Rollid ja Kohustused

Euroopas põhineb töötajate ohutuse ja tervise kaitsmine riskide analüüsil ja juhtimisel. Riskihindamise tõhusaks rakendamiseks peavad kõik sellega otseselt seotud inimesed selgelt mõistma nii õiguslikku tausta, kontseptsioone, riskihindamise protsessi kui ka peamiste osapoolte rolli1.

Töötajate rollid ja kohustused

Tähtis on kaasata riskihindamisse töötajad. Nad tunnevad probleeme ja teavad täpselt, mis tegelikult ülesannete või toimingute käigus juhtub, ning seetõttu peaksid nad hindamises osalema. Toimivate ennetusmeetmete väljatöötamiseks on tihti vaja nende praktilisi teadmisi või asjatundlikkust.

Töötajate osalemine pole mitte üksnes nende õigus, vaid töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise tõhususe ja tulemuslikkuse alus.

Töötajatel ja/või nende esindajatel on õigus/kohustus:

 • osaleda riskihindamise korraldamise ja riskihindajate valimise aruteludes;

 • osaleda riskihindamises;

 • teatada juhtivtöötajatele või tööandjatele märgatud riskidest;

 • teatada muutustest töökohal;

 • saada teavet enda ohutust ja tervist ohustavatest riskidest ja selliste riskide kõrvaldamiseks või vähendamiseks vajalikest meetmetest;

 • osaleda kasutusele võetavate ennetus- ja kaitsemeetmete otsustamises;

 • paluda tööandjal võtta asjakohaseid meetmeid ning esitada ettepanekuid ohtude vähendamiseks või ohu kõrvaldamiseks selle tekkimisel;

 • teha ohutu töökeskkonna loomisel tööandjaga koostööd;

 • saada väljaõpet/juhtnööre kehtestatavate meetmete kohta;

 • hoolitseda nii palju kui võimalik enda ja oma tegudega mõjutatavate isikute ohutuse ja tervise eest vastavalt tööandja antud väljaõppele ja juhtnööridele.

Peale selle on oluline juhendada töötajate esindajaid, et nad mõistaksid riskihindamist ja oma rolli selles.

Tööandjate rollid ja kohustused

Tööandjad peaksid tegevuse hoolikalt ette valmistama, et täita oma kohustusi seoses riskihindamise korraldamisega, ning kehtestama töötajate ohutuse ja tervise kaitsmiseks vajalikud meetmed. Soovitatav on kasutada selleks riskide kõrvaldamise või piiramise tegevuskava.

Tegevuskava peaks sisaldama järgmist:

 • hindamise tellimine, korraldamine ja koordineerimine;

 • asjatundlike riskihindajate määramine;

  • riskihindaja võib olla:

   • tööandja;

   • tööandja määratud töötaja;

   • hindaja või teenistus väljastpoolt töökohta, kui ettevõttes ei ole pädevaid töötajaid;

  • oma pädevust saab tõendada, näidates, et:

   • üldisest lähenemisest riskihindamisele ollakse teadlik;

   • seda teadlikkust osatakse rakendada töökohal;

   • osatakse ära tunda olukordi, kus vajatakse riskihindamisel abi, ning anda nõu abijõudude kaasamiseks;

 • nõu pidamine töötajate esindajatega riskihindaja määramise küsimuses;

 • vajaliku teabe, koolituse, vahendite ja toe tagamine riskihindajatele, kes on ettevõtte töötajad;

 • asjakohase koordineerimise tagamine hindajate vahel (vajaduse korral);

 • juhatuse kaasamine ja töötajate osalemise toetamine;

 • riskihindamise ülevaatamise ja kordamise kavade kindlaksmääramine;

 • hoolitsemine selle eest, et ennetus- ja kaitsemeetmete puhul võetakse arvesse hindamise tulemusi;

 • riskihindamise dokumenteerimise tagamine;

 • ennetus- ja kaitsemeetmete järelevalve nende jätkuva tõhususe tagamiseks;

 • töötajate ja/või nende esindajate teavitamine hindamise tulemustest ja kasutusele võetud meetmetest (tehes neile asjaomased dokumendid kättesaadavaks).

Nõuanded riskihindajale

Inimene, kes töökohal riskihindamise korraldab, peaks tundma ja/või teadma järgmist:

 • juba teadaolevad ohud ja riskid ning kuidas need tekivad;

 • tööl kasutatavad materjalid, seadmed ja tehnoloogia;

 • töökord ja -korraldus ning materjalide kasutamise viisid;

 • ohtudega kokkupuutumise liik, tõenäosus, sagedus ja kestus. Teatud juhtudel tuleb selleks kasutada modernseid kinnitatud mõõtetehnikaid;

 • ohuga kokkupuutumise ja selle mõju seos;

 • õiguslikud standardid ja nõuded seoses töökohal esinevate riskidega;

 • mida peetakse heaks tavaks valdkondades, mille kohta ei ole konkreetseid õiguslikke standardeid.

Tööandjad peavad hoolitsema selle eest, et riskihindaja – hoolimata sellest, kas ta on oma töötaja või väliskonsultant – suhtleb töötajate või teiste inimestega, kes tegelikult tööd teevad, näiteks alltöövõtjatega.

Kui samas töökohas töötavad mitme ettevõtte töötajad, peavad hindajad jagama vajaduse korral teavet riskide ning nende käsitlemiseks kehtestatud tervise- ja ohutusmeetmete kohta. Teabe jagamise lihtsustamine on tööandja ülesanne.

--HEADING_PAGINATION--