ρόλοι και ευθύνες

Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην Ευρώπη προστατεύεται μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στην εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνου. Προκειμένου να διεξαχθεί επιτυχής εκτίμηση κινδύνου στο χώρο εργασίας, απαιτείται από όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία η σαφής κατανόηση του νομικού πλαισίου, των βασικών εννοιών, της διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου και του ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσουν οι βασικοί παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Ρόλοι και ευθύνες των εργαζομένων

Έχει σημασία να συμμετέχουν οι εργαζομένοι στην εκτίμηση κινδύνου. Καθώς γνωρίζουν τα προβλήματα και τις λεπτομέρειες του τι πραγματικά συμβαίνει κατά την εκτέλεση των εργασιών και των δραστηριοτήτων τους, θα πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία εκτίμησης. Οι πρακτικές γνώσεις ή ικανότητες είναι συχνά απαραίτητες για τον σχεδιασμό λειτουργικών προληπτικών μέτρων.

Η συμμετοχή των εργαζομένων δεν αποτελεί μόνο δικαίωμα· η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της διαχείρισης της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας.

Οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους έχουν το δικαίωμα/καθήκον:

 • να παρέχουν συμβουλές σχετικά με ρυθμίσεις στην οργάνωση της εκτίμησης κινδύνου και σχετικά με τον ορισμό των ατόμων που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τη διαδικασία

 • να συμμετέχουν στην εκτίμηση κινδύνου

 • να εφιστούν την προσοχή στους επόπτες ή τους εργοδότες σχετικά με πιθανούς κινδύνους που έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους

 • να αναφέρουν τυχόν μεταβολές στο χώρο εργασίας

 • να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία τους και τα μέτρα που απαιτούνται για την εξάλειψη ή τη μείωση των κινδύνων αυτών

 • να συμμετέχουν στη διαδικασία απόφασης σχετικά με τα προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν

 • να ζητούν από τον εργοδότη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να υποβάλλει προτάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ή να εξαληφθούν τελείως οι κίνδυνοι στην πηγή τους

 • να συνεργάζονται για να βοηθούν τον εργοδότη στις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας

 • να λαμβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν

 • να φροντίζουν στο μέτρο του δυνατού για την ασφάλεια και την υγεία τους, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις ενέργειές τους σύμφωνα με την εκπαίδευση και τις οδηγίες που έχουν λάβει από τους εργοδότες τους

Επιπλέον, είναι σημαντικό να έχει δοθεί στους εκπροσώπους των εργαζομένων εκείνη η εκπαίδευση που θα τους επιτρέψει να κατανοούν την εκτίμηση κινδύνου και το ρόλο τους σε αυτήν.

Ρόλοι και ευθύνες των εργοδοτών

Οι εργοδότες οφείλουν να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί προκειμένου να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους σχετικά με τη διεξαγωγή της εκτίμησης κινδύνου και να εφαρμόσουν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η καλύτερη μέθοδος προς τούτο συνεπάγεται ένα σχέδιο δράσης για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων.

Το σχέδιο δράσης πρέπει να περιλαμβάνει:

 • την ανάθεση, την οργάνωση και το συντονισμό της εκτίμησης

 • την επιλογή ικανών ατόμων για την πραγματοποίηση των εκτιμήσεων

  • το άτομο που διενεργεί την εκτίμηση κινδύνου μπορεί να είναι:

   • ο ίδιος ο εργοδότης

   • εργαζόμενοι που διορίζονται από τους εργοδότες

   • εξωτερικοί συνεργάτες και παροχείς υπηρεσιών εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό με τα αναγκαία προσόντα στο χώρο εργασίας

  • τα άτομα μπορούν να αποδείξουν την καταλληλότητά τους εάν διαθέτουν:

   • αντίληψη του πως προσεγγίζεται γενικά η εκτίμηση κινδύνου

   • ικανότητα να την εφαρμόσουν την αντίληψη αυτή στο χώρο εργασίας

   • ικανότητα να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις όπου δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να διενεργήσουν την εκτίμηση κινδύνου χωρίς πρόσθετη βοήθεια και ικανότητα να επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω βοήθεια

 • διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τις ρυθμίσεις σχετικά με την επιλογή των ατόμων που θα διενεργήσουν τις εκτιμήσεις

 • παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, εκπαίδευσης, πόρων και στήριξης στους εκτιμητές που είναι υπάλληλοι του ίδιου του εργοδότη

 • διασφάλιση ικανοποιητικού συντονισμού μεταξύ των εκτιμητών (όπου κρίνεται απαραίτητο)

 • συμμετοχή της διεύθυνσης και ενθάρρυνση της συμμετοχής του εργατικού δυναμικού

 • καθορισμός των ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν για την αναθεώρηση και επανεξέταση της εκτίμησης κινδύνου

 • διασφάλιση ότι τα προληπτικά και τα προστατευτικά μέτρα βασίζονται στα αποτελέσματα της εκτίμησης

 • διασφάλιση της τεκμηρίωσης της εκτίμησης κινδύνου

 • παρακολούθηση των προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη διαφύλαξη της αποτελεσματικότητάς τους

 • ενημέρωση των εργαζομένων ή/και των εκπροσώπων τους για τα αποτελέσματα της εκτίμησης και για τα μέτρα που υιοθετήθηκαν (δημοσιοποίηση των ευρημάτων).

Συμβουλές για όσους διενεργούν την εκτίμηση κινδύνου

Τα άτομα που διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου στην εργασία οφείλουν να διαθέτουν γνώσεις ή/και ενημέρωση σχετικά με:

 • πηγές κινδύνου και πιθανούς κινδύνους που είναι ήδη γνωστό ότι υφίστανται καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν

 • τα υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία που χρησιμοποιούνται στην εργασία

 • τις διαδικασίες λειτουργίας καθώς και την οργάνωση και διάδραση των εργαζομένων με τα χρησιμοποιούμενα υλικά

 • το είδος, την πιθανότητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια της έκθεσης στις πηγές κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό απαιτεί ενδεχομένως την εφαρμογή σύγχρονων, έγκυρων τεχνικών μέτρησης

 • τη σχέση μεταξύ έκθεσης σε μια πηγή κινδύνου και αποτελεσμάτων της

 • τα νομικά πρότυπα και τις απαιτήσεις σχετικά με τους κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο εργασίας

 • το τι θεωρείται καλή πρακτική σε τομείς που στερούνται συγκεκριμένων νομικών προτύπων

Οι εργοδότες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το άτομο που πραγματοποιεί την εκτίμηση κινδύνου, είτε πρόκειται για υπάλληλο είτε για εξωτερικό σύμβουλο, συνομιλεί με τους εργαζόμενους ή με άτομα όπως οι υπεργολάβοι οι οποίοι εκτελούν στην πραγματικότητα την εργασία.

Σε περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι από διαφορετικούς εργοδότες εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας, οι εκτιμητές ενδεχομένως να χρειαστεί να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα ισχύοντα μέτρα υγείας και ασφάλειας ώστε να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους αυτούς. Η διευκόλυνση της ανταλλαγής αυτής αποτελεί ευθύνη του εργοδότη.

--HEADING_PAGINATION--