Riskinarviointi

Tähän on hyvät syyt. Riskinarviointi on terveys- ja turvallisuushuollon lähestymistavan lähtökohta. Ellei sitä tehdä kunnolla tai lainkaan, tarvittavia ennaltaehkäiseviä toimia ei todennäköisesti tunnisteta eikä toteuteta.

Joka vuosi miljoonia ihmisiä loukkaantuu tai saa vakavia terveyshaittoja työssään EU:n alueella. Siksi riskinarviointi on niin tärkeä terveisiin työpaikkoihin vaikuttava keino. Riskinarviointi on dynaaminen prosessi, jonka avulla yritykset ja organisaatiot toteuttavat työpaikan riskien ennakoivaa hallintapolitiikkaa.

Näiden syiden vuoksi on tärkeää, että kaikentyyppisissä ja -kokoisissa yrityksissä tehdään arviointeja säännöllisesti. Asianmukaisessa riskinarvioinnissa varmistetaan muun muassa, että kaikki asiaankuuluvat riskit otetaan huomioon (eikä vain välittömiä tai ilmeisimpiä), tarkistetaan toteutettujen turvallisuustoimenpiteiden tehokkuus, dokumentoidaan arvioinnin tulokset ja tarkistetaan arviointia säännöllisesti, jotta se pysyy ajan tasalla.

Tärkein riskinarviointia koskeva Euroopan yhteisön lainsäädännön säädös on puitedirektiivi 89/391/ETY. Tämä direktiivi on saatettu osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Jäsenvaltioilla on silti oikeus saattaa voimaan tiukempia määräyksiä työntekijöiden suojelemiseksi (tämän vuoksi kussakin maassa on aina tarkistettava sen riskinarvioinnista annettu lainsäädäntö).

Euroopan komission tekemän keskeisen oppaan avulla niin jäsenvaltiot kuin työnantajat ja työntekijätkin pystyvät täyttämään omat riskinarviointivelvollisuutensa, joista säädetään puitedirektiivissä 89/391/ETY. Tässä osassa mainitut tiedot perustuvat kyseiseen oppaaseen.

Määritelmät

Vaaratekijät

Vaaratekijä voi olla mitä tahansa, mikä voi aiheuttaa vahinkoa, kuten tarvikkeet, työvälineet, työskentelymenetelmät tai käytännöt.

Riskit

Riski tarkoittaa pientä tai suurta loukkaantumisen todennäköisyyttä vaaratekijän vuoksi.

Riskinarviointi

Riskinarvioinnin prosessissa arvioidaan työpaikan vaaratekijöiden aiheuttamia riskejä työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Siinä käydään järjestelmällisesti läpi työn kaikki osa-alueet ja pohditaan,

  • mikä saattaa aiheuttaa vammoja tai vahinkoja,

  • voidaanko vaarat poistaa ja ellei voida,

  • mitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tai suojatoimia riskien hallinnassa käytetään tai olisi käytettävä.