You are here

Nacionalni partneri

Nacionalni partneri OiRA-e većinom su nacionalna tijela (ministarstva i inspektorati rada) i nacionalni instituti OSH-a koji su se odlučili pridružiti zajednici OiRA-e te razviti i provesti program OiRA-e u svojim zemljama.