You are here

Faktaa ja tilastotietoja (ESENER)

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER) on kattava kyselytutkimus, jossa tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä käsitellään eurooppalaisilla työpaikoilla.

Tuhansien yritysten ja organisaatioiden edustajat ympäri Eurooppaa vastasivat ESENER-kyselylomakkeisiin, joissa keskitytään erityisesti

 • yleisiin työsuojeluriskeihin ja niiden hallintatapaan
 • psykososiaalisiin riskeihin, kuten stressiin, kiusaamiseen ja häirintään
 • työsuojelua edistäviin tekijöihin ja sen esteisiin
 • työntekijöiden osallistumiseen työsuojeluun.

Vuoden 2014 kyselytutkimus on vieläkin yksityiskohtaisempi ja kattavampi kuin ensimmäinen. Siinä otoskoot on kaksinkertaistettu, ja kolmessa maassa kansallisia otoksia on laajennettu vielä enemmän. ESENER-2-kyselytutkimukseen osallistuu ensimmäisen kerran 5–10 työntekijän mikroyrityksiä ja maatalousyrityksiä.

 • Työpaikan riskinarvioinnit tekee säännöllisesti ja etupäässä sisäinen henkilöstö

  Riskiarviointien tekeminen näyttäisi korreloituvan laitoksen koon kanssa. Sellaisten laitosten prosenttiosuus, joissa riskinarviointien tekemisestä vastaa etupäässä sisäinen henkilöstö, kasvaa koon myötä.

  Tämä ei kerro mitään kyseisten riskinarviointien laadusta, mutta periaatteessa, ja olettaen, että työtä hallinnoivat pystyvät myös parhaiten hallinnoimaan riskejä, kaikkien yritysten pitäisi pystyä tekemään perusriskinarvioinnit pelkästään oman henkilökuntansa voimin.

  Säännöllisesti toteutettavat työpaikan riskinarvioinnit maittainSuurennuskuvake
 • Säännöllisesti toteutettavat työpaikan riskinarvioinnit

  ESENER-2-tutkimuksen mukaan 77 prosenttia EU:n 28 jäsenvaltiossa sijaitsevasta laitoksesta tekee säännöllisesti riskinarviointeja. Tässä on positiivinen korrelaatio laitoksen koon kanssa, kuten oli odotettavissakin.

  ESENER-2-tutkimuksessa ilmoitetut riskinarviointien absoluuttiset luvut on todennäköisesti arvioitu hieman yläkanttiin. Tällainen ”mittausvirhe” on yleinen kaikissa kyselytutkimuksissa, ja ESENER-2-tutkimuksessa on pyritty kaikin tavoin pitämään se mahdollisimman pienenä. Sitä tärkeämpää on, että menetelmällä varmistetaan, että tasoja voidaan käyttää vaatimukset täyttävissä vertailuissa maiden välillä ja muiden muuttujien perusteella tehtävissä analyyseissa. Nämä ovatkin tutkimuksen päätavoitteita.

  Lisätietoa

  Paina suurennustaSuurennuskuvake
 • Miksi riskinarviointeja ei tehdä säännöllisesti?

  Tärkeimmät syyt siihen, miksi riskinarviointeja ei tehdä säännöllisesti, ovat se, että riskit ja vaarat tunnetaan jo (83 %), ja se, että suuria ongelmia ei ole (80 %).

  Kiinnostavaa on, että pienimpiin kokoluokkiin kuuluvat yritykset ilmoittavat suurempia yrityksiä harvemmin, että menettely on liian rasittava: 22 prosenttia yrityksistä, joissa on 5–9 työntekijää, verrattuna 31 prosenttiin yrityksistä, joissa on yli 250 työntekijää.

  Paina suurennustaSuurennuskuvake
 • Syitä terveyttä ja turvallisuutta koskevien ongelmien käsittelyyn

  Lakisääteisen velvollisuuden täyttämisen ilmoitetaan olevan tärkein syy 85 prosentissa EU:n 28 jäsenvaltion laitoksista.

  Siinä havaitaan hieman positiivista korrelaatiota laitoksen koon kanssa, kun taas aloittain erot eivät ole suuria. Toiseksi tärkein syy työsuojelutoimien toteuttamiselle on työntekijöiden tai heidän edustajiensa odotusten täyttäminen (79 %).

  Paina suurennustaSuurennuskuvake
 • Suurimmat vaikeudet terveyttä ja turvallisuutta koskevien ongelmien käsittelyssä

  Koon mukaan jaoteltujen tulosten mukaan pienimmät laitokset ilmoittivat suurempia yrityksiä useammin kahdesta tekijästä – lakisääteisistä velvollisuuksista ja paperityöstä.

  Sitä vastoin sekä henkilöstön että johdon tietoisuuden puutteesta ilmoitetaan erityisesti suurimman kokoluokan yrityksissä. Se on mielenkiintoinen havainto, koska sen mukaan myönteisen turvallisuuskulttuurin tai -ympäristön hallinta voi vaikeutua yrityksen koon kasvaessa.

  Paina suurennustaSuurennuskuvake
 • Laitoksen riskitekijät

  Useimmin mainitut riskitekijät liittyvät vaikeiden asiakkaiden, oppilaiden tai potilaiden kohtaamiseen (58 prosenttia EU:n 28 jäsenvaltion laitoksista). Sen jälkeen useimmin mainittiin väsyttävät tai kivuliaat asennot (56 %) ja toistuvat käden tai käsivarren liikkeet (52 %).

  ESENER-2-tutkimuksessa havaitut muutokset perustuvat käynnissä olevaan yhteiskunnalliseen muutokseen eli palvelualan jatkuvaan kasvuun.

  Paina suurennustaSuurennuskuvake
 • Kaksi useimmin ilmoitettua riskitekijää

  Koneiden tai käsikäyttöisten työkalujen käsittelystä johtuva tapaturmariski on useimmin ilmoitettu riskitekijä rakennusalalla, jätehuollossa, vesi- ja sähköhuollossa (82 prosenttia alan laitoksista EU:n 28 jäsenvaltiossa), maa-, metsä- ja kalataloudessa (78 %) ja valmistusalalla (77 %).

  Hankalien asiakkaiden, oppilaiden, potilaiden ynnä muiden kanssa työskentely on yleisin riskitekijä koulutuksen, terveydenhoidon ja sosiaalityön alalla (75 %) ja kaupan, liikenteen, ravitsemuksen/majoituksen alalla ja viihdealalla (62 %).

  Paina suurennustaSuurennuskuvake