Õigusaktid

Riskihindamise osas on kõige olulisem Euroopa õigusakt raamdirektiiv 89/391. See direktiiv on tõepoolest raamistik, sisaldades „üldisi põhimõtteid, mis käsitlevad kutsealaste riskide vältimist … ning üldisi juhiseid kõnealuste põhimõtete rakendamiseks” (artikli 1 lõige 2). See kohustab tööandjaid tagama töötajate ohutuse ja tervishoiu töö kõikides aspektides ning riskihindamine on kohustusliku tööohutuse ja -tervishoiu juhtimise lahutamatu osa. Kõnealuse direktiivi järgi algab kõikehõlmav tööohutuse ja -tervishoiu riskide juhtimine riskihindamisest. Riskihindamisel on keskne roll, kuna see võimaldab tööandjatel võtta kasutusele meetmeid, mida on vaja töötajate ohutuse ja tervise kaitsmiseks.

Raamdirektiiv on üle võetud liikmesriikide õigusaktidesse. Liikmesriikidel on aga õigus kehtestada töötajate kaitsmiseks rangemaid nõudeid (seepärast peaksite kontrollima oma riigi õigusakte riskihindamise kohta).