Faktid ja arvud

Selles osas esitatakse eri allikate andmed mikro- ja väikeettevõtjate kohta.

 • Mikro- ja väikeettevõtjad – põhitegijad majanduses

  Mikro- ja väikeettevõtjad saab pidada ELi majanduses keskseteks tegijateks üsna mõjuvail põhjustel.

  Arvuliselt moodustasid mikroettevõtjad 2013. aastal EL 28 mitterahanduslikus ärisektoris kümnest ettevõttest enam kui üheksa (92,4%), väikeettevõtjaid oli 6,4%.

 • Surmaga lõppenud õnnetused eri suurusega ettevõtetes

  Enim surmaga lõppenud õnnetusi juhtus ajavahemikul 2008–2012 kuni 49 töötajaga ettevõttes.

  Surmajuhtumitega seotud viimaste aastate suundumustest nähtub ka, et majanduslangus ja taastumine mõjutasid kõigi suurusklasside ettevõtteid.

 • Kes teatavad tööohutuse ja -tervishoiu teenuste kasutamisest

  See, et suurettevõtted teatavad teenuste kasutamisest sagedamini kui väikeettevõtted, oli oodatav tulemus.

  Suur- ja väikeettevõtete vahelised erinevused on veidi suuremad nimelt spetsialistide, nt ergonoomi ja psühholoogi teenuste kasutamises.

 • Kellelt küsitakse tööohutuse ja -tervishoiu teavet

  Teabe, toe ja nõuannete kättesaadavus on ettevõtetele oluline.

  Huvitav on tõdeda, et ligi pooled küsitletud EL 28 ettevõtetest pöörduvad kindlustusandjate (48%) ja tööinspektsiooni (48%) poole, kui vajavad vastavat teavet.

 • Töötajate ametlik esindatus ettevõtetes

  Nagu joonisel näha, ettevõtte suurenedes töötajate ametlik esindatus kasvab.

  Töötajate ametlikku esindatust näitab, et töönõukogu on 25% EL 28 ettevõtetes ja ametiühingu esindajast on teatanud 15% ettevõtetest.

 • Töötajate esindajate ja juhtkonna arutelude sagedus

  Tööohutuse ja -tervishoiu küsimusi arutavad töötajate esindajad ja juhtkond regulaarselt 56% EL 28 ettevõtetes, kus töötajad on mingil viisil esindatud.

  Ettevõtte suurenedes kasvab selliste arutelude hulk oluliselt. Seevastu väikseimad ettevõtted märkisid sagedamini, et nad reageerivad juhtumipõhiselt: 41% teatas, et sellised arutelud toimuvad vaid teatud probleemide ilmnemisel. Ettevõtte suurenedes selliste arutelude osakaal väheneb.