You are here

OiRA Tools

The OiRA sectoral tools provided here are to enable micro and small enterprises to carry out risk assessments. The tools are free to download and can be easily accessed by clicking on the relevant link. Each link is accompanied by a short description of the tool and the name of the OiRA partner who developed it. Tools can be searched by country, language and sector.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Showing 1 - 10 from 41
Covid19 A - 300_8.jpg
26/06/2020
Generic tools/risk specific
Bulgaria
Bulgarian

COVID-19

petrol_A - 72.jpg
31/01/2019
Automotive transportation, distribution & logistics
Bulgaria
Bulgarian

Petrol Stations

The tool can be used by small and large petrol stations which may have a commercial shop and eating area, car wash, etc.

The major organizational requirements related to health and safety are covered as well as major risks related to the site, equipment, electrical equipment, hand held tools and working environment, the presence of visitors and their safety, the management of psycho-social factors and working hours as key conditions for ensuring the health and safety of workers at the petrol station, clients and employees of suppliers who are present on site. Measures for emergency planning are extensively reviewed, as well as measures for prevention and reaction in case of fire and disasters.

Инструментът може да бъде използван от малки и по-големи бензиностанции, включително такива, които разполагат с търговска секция – магазин и място за предлагане на храна, автомивка и др.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, оборудването, електрообзавеждането, работата с ръчни инструменти и работната среда, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите на бензиностанциите, на клиентите и на работниците на различни доставчици, които също посещават площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна бензиностанция чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

concrete_A - 72.jpg
31/01/2019
Construction & maintenance
Manufacturing
Bulgaria
Bulgarian

Manufacture of ready-mixed concrete

The tool can be used by any manufacturer of ready-mixed concrete and concrete and lime stone solutions. It is applicable both to mobile and stationary installations.

The major organizational requirements related to health and safety are covered as well as major risks related to the site, production process, maintenance and repair of equipment, use of vehicles, presence of visitors and their safety, the management of psycho-social factors and working hours as key conditions for ensuring the health and safety of workers and the visitors of the production site. Measures for emergency planning are extensively reviewed, as well as measures for prevention and reaction in case of fire and disasters.

Инструментът може да бъде използван от производители на бетон, бетонови и варови разтвори. Приложим е както за мобилни, така и за стационарни инсталации за производство.

Разгледани са основните организационни изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа, както и основните рискове, свързани с площадката, производствения процес, ремонта и поддържката на оборудването, използването на транспортни средства, присъствието на посетители и тяхната безопасност, както и управлението на психосоциалните фактори и на работното време като важни условия за гарантиране на здравето и безопасността на работещите и посетителите на площадката. В специален модул е обърнато внимание на готовността за извънредни ситуации. Разгледани са подробно мерките за планиране за извънредни ситуации, както и мерките за предотвратяване и действие при пожари и бедствия. Оценката на риска позволява да бъде моделирана според обхвата на дейността на конкретна организация чрез възможностите за отбелязване на опцията „не е приложимо“, в случаите в които подобна дейност не се изпълнява и съответно свързаните с нея рискове не са приложимо.

realestate_A - 72.jpg
16/04/2018
Real estate
Bulgaria
Bulgarian

Real estate activities

The apparently routine activities of the Real Estate Agencies, in fact, pose hazards and harbor risks from many different sources. Besides the traditional ones, related to office work, risks may also arise from contacts with various clients and viewing and visiting sites, including ones under construction. Finally yet importantly, there exist risks related to road accidents and to exposure to biological agents, sometimes present in already occupied properties.

In line with the above-said characteristics of the activity, this OiRA tool allows to evaluate the risks inherent in the business in a user-friendly manner and to set appropriate measures for their elimination / minimization.

Рутинните на пръв поглед дейности на Агенциите за недвижими имоти, в действителност крият опасности и рискове от много и различни източници. Освен традиционните, свързани с работа в офис, рискове могат да се породят от контакти с различни клиенти, оглед и посещение на обекти, в това число и такива, които са в процес на строителство. Не на последно място са и рисковете, свързани с пътно-транспортни произшествия и експозиция на биологични агенти, които понякога присъстват във вече обитавани имоти.

Съобразено с горните особености на дейността, настоящият OiRA инструмент по разбираем за потребителя начин позволява да се оценят присъщите за тази дейност рискове и да се набележат подходящи мерки за премахването / минимизирането им

veterinary_A - 72.jpg
16/03/2018
Veterinary activities
Bulgaria
Bulgarian

Veterinary activities

The tool is designed for companies in the veterinary medicinal sector and covers activities such as diagnosis and treatment of various diseases, preventive measures and related service activities.

The veterinary sector is characterized by many risk factors such as: manual handling of loads and live loads, injury arising from aggressive animals, work with cutting and piercing objects and tools, biological agents and other. Covered are also factors of the working environment: microclimate, lighting, non-ionising and optical radiation, ionising radiation in the working environment. Included are psychosocial risks and organizational factors such as the work and rest regime.

The tool begins with identification of the hazards, assesses the level of the risk and leaves flexibility because of the wide variety in the sector. That enables the end-users to choose the most appropriate preventative actions to eliminate or reduce risks. Users are encouraged to implement the proposed preventive measures for each identified risk.

The tool is an easy way to improve the working conditions of the persons employed in the veterinary sector.

Инструментът е предназначен за фирми, работещи във ветеринарномедицинския сектор и обхваща дейности като: диагностика и лечение на различни заболявания, профилактични мерки, както и спомагателни дейности.

Сектор “Ветеринарномедицинска дейност” се характеризира с множество рискови фактори като: ръчна работа с тежести и живи товари, нараняване от агресивни животни, работа с режещи и пробождащи предмети и инструменти, биологични агенти и други, засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, нейонизиращи и оптични лъчения и йонизиращи лъчения в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове, както и организационни фактори като режим на труд и почивка.

Инструментът започва с идентифицирането на опасностите, оценява нивото на риска и дава възможност за гъвкавост поради голямото разнообразие в бранша. Това позволява на крайните потребители да избират най-подходящите превантивни действия за елиминиране или намаляване на рисковете. Потребителите се насърчават да прилагат предложените превантивни мерки за всеки идентифициран риск.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците във ветеринарномедицинския сектор.

printing_A - 72.jpg
02/02/2018
Manufacturing
Bulgaria
Bulgarian

Printing sector

The tool is intended for companies operating in the printing sector and covers printing on paper (books, stationery, advertising materials, newspapers, etc.). Prepress, bindings and other finishing works are not dealt with.
The tool considers the risks, typical for the main processes, related to the use of machinery and equipment, storage of large volumes of raw materials and production, loading and unloading operations, internal transport, manual handling of loads, etc. Addressed are also topics related to the factors of the working environment: microclimate, illumination, noise, dust and toxic agents in the working environment. Psychosocial risks and work organization are also covered.
The tool is an easy way to improve the working conditions of the workers in the printing sector.

Инструментът е предназначен за компании, работещи в печатарския сектор, и обхваща печата върху хартия (книги, канцеларски материали, рекламни материали, вестници и др.). Предпечат, подвързване и други довършителни работи не се засягат.

Инструментът разглежда рисковете, характерни за основните процеси, свързани с използване на машини и оборудване, складиране на големи обеми суровини и продукция, товаро-разтоварни дейности, вътрешен транспорт, ръчна работа с тежести и др. Засегнати са и факторите на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, прах и токсични агенти в работната среда. Не са подминати и психосоциалните рискове и организацията на дейността.

Инструментът е лесен начин за подобряване на условията на труд за работниците в печатарския сектор.

1-11 F-A 72_0.png
14/11/2017
Agriculture, forestry & fishing
Bulgaria
Bulgarian

Landscape service activities

The tool covers practically all aspects of the activities related to landscaping and maintenance of green areas. They form a wide variety, including elements of the classical plant production and forestry, and they are usually performed in an urban environment. Structurally, the risk assessment addresses three priority lines; working environment, machinery and work processes, presented in separate modules.

Инструментът обхваща практически всички аспекти на дейностите по озеленяване и поддържане на зелени площи, които са изключително многообразни, включват елементи от класическото растениевъдство и горско стопанство и те почти винаги се извършват в урбанизирана градска среда. Структурно оценката на риска разглежда три приоритетни направления – работна среда, оборудване и работни процеси, представени в отделни модули.

 

courier_A - 72.jpg
28/07/2017
Automotive transportation, distribution & logistics
Bulgaria
Bulgarian

Courier services

Delivery of items at request to an address specified by the client and risks in the performance of those services.

Доставка на пратки по заявка до определен от клиента адрес и рискове при извършване на тези услуги.

1-40 F-A 72_0.jpg
16/09/2016
Information & communication
Bulgaria
Bulgarian

Telecommunications

The tool covers the following modules: OSH Management; Sites and access to them; Technological premises; Factors of the working environment; Electrical safety; High-risk equipment; Work in confined areas; Work at a height; Work in areas with an electromagnetic field; Manual handling of loads; Handling of chemicals; Office work; Shop work; Working in a call center; Vehicles; Psychosocial factors; Emergency; Occupational accidents; Health monitoring.

Инструментът включва следните модули: Управление на здравето и безопасността при работа; Обекти и достъп до тях; Технологични помещения; Фактори на работната среда; Електробезопасност; Съоръжения с повишена опасност; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Работа в зони с електромагнитно поле; Ръчна работа с тежести; Работа с химикали; Работа в офис; Работа в магазин; Работа в колцентър; Транспортни средства; Психосоциални фактори; Аварийни ситуации; Трудов травматизъм; Здравен мониторинг.

1-21 F-A 72.jpg
01/08/2014
Manufacturing
Bulgaria
Bulgarian

Manufacture of drinks

The tool covers the following modules: OSH Management; Emergency management and fire safety; Work premises and flooring; Electrical safety; Physical and chemical factors in the working environment; Work with hazardous substances; Factors of the work process; Work equipment and high-risk equipment; Work in explosive atmospheres; Work in confined areas; Work at a height; Welding operations; Work on packaging lines; Warehouses and handling operations; Factory transport; Transport activities: Supply of raw material and transportation of finished goods; Office work; Company laboratory control.

Инструментът включва следните модули: Управление на безопасността и здравето при работа; Управление на извънредни ситуации и пожаробезопасност; Работни помещения и подове; Електробезопасност; Физични и химични фактори на работната среда; Работа с опасни химични вещества; Фактори на трудовия процес; Работно оборудване и съоръжения с повишена опасност; Работа в експлозивна среда; Работа в ограничени пространства; Работа на височина; Заваръчни дейности; Работа на опаковащи линии; Складове и товаро-разтоварни дейности; Вътрешнозаводски транспорт; Транспортни дейности: Доставка на суровина и транспорт на готова продукция; Работа в офис; Вътрешнофирмен лабораторен контрол.

Pages