Lainsäädäntö

Tärkein riskinarviointia koskeva Euroopan yhteisön säädös on puitedirektiivi 89/391/ETY. Direktiivi muodostaa todellakin puitteen, joka sisältää ”yleisiä periaatteita, jotka koskevat työssä ilmenevien vaarojen ehkäisemistä,… sekä yleisiä ohjeita näiden periaatteiden täytäntöön panemiseksi” (1 artiklan 2 kohta). Siinä säädetään, että työnantajat ovat vastuussa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamisesta kaikilla työn osa-alueilla ja että riskinarviointi on erottamaton osa tätä pakollista työterveys- ja työturvallisuushuoltoa (TTT). Direktiivin mukaan riskinarvioinnin on oltava kattavan TTT-prosessin lähtökohtana. Sen tehtävä on keskeinen, koska sen avulla työnantajat voivat toteuttaa työntekijöidensä turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi tarvittavat toimenpiteet. 

Puitedirektiivi on saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Jäsenvaltioilla on silti oikeus saattaa voimaan tiukempia määräyksiä työntekijöiden suojelemiseksi (tämän vuoksi kussakin maassa on aina tarkistettava riskinarviointia koskeva erityinen lainsäädäntö).