Θέματα

Στην ενότητα «Θέματα» του δικτυακού τόπου του EU-OSHA θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την εκτίμηση των κινδύνων. Στα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι τομείς, κίνδυνοι και ομάδες εργαζομένων. Οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμεύσουν στην εκτίμηση κινδύνων, συμβάλλοντας στον εντοπισμό των βασικών πηγών κινδύνου σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή στον προσδιορισμό και στην εφαρμογή των πλέον κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου κινδύνου.

https://osha.europa.eu/el/themes