You are here

OiRA Tools

The OiRA sectoral tools provided here are to enable micro and small enterprises to carry out risk assessments. The tools are free to download and can be easily accessed by clicking on the relevant link. Each link is accompanied by a short description of the tool and the name of the OiRA partner who developed it. Tools can be searched by country, language and sector.

Clear filter
Toggle search
Toggle search
Showing 1 - 10 from 20
agricolture_A - 72_1.jpg
31/01/2019
Agriculture, forestry & fishing
Lithuania
Lithuanian

Agriculture

The agricultural sector is one of the most dangerous sectors having high figures on accidents at work. Accidents often occur due to inappropriate machinery, unprotected parts of the machinery, not preventing workers from entering hazardous areas etc.
Employees assigned to work with agricultural machinery are often not trained properly about safety and health at work and are not aware of the safety and health requirements set by the equipment manufacturer for the operation of the equipment. in addition people working in the sector are facing risks related to dealing with dangerous substances, high physical workload because of manual handling, etc.
Proper health and safety risk assessments done with this tool, can prevent many of these risks and help the employer to find proper solutions.

Žemės ūkio veikla yra laikoma viena iš pavojingiausių ekonominės veiklos sektorių nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti. Nelaimingi atsitikimai darbe dažniausiai įvyksta dėl tokių priežasčių bendrovėse, individualiuose ūkiuose naudojama netvarkinga technika, neapsaugotos įrenginių judančios dalys, užkertančios galimybes darbuotojams patekti į pavojingas zonas ir kiti.
Darbuotojai, paskirti dirbti su žemės ūkio technika, neinstruktuojami saugos ir sveikatos darbe klausimais, nesupažindinami su įrenginio gamintojo nustatytais įrenginio eksploatacijos darbų saugos ir sveikatos reikalavimais, nevertinama profesinė rizika.

1-2 F-A-72.jpg
01/10/2019
Food production & sale
Lithuania
Lithuanian

Bakeries

The OiRA tool for bakeries has been developed to help small and medium-sized enterprises whose economic activity is 'bakery and flour products' to asses the risks at their workplaces. The tool helps to identify the hazards faced by employees who work in these economic activities, including work equipment, hazardous and dangerous materials, hot surfaces, manual handling of loads, etc. Preventive measures are also proposed that may help eliminate or reduce the risk to an acceptable level.
With the help of the OiRA tool, employers will be able to assess the occupational risks posed by the risks faced by employees and to create a work environment that is safe for workers and does not harm their health....

Parengta OiRA priemonė „Kepyklos“ skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių ekonominė veikla yra „kepyklos ir miltinių produktų gamyba“. Šioje priemonėje įvardinti pavojai su kuriais susiduria darbuotojai, kurie dirba šios ekonominės veiklos įmonėse, tai darbo įrenginiai, pavojingos ir kenksmingos medžiagos, karšti paviršiai, krovinių tvarkymas rankomis ir kt. Taip pat siūlomos prevencinės priemonės galinčio padėti pašalinti ar sumažinti riziką iki priimtinos. OiRA priemonės pagalba darbdaviai galės įvertinti kokią profesinę riziką kelią rizikos veiksniai su kuriais susiduria darbuotojai, bei sukurti darbuotojams tokią darbo aplinką, kurioje būtų užtikrinta darbuotojų saugą ir kurioje darbuotojai nepatirtų žalos savo sveikatai.

1-6 F-A 72_3.jpg
23/02/2017
Cleaning services
Lithuania
Lithuanian

Cleaning

This tool deals with companies within the cleaning services sector. The main difficulty of these companies is that  employees must clean the offices of other companies and therefore, it is more difficult to assess all risks at their workplaces. The tool is focused on the hazardous works, including working at heights during the cleaning of the big windows, the use of chemicals at work and so on. The tool can also be used by companies which have their own employees/cleaners.

Covid19 A - 300_11.jpg
09/07/2020
Generic tools/risk specific
Lithuania
Lithuanian

COVID-19

1-10 F-A 72.jpg
06/05/2019
Education
Lithuania
Lithuanian

Educational establishments

The tool is suitable for educational staff in a wide variety of educational establishments, such as pre-school educational establishments, schools, training schools and universities. People working in the sector are facing risks related to dealing with a lot of different psychosocial risk factors, such as third party violence, bullying and high workload, ergonomic risk factors, e.g. related to standing/seated work and many others as well as other physical risks such as exposure to noise. The tool starts with the identification of hazards and assesses the level of risk, then it allows end-users to choose the most suitable preventive actions to eliminate or reduce risk.  Also included are measures for prevention. This tool is an easy way to improve working conditions of teachers.

Ši priemonė skirta daugeliui švietimo įstaigų, pavyzdžiui, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms ir universitetams. Šiame sektoriuje, dirbantys žmonės susiduria su rizika, susijusi su įvairiais psichosocialiniais rizikos veiksniais, pvz., galimo smurto dėl trečiųjų asmenų veiklos, patyčių ir didelio darbo krūvio, ergonominių veiksnių rizika, susiję su nuolatiniu sėdimu darbu ir daugeliu kitų pavojų, pvz., triukšmo. Priemonė prasideda nuo pavojų nustatymo ir rizikos lygio įvertinimo, tai leidžia vartotojams pasirinkti tinkamiausius prevencinius veiksmus, kad būtų pašalinta arba sumažinta rizika. Taip pat yra įtrauktos įvairios prevencinės priemonės. Ši priemonė yra nesudėtingas būdas pagerinti mokytojų darbo sąlygas. 

2-4 F-A 72_3.jpg
20/10/2018
Hotels restaurants catering
Lithuania
Lithuanian

Hotels and restaurants

This tool is for hotels and restaurants. The main hazards of these activities are manual handling, slips, falls, trips and psychological factors as well as hot surfaces and biological factors. In order to minimize these risks, the key preventive measures are training, job re-placement, knowledge of stress relief principles and etc.

Ši priemonė skirta viešbučių (apgyvendinimo paslaugas teikiantiems subjektams) ir restoranams. Pagrindiniai pavojai krovinių tvarkymas rankomis, paslydimai, pargriuvimai ir kritimai ir psichosocialinė rizika, taip pat karšti paviršiai, naudojamos cheminės medžiagos ir biologiniai rizikos veiksniai.
Norint sumažinti šiuos veiksnius, turi būti taikomos tokios pagrindinės prevencinės priemonės: darbuotojų mokymas, darbo pobūdžio keitimas, užduočių rotacija, mokymas apie streso mažinimo būdus ir t.t.

1-15 F-A 72.jpg
20/10/2018
Cleaning services
Lithuania
Lithuanian

Laundry

This tool is created for small and medium laundries including washing, dry cleaning, stain cleaning, ironing, and steam ironing.

Ši priemonė skirta įmonėms, atliekančioms skalbimo, sauso cheminio valymo, dėmių valymo, garinimo ir lyginimo paslaugas, t.y. skalbykloms. Priemonėje nurodomi rizikos veiksniai susiję ne tik su technologiniais procesais, bet ir su gaminių priėmimu, svorio kėlimu, cheminėmis medžiagomis ir t.t.

1-23 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Manufacturing
Lithuania
Lithuanian

Manufacture of furniture

Health and safety cannot be ignored in the furniture production. The negative effects of technologies on workers' lungs, fingers, ears, eyes and so on must be minimised by providing adequate training, supervision and safety equipment. Health hazards include exposure to wood dust, dangerous chemicals, noise, unguarded machinery, non-ergonomic handling procedures and fire/explosion....

Atliekant baldų gamybos darbus negalima nepaisyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Keliama naudojamų įrenginių rizika turi būti kiek įmanoma sumažinama, ypatingai didelį dėmesį skiriant darbuotojų mokymui, įrenginių priežiūrai ir kolektyvinėms saugos priemonėms. Pavojus darbuotojų saugai ir sveikatai kyla dėl medienos dulkių, pavojingų cheminių medžiagų, triukšmo, naudojant įrenginius be saugos įtaisų, netaisyklingo krovinių tvarkymo rankomis ir gaisro/sprogimo pavojaus.

1-26 F-A 72_0.jpg
30/08/2017
Manufacturing
Lithuania
Lithuanian

Manufacture of plastic products

This tool is for companies that manufacture plastic products like polyurethane, composite plastic products, polystyrene foam products, thermoplastic products and recycle plastic waste. The main hazards in this sector are moving parts of equipment, manual handling, biological risk factors, dangerous chemicals, noise and electricity. In order to minimise these risks, it is important to use work equipment in good condition, to use safety signs, to ensure proper ventilation, to use personal protective equipment and to train workers.

Ši priemonė skirta įmonėms, kurios gamina plastikinius gaminius (poliuretano, kompozitiniai plastikiniai gaminiai, polistireninio putplasčio gaminiai, termoplastiniai gaminiai) bei perdirba plastikines atliekas. Pagrindiniai pavojai atliekant plastikinių gaminių gamybą: judančios įrenginių dalys, krovinių tvarkymas rankomis, biologiniai rizikos veiksniai, pavojingos cheminės medžiagos, triukšmas, elektros srovės pavojus. Siekiant kiek tai yra įmanoma sumažinti riziką, kylančią dėl šių veiksnių, svarbiausia yra nenaudoti techniškai netvarkingų įrenginių, įrengti saugos ženklus, užtikrinti tinkamą vėdinimą, naudoti asmenines apsaugos priemones, darbuotojų mokymas.

Pages