Työkalujen vahvuudet/heikkoudet

Edistyminen tietotekniikassa ja internetin käytössä edistää monien sellaisten vuorovaikutteisten työkalujen kehittämistä, joilla autetaan arvioimaan työperäisiä riskejä. Mikro- ja pienyritysten työperäisten riskien ehkäisemistä koskevien vaikeuksien vuoksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on keskittynyt näiden uusien teknologioiden tarjoamiin mahdollisuuksiin voidakseen auttaa kaikkia mikro- ja pienyrityksiä niiden riskienehkäisytoimissa.

Seuraavaksi käsitellään OiRAn (tai minkä tahansa vuorovaikutteisen riskinarviointityökalun) tärkeimpiä liikkeellepanevia voimia ja esteitä.

OiRAn liikkeellepanevat voimat

 • Riskinarviointityökalujen uusi sukupolvi: helposti saatavilla olevia, helppokäyttöisiä, ilmaisia loppukäyttäjille

Kaikki mikro- ja pienyrityksille kohdistetut hankkeet on mukautettava niiden tarpeisiin – ne eivät saa olla liian monimutkaisia eivätkä liian kalliita (ja mieluiten niiden pitää olla ilmaisia). Alakohtaisten OiRA-työkalujen saatavuutta pyritään helpottamaan jatkuvasti, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat käyttäjäystävällisiä ja että ne pysyvät yksinkertaisina. Tavoitteena on antaa mikro- ja pienyrityksille, jotka eivät ole koskaan arvioineet riskejään tai tehneet sitä järjestelmällisesti ja jäsennellysti, mahdollisuus arvioinnin aloittamiseen. OiRA-työkalujen menestys edellyttää, että ne ovat helposti saatavilla, helppokäyttöisiä ja ilmaisia.

 • Levittämistä helpotetaan internetin avulla.

OiRAa voidaan levittää valtavalle määrälle yrityksiä ilman kustannuksia ja rajoitteita, jotka liittyvät paperipohjaisten asiakirjojen painamiseen ja lähettämiseen.

 • Kehittyvä sisältö

OiRAa voidaan muuttaa helposti ja nopeasti lainsäädännön muutosten tai uusien hyvien käytännön esimerkkien, uusien prosessien ynnä muiden perusteella, millä varmistetaan, että työkalut ovat aina ajan tasalla.

Myös työkalujen sisältöä voidaan mukauttaa eri loppukäyttäjien mukaan. OiRA-työkalun kehittäjät voivat päättää keskittyä aluksi alan suurimpiin riskeihin ja lisätä ajan myötä uusia moduuleita ja uutta tietoa. Työkalun sisällöstä voidaan säännöllisten päivitysten avulla tehdä vuosien myötä entistä kattavampi.

 • Didaktinen ulottuvuus

Intuitiivinen navigointi, opetussisältö, mahdollisuus työskennellä omaan tahtiin ja keskeyttää työ varmennusjärjestelmien ansiosta – näiden OiRAn ominaisuuksien ansiosta käyttäjät voidaan ohjata vaihe vaiheelta työn läpi.

OiRAssa käytetään vaiheittaista toimintamallia alkaen vaaran tunnistamisesta dokumentoituun riskinarviointiin asti. Loppukäyttäjät, jotka eivät ehkä koskaan aiemmin ole tehneet riskinarviointia, ohjataan prosessin läpi ensimmäisestä vaiheesta (riskin tunnistaminen) viimeiseen (toimintasuunnitelman laatiminen / dokumentoidun riskinarvioinnin luominen).

OiRAa voidaan myös käyttää

  • lisäämään tietämystä ja tietoa (esim. kuvaamalla alan erityisriskejä tai näyttämällä, miten riskinarviointi tehdään)

  • toteuttamaan koulutusta, erityisesti ammatillista koulutusta: tuleville ammattilaisille (kampaajat, kuorma-autonkuljettajat, leipurit jne.) voidaan näyttää oman alan suurimmat riskit ja se, miten riskinarviointi tehdään käyttämällä asiaankuuluvaa työkalua ja navigoimalla eri moduulien ja vaiheiden läpi.

OiRA-työkaluilla kannustetaan mikro- ja pienyrityksiä ja annetaan niille enemmän mahdollisuuksia hallinnoida työsuojelua sisäisesti ja entistä itsenäisemmin. Niissä myös tehdään selväksi, että on otettava yhteyttä työsuojelun asiantuntijaan, kun tietyn riskin tai työsuojelukysymyksen käsittelemiseen asianmukaisesti ei ole riittävästi sisäisiä resursseja.

 • Foorumi muihin tietolähteisiin pääsyä varten

OiRA-työkalut muodostavat myös foorumin, josta loppukäyttäjät saavat linkkien, videoiden ja valokuvien avulla helposti käyttöönsä paljon erilaisia tietoja ja asiakirjoja, muun muassa

  • lainsäädäntöä

  • ohjeita

  • hyviä käytäntöjä koskevia tapauksia

  • tiedotteita, esitteitä ja raportteja.

 • Mahdollisuus kyseisten työkalujen käytön seurantaan

Koska työkaluja käytetään verkossa, niiden käyttöä voidaan seurata tilastollisesti. Tietosuojan vuoksi ja OiRA-sidosryhmien tekemien päätösten perusteella työkalujen sisällöstä (loppukäyttäjien toimittamista tiedoista) ei luoda tilastoja. OiRA-tilastoissa keskitytään yleisempiin kysymyksiin, esimerkiksi luotujen OiRA-tilien määrään, tehtyjen riskinarviointien määrään ja laadittujen toimintasuunnitelmien määrään. Näiden loppukäyttäjiltä kerättyjen tietojen avulla OiRA-työkaluja voidaan parantaa vuosien mittaan (käytettävyyden, yksinkertaisuuden jne. osalta) ja arvioida, käytetäänkö työkaluja tavoittamaan niiden kohdekäyttäjät – mikro- ja pienyritykset – ja onnistutaanko siinä.

OiRAn esteet

 • Työsuojelun (riskinarvioinnin) tuntemuksen puute monissa mikro- ja pienyrityksissä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston toisen Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn kyselytutkimuksen ESENER-2 mukaan organisaatioiden antamat tärkeimmät syyt siihen, miksi ne eivät tee riskinarviointeja, ovat se, että riskit ja vaarat tunnetaan jo (83 prosenttia laitoksista), ja se, että suuria ongelmia ei ole (80 prosenttia). Nämä tulokset edustavat vain 24:ää prosenttia tutkituista työpaikoista, mutta ne saavat miettimään, onko näillä laitoksilla, erityisesti pienemmillä, todella vähemmän ongelmia vai eivätkö ne vain ole niin tietoisia työpaikan riskeistä.

 • Riskien ehkäisy ei ole mikro- ja pienyritysten tärkein tavoite tai suurin huolenaihe.

Koska mikro- ja pienyritysten käytettävissä olevat resurssit ovat rajallisia ja omistajat huolissaan yritystensä taloudellisesta selviytymisestä, työsuojelun profiili on matala eikä se ole ensisijainen painopiste monissa mikro- ja pienyrityksissä. Hyvän työsuojeluhallinnon esteitä ovat muun muassa seuraavat:

  • monien mikro- ja pienyritysten heikko taloudellinen asema ja vähäiset mahdollisuudet investoida työterveys- ja työturvallisuusinfrastruktuuriin

  • mikro- ja pienyritysten johtamiseen osallistuvien omistajien vähäinen tietämys, heikko tietoisuus ja vähäinen toimivalta sekä työsuojelun että sen sääntelyvaatimusten suhteen

  • monien mikro- ja pienyritysten rajalliset valmiudet hoitaa asioita järjestelmällisesti (yleisesti)

  • vaikeudet mikro- ja pienyritysten saavuttamisessa (ensimmäinen vaihe) ja niiden vakuuttamisessa tai kannustamisessa työsuojelun hallinnointiin vaadittavien toimenpiteiden toteuttamiseen aiempaa järjestelmällisemmin ja jäsennellymmin (toinen vaihe).