Vahendite eelised ja puudused

Infotehnoloogia ja internetikasutuse võidukäigu tulemusena on hakatud välja töötama hulgaliselt interaktiivsete vahendite kogumikke, mis aitavad hinnata tööalaseid riske. Arvestades raskusi, mida kogevad mikro- ja väikeettevõtjad tööalaste riskide ärahoidmisel, on EU-OSHA keskendunud uue tehnoloogia pakutavatele võimalustele, et aidata mikro-ja väikeettevõtjaid riske ennetada.

Allpool vaadeldakse OiRA (või mõne muu interaktiivse riskihindamisvahendi) peamisi hooandjaid ja pidurdajaid.

OiRA hooandjad

 • Riskihindamisvahendite uus põlvkond: lihtne juurdepääs, hõlbus kasutada, lõppkasutajatele tasuta

Iga mikro- ja väikeettevõtjatele mõeldud projekti või kava peab kohandama nende vajadustega – see ei tohi olla liiga keeruline ega kallis (ja on eelistatult tasuta). Valdkondlike OiRA vahendite kättesaadavuse hõlbustamiseks tehakse pidevaid jõupingutusi, et tagada nende kasutusmugavus ja lihtsus. Eesmärk on aidata mikro- ja väikeettevõtjatel, kes ei ole kunagi riske hinnanud või ei ole teinud seda süstemaatiliselt ega struktureeritult, astuda selles valdkonnas oma esimesed sammud. OiRA vahendite edukuse eeltingimused on lihtne juurdepääs, kasutusmugavus ja tasuta kättesaadavus.

 • Interneti kaudu levitamine on lihtsam

OiRAt saab edastada arvukatele ettevõtetele, ilma et oleks vaja tegeleda kulude ja piirangutega, mis kaasnevad paberdokumentide printimise ja saatmisega.

 • Pidevalt muutuv sisu

OiRAt saab lihtsasti ja viivitamata muuta, et kajastada õigusaktide muudatusi või uusi hea tava näiteid, uusi protsesse jm, mis tagab alati ajakohased vahendid.

Samuti saab vahendite sisu kohandada vastavalt erinevatele lõppkasutajatele. OiRA vahendi väljatöötajad võivad esialgu keskenduda valdkonna suurimatele riskidele ning lisada aja jooksul uusi mooduleid ja teavet. Tänu korrapärasele ajakohastamisele muutub vahendi sisu aastate jooksul järjest põhjalikumaks.

 • Õpetuslik mõõde

Vaistlik navigeerimine, hariv sisu, võimalus töötada enda soovitud kiirusel ning katkestada töö tänu varundussüsteemidele – need OiRA omadused võimaldavad juhtida kasutajaid nende töös sammhaaval.

OiRA pakub etapiviisilist lähenemist alates ohu tuvastamisest kuni dokumenteeritud riskihindamiseni. Lõppkasutajaid, kes ei ole varem kunagi riske hinnanud, juhendatakse kogu protsessis alates esimesest sammust (riski tuvastamine) kuni viimaseni (tegevuskava / dokumenteeritud riskihindamine).

OiRAt saab kasutada ka:

  • teadmiste ja teabe täiendamiseks (nt näitlikustades konkreetseid valdkondlikke riske või näidates, kuidas riskihindamine käib);

  • koolitustel, eriti kutseõppes; tulevastele spetsialistidele (juuksurid, veoautojuhid, pagarid jne) saab tutvustada nende valdkonna peamisi riske ning näidata, kuidas riske hinnata, kui kasutada asjaomast vahendit ja läbida erinevad moodulid ja etapid.

OiRA vahendite abil julgustatakse mikro- ja väikeettevõtjaid tegelema tööohutuse ja töötervishoiuga ettevõttesiseselt või eraldiseisvalt. Samuti aitavad need välja selgitada vajaduse pidada nõu tööohutus- ja töötervishoiuspetsialistiga, kui ettevõttel puudub piisav suutlikkus mingi riski või tööohutus- ja töötervishoiuküsimusega tegelemiseks.

 • Platvorm muudele teabeallikatele juurdepääsemiseks

OiRA vahendid on ühtlasi kui platvorm, mis pakub lõppkasutajatele linkide, videote ja fotode kaudu hõlpsat ligipääsu laiaulatuslikule teabele ja dokumentidele, sealhulgas:

  • õigusaktidele,

  • juhenditele,

  • hea tava juhtumitele,

  • teabelehtedele, brošüüridele ja aruannetele.

 • Võimalus seirata vahendite kasutamist

Kuna neid vahendeid pakutakse veebis, saab nende kasutamist statistiliselt seirata. Andmekaitsega seotud põhjustel ning OiRA sidusrühmade tehtud otsuste tulemusena ei koostata vahendite sisu kohta statistikat (lõppkasutajate esitatud teave). OiRA statistikas keskendutakse üldisematele küsimustele, näiteks loodud OiRA kontode, tehtud riskihindamiste ja koostatud tegevuskavade arvule. Selline lõppkasutajatelt kogutud teave võimaldab OiRA vahendeid aastate jooksul täiustada (lähtudes kasutatavusest, lihtsusest jne) ning hinnata, kas vahendeid kasutatakse või mitte ning kas need jõuavad sihtkasutajateni – mikro- ja väikeettevõtjateni.

OiRA pidurdajad

 • Tööohutuse ja töötervishoiu (riskihindamise) alase teadlikkuse puudumine mikro- ja väikeettevõtjate seas

Organisatsioonid, kes ei hinda riske korrapäraselt, põhjendavad seda peamiselt sellega, et riskid ja ohud on juba teada (83% ettevõtetest) ning suured ohud puuduvad (80%) (vastavalt ESENER-2-le (EU-OSHA teine uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring)). Need tulemused puudutavad uuritud töökohtadest ainult 24%, kuid tõstatavad küsimuse, kas neil ettevõtetel, eriti kõige väiksematel, on ka tegelikult vähem probleeme või nad lihtsalt ei tea töökohal esinevaid riskidest eriti palju.

 • Riskide ennetamine ei ole mikro- ja väikeettevõtjate peamine eesmärk või probleem

Arvestades mikro- ja väikeettevõtjate käsutuses olevaid piiratud ressursse ning omanike muret oma ettevõtte majandusliku püsimajäämise pärast, ei ole tööohutus ja töötervishoid paljude mikro- ja väikeettevõtjate silmis huvipakkuv ega esmatähtis. Head tööohutuse ja töötervishoiu juhtimist pidurdavad:

  • paljude mikro- ja väikeettevõtjate kehv majanduslik seisund ning väikesed tööohutuse ja töötervishoiu taristusse tehtavad investeeringud;

  • mikro- ja väikeettevõtete omanike-juhtide vähesed teadmised, väike teadlikkus ja pädevus nii tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes kui ka asjaomaste regulatiivsete nõuete valdkonnas;

  • paljude mikro- ja väikeettevõtjate vähene (üldine) suutlikkus juhtida oma tegevust süsteemselt;

  • raskused mikro- ja väikeettevõtjateni jõudmisel (esimene etapp) ning nende veenmisel või julgustamisel võtma vajalikke meetmeid, et juhtida tööohutust ja töötervishoidu süstemaatilisemalt ja struktureeritumalt (teine etapp).