SESAME

EU-OSHA project: better occupational safety and health in micro and small enterprises

EU-OSHA laiaulatusliku projekti „Töötervishoiu ja tööohutuse parandamine mikro- ja väikeettevõtetes“ (2014–2018) eesmärk oli teha kindlaks peamised edutegurid seoses poliitika, strateegiate ja praktiliste lahendustega, et parandada tööohutust ja -tervishoidu Euroopa mikro- ja väikeettevõtetes.

Mida ütlevad meile teadusuuringud tööohutuse ja -tervishoiu kohta mikro- ja väikeettevõtetes?

Projekti esimene etapp näitas, milline on tööohutuse ja -tervishoiuga seotud probleemide ulatus, millega mikro- ja väikeettevõtted kogu Euroopas silmitsi seisavad, ja tõi välja mõned tegurid, mis on tööohutuse ja -tervishoiu halva juhtimise põhjuseks nendes ettevõtetes.Kirjandusülevaade „Tööohutuse ja töötervishoiu kontekst ja korraldus ELi mikro- ja väikeettevõtjates“ juhib tähelepanu „üldisele ja mitmetahulisele ressursipuudusele“, mis toob kaasa selle, et märkimisväärse osa mikro- ja väikeettevõtjate äristrateegia ei vasta nõuetele.Selliste äriühingute peamised tunnused on nõrk majanduslik positsioon; mure majandusliku ellujäämise pärast; tööohutuse ja -tervishoiu investeeringute puudumine; omanike ja juhtide piiratud teadmised, teadlikkus ja pädevus ning hoiakud ja prioriteedid, mis ei toeta tööohutust ja -tervishoidu.

Töökoha perspektiiv

Tööohutuse ja -tervishoiu alaseid hoiakuid ja tavasid mikro- ja väikeettevõtetes uuriti 360 põhjalikus intervjuus, mis toimusid nii töötajate kui ka omanike ja juhtidega.Sagedamini täheldatud hoiakud hõlmasid mitteennetavat lähenemisviisi tööohutusele ja -tervishoiule; ettekujutust, et „terve mõistus“ on piisav tööohutuse ja -tervishoiu meede, ning seisukohta, et riskid on „töö osa“.Siiski leiti ka heade tavade näiteid.

Lugege aruannet „Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: töökoha perspektiiv“.

Kas on häid tavasid, millele saame tugineda?

Euroopas on mitmeid näiteid eduka tööohutuse ja -tervishoiu poliitika, edukate strateegiate ja vahendite kohta, mis on suunatud tööohutusele ja -tervishoiule mikro- ja väikeettevõtetes.Enam kui 40 sellist sekkumist on põhjalikult kirjeldatud dokumendis „Tööohutus ja töötervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: poliitikast praktikani – heade näidete kirjeldus".

Häid näiteid uuriti põhjalikumalt, et teha kindlaks, „mis toimib, kelle jaoks ja mis asjaoludel“, sealhulgas vaadeldi nende laiaulatuslikku positiivset mõju ja ülekantavuse potentsiaali.

Lugege aruannet „Poliitikast praktikani: tööohutust ja töötervishoidu toetav poliitika, strateegiad, programmid ja meetmed mikro- ja väikeettevõtetes“, mis uurib ka mikro- ja väikeettevõtetega töötavate tööohutuse ja -tervishoiu vahendajate kogemusi.

Kuidas saame tagada, et tööohutuse ja -tervishoiu poliitika ja sekkumised jõuaksid mikro- ja väikeettevõtetesse?

Projekti üldiseid tulemusi analüüsiti, et anda tõenduspõhiseid soovitusi tõhusamate poliitikaprogrammide ja sekkumiste väljatöötamiseks, mille eesmärk on parandada tööohutust ja -tervishoidu liikmesriikides. Ohutus ja tervishoid ELi mikro- ja väikeettevõtetes: 3aastase SESAME projekti lõpparuanne juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on:

  • kõikide peamiste reguleerivate osalejate kaasamine;
  • regulatiivsete kontrollide tugevdamine;
  • jätkusuutlike, hõlpsasti kasutatavate ja ülekantavate lahenduste pakkumine;
  • tööohutuse ja -tervishoiu parem integreerimine sektoripõhistesse haridussüsteemidesse;
  • ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide kaasamine selliste poliitikameetmete väljatöötamisse, mis mõjutavad ka mikro- ja väikeettevõtteid;
  • parem tarneahela korraldus.