OiRA korduvad küsimused

Enne küsimuse postitamist vaadake kindlasti korduvaid küsimusi allpool. Võib-olla on sellele küsimusele juba vastatud.

1. Mis on OiRA?

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) loodud OiRA (veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend) on hõlpsasti kasutatav tasuta veebirakendus, mille abil saavad mikro- ja väikeettevõtjad välja töötada etapiviisilise riskihindamisprotsessi, alustades töökoha riskide tuvastamisest ja hindamisest ja lõpetades otsustega ennetavate meetmete kohta, nende meetmete rakendamisega, seire ja aruandlusega.

2. Milleks OiRA loodi?

On piisavalt tõendeid, et mikro- ja väikeettevõtjad rakendavad üldiselt riskihindamist ja ennetavat poliitikat puudulikult. OiRA eesmärk on olukorda muuta ning aidata mikro- ja väikeettevõtjate tööohutust ja töötervishoidu parandada.

3. Mis on riskihindamine?

Riskihindamine on kõikide tööaspektide süstemaatiline läbivaatamine, mille puhul kaalutakse,

 • mis võib põhjustada vigastusi või kahjustusi;
 • kas ohte saab kõrvaldada ja kui ei saa, siis
 • mis ennetus- või kaitsemeetmeid tuleb riskide ohjamiseks kohaldada.
4. Miks ei ole kõik selle veebilehe rubriigid kõikides ELi keeltes?

Kõikidesse ELi keeltesse on tõlgitud ainult selle veebilehe püsivamad osad, pidevalt ajakohastatavad lehed on üksnes inglise keeles. Sel viisil püütakse EU-OSHA ressursse ratsionaalselt kasutada.

5. Mis on OiRA kogukond?

OiRA kogukonda kuuluvad OiRA vahendeid välja töötavad organisatsioonid ja isikud. Kogukonna eesmärk on hõlbustada OiRA vahendite väljatöötamist, innustades vahetama vahendeid, teadmisi ja häid tavasid, edendama koostööd, tugevdama olemasolevaid kogukonnasiseseid suhteid ja looma uusi suhteid.

6. Kas on võimalik lisada link OiRA veebilehele?

Jah. EU-OSHA lubab lisada (ja innustab lisama) linke kõikidele OiRA veebilehe lehtedele („OiRA vahendid“, „OiRA reklaammaterjalid“ jne).

7. Kellest võib saada OiRA partner ja OiRA kogukonna liige?

ELi ja riikliku tasandi valdkondlikest sotsiaalpartneritest (tööandjate ja töötajate organisatsioonid) ning ELi ja riigiasutustest (ministeeriumid, tööinspektsioonid, tööohutuse ja töötervishoiu instituudid jne).

8. Kas on olemas OiRA eraelu puutumatuse poliitika?

EU-OSHA on andnud OiRA vahendi kasutajate käsutusse. Kuna EU-OSHA on ELi asutus, kohaldub talle vahetult määrus (EÜ) nr 45/2001, tagades kõikide andmete õiglase ja seadusliku töötlemise üksnes piiratud ja selgelt kindlaksmääratud eesmärkidel ning turvalise säilitamise.

Vahendis säilitatakse järgmisi isikuandmeid:

 • e-posti aadress;
 • tegevuskavas märgitud meetmete eest vastutavate isikute nimed (nimede esitamine ei ole kohustuslik);
 • muud nimed, mida võib sisestada vabateksti väljadele.

EU-OSHA kasutab isikuandmete kaitsmiseks järgmisi meetmeid:

 • isikuandmed ei ole välistele kasutajatele kättesaadavad;
 • turvameetmed, mis kaitsevad loata juurdepääsu eest;
 • side nõuetekohane krüpteerimine.

OiRA eraelu puutumatuse poliitika täistekst on siin.

9. Kuidas jagatakse ja kohandatakse OiRA kogukonnas tööd?

Jagamine toimub Creative Commonsi litsentside kaudu.

Sedalaadi litsents võimaldab kasutajatel jagada ja kohandada tööd kindlaksmääratud tingimuste alusel. Siia kuulub tingimus, et töö peab olema mittekaubanduslikku laadi ja õigesti määratud.

Lisateabe saamiseks vt http://creativecommons.org/ ja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Mis laadi tarkvara on OiRA?

OiRA on avatud lähtekoodiga tarkvara. Tasuta ja avatud lähtekoodiga tarkvara on vabalt litsentsitud, mis annab kasutajatele õiguse kasutada, õppida, muuta ja parandada selle ülesehitust tänu lähtekoodi kättesaadavusele.

OiRA on üles ehitatud ettevõtte sisuhaldussüsteemile „Plone“(1) ning selle tegevusloogika on lisapakettides „Euphorie“(2) ja „osha.oira“(3). Kasutajaga või väliskeskkonnaga liidestataval süsteemil on uusim HTML5 tehnoloogia ja see võimaldab teegi Patternslib(4) kaudu mahukat infovahetust.


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Mida OiRA vahendid võimaldavad?

OiRA vahendid võimaldavad luua:

 • dokumendi, kus on kirjas riskihindamise tulemused, mida saab alla laadida, redigeerida ja välja printida. Nende andmete alusel saab edastada asjaomastele isikutele teavet, teha seiret, et hinnata, kas vajalikud meetmed on võetud, esitada järelevalveasutustele tõendusmaterjali ning teha läbivaatust, kui asjaolud muutuvad;
 • tegevuskava (mida saab samuti alla laadida, redigeerida ja välja printida), milles keskendutakse rakendatavatele ennetusmeetmetele, sellele, kes teeb mida ja millal, jne;
 • ülevaate kõikidest riskidest. Nende andmete alusel saab edastada asjaomastele isikutele teavet ning teha seiret, et teada saada, kas tuvastatud riskide ja võetavate meetmetega tegeletakse nõuetekohaselt või mitte;
 • ülevaate kasutusele võetavatest ennetus- ja kaitsemeetmetest. Nende andmete alusel saab edastada asjaomastele isikutele teavet ja seirata järgmise kolme kuu jooksul võetavaid meetmeid.
12. Mida on OiRA vahendis registreerumiseks vaja?

Sisestada tuleb kehtiv e-posti aadress ja parool. Kasutaja saab kohe pärast registreerimist hakata vahendit kasutama (kinnitavat e-kirja ei ole vaja oodata).

Sisselogimiseks on vaja e-posti aadressi ja parooli ning pärast seda suunatakse kasutaja automaatselt enda registreeritud kontole.

Hindamise ja sisselogimise andmed on privaatsed ning teistele nähtamatud (vt OiRA eraelu puutumatuse poliitika).

13. Mida saab teha OiRA vahendi katseseansil?

Kasutaja võib alustada vahendi kasutamist katseseansi läbimisega, ilma et ta peaks registreerima. Kui vahend vastab kasutaja vajadustele ja ootustele, saab ta sisestada registreerumiseks e-posti aadressi ja parooli. Külaliskasutajad ei saa pooleliolevat tööd salvestada ega aruandeid alla laadida.

14. Mis juhtub, kui kasutaja unustab parooli?

Kasutaja võib lasta saata parooli meeldetuletuse, mille kaudu edastatakse kehtiva e-posti aadressi sisestamisel sisselogimisandmed.

15. Kas konto parooli ja/või e-posti aadressi saab muuta?

Parooli ja/või e-posti aadressi uuendamiseks saab sisselogitud kasutaja klõpsata veebilehe paremas ülanurgas (e-posti aadressi juures) oleval väikesel kolmnurgal ja järgida linki.

16. Kas riskihindamine tuleb teha ühe seansiga või saab andmed salvestada ja hiljem jätkata?

Kui OiRA vahendiga seotud seanss on alustatud, saab kasutaja selle enne lõpetamist katkestada. Seanssi saab hiljem jätkata, valides OiRA vahendiga seotud seansi nime. Esitatud teave salvestatakse iga kord pärast valiku „Jätka“ tegemist.

17. Kas on võimalik avada mõni teine OiRA vahend või läbida sama vahendiga teine hindamine (kasutades sama kontot)?

Sisselogitud kasutajad saavad vasakpoolses ülanurgas (kasutatava OiRA vahendi nime kõrval) asuvale kolmnurgale klõpsates näha varasemaid seansse ja riskihindamisi ning teha valiku „Alusta uut seanssi“. Sama vahendit ja kontot kasutades saab salvestada mitu seanssi, tingimusel et neile on antud erinevad nimed. Oluline on, et kasutajad paneksid kirja e-posti aadressi, parooli ja iga OiRA vahendiga seotud seansile antud nime.

18. Mida teha, kui kasutajal on probleeme OiRA kasutamisega arvutis, tahvelarvutis või nutitelefonis?

Tähtis on veenduda, et kasutusel on veebilehitseja uusim versioon. Parimaks vaatamiseks soovitame kasutada veebilehitsejaid Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox ja Safari.