Mikä OiRA on?

OiRA – vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu – on verkkofoorumi, jonka avulla voidaan luoda alakohtaisia riskinarviointityökaluja millä tahansa kielellä helposti ja vakioidusti.

Työkalua kehittää ja ylläpitää Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA), ja se perustuu alankomaalaiseen riskinarviointivälineeseen RI&E.

Miksi OiRA-hanke on kehitetty?

Asianmukainen riskinarviointi on terveellisen työympäristön keskeinen tekijä. Riskinarviointien tekeminen voi kuitenkin olla sangen haastavaa, erityisesti mikro- ja pienyrityksille, joilla ei ehkä ole resursseja tai työsuojelutietämystä arvioinnin tehokasta toteuttamista varten.

Tässä tulee apuun OiRA. Se on ensimmäinen EU:n tason aloite, jolla kannustetaan eurooppalaisia mikro- ja pienyrityksiä arvioimaan riskejään (pääasiassa jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten – työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen – kautta EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla).

OiRAn tavoitteet

 • EU:n tasolla:

  • lisätään työperäisiä riskejään arvioivien ja hallinnoivien mikro- ja pienyritysten määrää Euroopassa

  • edistetään (asianmukaisen riskinarvioinnin avulla) työtapaturmien ja ammattitautien määrän vähentämistä ja työolojen parantamista

  • autetaan yrityksiä (asianmukaisen riskinarvioinnin avulla) parantamaan kilpailukykyään (leikkaamalla työtapaturmista ja ammattitaudeista johtuvia kustannuksia, vähentämällä sairauslomia jne.).

 • Kansallisella ja alakohtaisella tasolla:

  • annetaan käytännön OiRA-työkaluja mikro- ja pienyritysten käyttöön niiden verkkosivustojen kautta ja edistetään niiden käyttöä

  • edistetään kansallisia tavoitteita työtapaturmien ja ammattitautien määrän vähentämisestä antamalla OiRA-työkaluja yritysten käyttöön.

 • Yritysten tasolla:

  • varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys (mikä on työnantajien ja yritysten yleinen velvollisuus) kannustamalla OiRA-työkalujen käyttöä yrityksessä ja työntekijätasolla, jolloin saadaan käyttöön vakaa riskinarviointiprosessi

  • tehdään riskinarviointiprosessista ymmärrettävä

  • parannetaan työoloja edistämällä työperäisten riskien arviointityökalun käyttöä ja parannetaan siten yritysten suoritustasoa.

OiRAn toiminta

OiRA on verkkofoorumi, jossa on OiRA-työkalun kehitin (jossa kehittäjät voivat luoda alakohtaisia työkaluja) ja alakohtaisia OiRA-työkaluja, jotka ovat saatavana vuorovaikutteisen verkkosivuston kautta.

OiRA-työkalun kehitin tarjotaan ilmaiseksi alakohtaisille työmarkkinaosapuolille EU:ssa ja kansallisilla tasoilla sekä EU:n ja kansallisille viranomaisille.

EU:n ja kansallisen tason alakohtaiset työmarkkinaosapuolet ja EU:n tai kansalliset viranomaiset (työkalujen kehittäjät) voivat käyttää OiRA-työkalun kehitintä riskinarviointityökalujen luomiseksi eri aloilla, esimerkiksi kampaamoalalla. Nämä työkalut – alakohtaiset OiRA-työkalut – annetaan sitten mikro- ja pienyritysten käyttöön riskinarviointien tekemistä varten.