service. Outdoor providers do not generally offer competitions, which are therefore not included in the tool. The outdoor sector uses qualified instructors to deliver outdoor activities in a context of fun, recreation, tourism, outdoor learning or engagement with the natural environment. The tool does not cover high risk activities such as climbing, diving, surfing etc. since these were considered to be very specific and as such, need to go along with very specific health and safety measure, that couldn't be covered within the current approach. Aspects such as work performed outside normal working hours, part-time or temporary contracts, or volunteer work as well as free lancer work are included in the tool.