tehtävät ja vastuunjako

Euroopassa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelu perustuu riskien arviointiin ja hallintaan. Jotta työpaikalla voitaisiin toteuttaa tehokas riskinarviointi, kaikilla arviointiin osallistuvilla on oltava selkeä käsitys prosessin lainsäädännöllisestä taustasta, käsitteistä, riskinarviointiprosessista ja tärkeimpien toimijoiden tehtävistä.

Työntekijöiden tehtävät ja vastuualat

On tärkeää, että työntekijät osallistuvat riskinarviointiin. Työntekijät tuntevat perinpohjaisesti ongelmat ja sen, mitä heidän tehtävissään ja toimissaan todellisuudessa tapahtuu, joten heidät kannattaa ottaa mukaan arviointiin. Työntekijöiden käytännön tuntemus ja osaaminen ovat lisäksi usein tarpeen toimivien ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseksi.

Työntekijöiden osallistuminen ei ole pelkästään oikeus: se on ratkaisevaa työntekijöiden työterveys- ja työturvallisuushuollon tehokkuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Työntekijöillä ja/tai näiden edustajilla on oikeus/velvollisuus

 • tulla kuulluiksi riskinarvioinnin organisointia ja tehtävää hoitavien henkilöiden nimeämistä koskevissa järjestelyissä,

 • osallistua riskinarviointiin,

 • ilmoittaa esimiehille tai työntekijöille koetuista riskeistä,

 • raportoida työpaikalla tapahtuneista muutoksista,

 • saada tietoja omaa turvallisuuttaja terveyttä koskevista riskeistä ja tarvittavista toimenpiteistä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi,

 • osallistua päätöksentekoprosessiin, joka koskee toteutettavia ennaltaehkäiseviä ja suojaavia toimenpiteitä,

 • vaatia työnantajaa ottamaan käyttöön asianmukaiset toimenpiteet ja ehdottaa vaaratekijöiden minimointia tai vaaran poistamista sen lähteellä,

 • osallistua yhteistyöhön, jossa työnantajaa autetaan varmistamaan työympäristön turvallisuus,

 • kouluttautua/vastaanottaa ohjeita toteutettavien toimenpiteiden osalta,

 • huolehtia mahdollisimman tehokkaasti omasta ja muiden turvallisuudesta ja terveydestä työtehtävissä koulutuksen ja työnantajan antamien ohjeiden mukaisesti.

On niin ikään tärkeää, että työntekijöiden edustajat koulutetaan ymmärtämään riskinarviointi ja oma tehtävänsä sen puitteissa.

Työnantajien tehtävät ja vastuualat

Työnantajien on tehtävä huolelliset suunnitelmat voidakseen vastata riskinarvioinnin tekemisestä sekä otettava käyttöön toimenpiteet, joita työntekijöiden turvallisuus ja terveys vaativat. Tähän on suositeltavaa käyttää riskien poistamiseen tai hallintaan tähtäävää toimintasuunnitelmaa.

Toimintasuunnitelman on katettava:

 • arvioinnin teettäminen, järjestäminen ja koordinointi

 • pätevien ihmisten nimeäminen arviointeja tekemään

  • riskinarvioinnin tekijöinä voivat toimia:

   • työnantajat itse

   • työnantajan nimeämät työntekijät

   • ulkoiset arvioijat ja palveluntarjoajat, mikäli työpaikalla on pulaa pätevästä henkilöstöstä

  • henkilö voi osoittaa pätevyytensä näyttämällä seuraavat taidot:

   • riskinarvioinnin yleisen lähestymistavan ymmärrys

   • taito soveltaa tätä ymmärrystä työpaikalla

   • kyky tunnistaa tilanteet, joissa riskiä ei voida arvioida riittävän tehokkaasti ilman apua, ja kyky selvittää lisäavun tarve

 • työntekijöiden edustajien kuuleminen arviointien tekijöiden nimeämisjärjestelyissä

 • tarvittavien tietojen, koulutuksen, resurssien ja tuen tarjoaminen arvioijina toimiville omille työntekijöille

 • arvioijien välisen riittävän koordinoinnin varmistaminen (tarvittaessa)

 • johdon osallistaminen ja työvoiman osallistumisen kannustaminen

 • järjestelyjen määritteleminen riskinarvioinnin uudelleentarkastelua ja tarkistusta varten

 • sen varmistaminen, että ennaltaehkäisevissä ja suojaavissa toimissa otetaan huomioon arvioinnin tulokset

 • riskinarvioinnin dokumentoinnin varmistaminen

 • suojaavien ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden seuraaminen niiden tehokkuuden säilyttämiseksi

 • arvioinnin tuloksista ja käyttöön otettavista toimenpiteistä ilmoittaminen työntekijöille ja/tai heidän edustajilleen (pöytäkirjojen antaminen heidän nähtäväkseen).

Neuvoja riskinarvioinnin tekijälle

Työpaikan riskinarviointeja tekevien henkilöiden on osattava ja tiedettävä seuraavat asiat:

 • jo tiedossa olevat vaaratekijät ja riskit sekä niiden syntytapa

 • työssä käytettävät materiaalit, varusteet ja teknologiat

 • työmenetelmät ja työntekijöiden organisaatio ja vuorovaikutus suhteessa käytettäviin materiaaleihin

 • vaaratekijöiden tyyppi, todennäköisyys ja esiintymistiheys sekä niille altistumisen kesto; joissain tapauksissa voidaan käyttää nykyaikaisia hyväksyttyjä mittaustekniikoita

 • vaaratekijälle altistumisen ja sen seurausten välinen suhde

 • työpaikalla esiintyviä riskejä koskevat lakisääteiset normit ja vaatimukset

 • hyvät käytännöt tilanteissa, joissa erityisiä lakisääteisiä normeja ei ole.

Työnantajien on varmistettava, että riskinarvioinnin tekevä työntekijä tai ulkoinen konsultti keskustelee työntekijöiden tai muiden, työn tosiasiassa suorittavien henkilöiden, kuten urakoitsijoiden, kanssa.

Mikäli samassa työpaikassa on työssä eri työantajien työntekijöitä, arvioijien on ehkä tarpeen jakaa muille tietoja riskeistä ja käytössä olevista terveys- ja turvallisuustoimenpiteistä riskeihin vastaamiseksi. Tämän helpottaminen on työnantajan tehtävä.

--HEADING_PAGINATION--