Uloge i odgovornosti

Sigurnost i zdravlje radnika u Europi štiti se pristupom koji se temelji na procjeni rizika i upravljanju njima. Da bi mogli izvršavati učinkovitu procjenu rizika na radnom mjestu, svi koji su uključeni u taj postupak moraju dobro razumjeti pravni okvir, koncepte i proces procjene rizika te ulogu glavnih sudionika uključenih u taj proces.

Uloge i odgovornosti radnika

Važno je da radnici sudjeluju u procjeni rizika. Oni su upoznati s problemima i pojedinostima onoga što se zaista događa kada izvršavaju svoje zadatke ili aktivnosti, stoga bi trebali biti uključeni u procjenu. Njihova su praktična znanja ili sposobnosti često potrebni za razvoj upotrebljivih preventivnih mjera.

Sudjelovanje radnika nije samo njihovo pravo, nego je ključno za djelotvornost i učinkovitost upravljanja poslodavaca sigurnošću i zdravljem na radu.

Radnici i njihovi predstavnici imaju sljedeća prava/dužnosti:

 • sudjelovanje u postupcima za organizaciju procjene rizika i za imenovanje osoba koje će obavljati taj zadatak;

 • sudjelovanje u procjeni rizika;

 • upozoravanje svojih nadležnih ili poslodavaca na moguće rizike;

 • izvještavanje o promjenama na radnom mjestu;

 • informiranje o rizicima za vlastitu sigurnost i zdravlje te mjerama koje su potrebne za uklanjanje ili smanjenje tih rizika;

 • uključenost u proces donošenja odluka o preventivnim i zaštitnim mjerama koje se trebaju uvesti;

 • traženje uvođenje odgovarajućih mjera od poslodavca te podnošenje prijedloge za smanjenje opasnosti ili uklanjanje opasnosti na samom izvoru;

 • surađivanje kao pomoć poslodavcima u uspostavljanju sigurnog radnog okruženja;

 • obučenost/primanje uputa o mjerama koje je potrebno uvesti;

 • vođenje brige, koliko je to moguće, za svoju sigurnost i zdravlje te za sigurnost i zdravlje drugih osoba na koje utječu njihove radnje u skladu s obukom i uputama koje im je dao poslodavac.

Osim toga, važno je da su predstavnici radnika obučeni na način da razumiju procjenu rizika i svoju ulogu u procjeni rizika.

Uloge i odgovornosti poslodavaca

Poslodavci bi trebali pažljivo pripremiti svoje postupke da bi ispunili odgovornost za izvršavanje procjene rizika kao i uvesti mjere koje su potrebne za sigurnost i zdravlje radnika. Preporučuje se da to ostvare putem akcijskog plana za uklanjanje ili kontrolu rizika.

Akcijski plan trebao bi uključivati sljedeće:

 • dodjelu, organizaciju i koordinaciju procjene;

 • imenovanje mjerodavnih osoba za izvršavanje procjena;

  • osobe koje provode procjenu rizika mogu biti:

   • sami poslodavci;

   • zaposlenici koje su imenovali poslodavci;

   • vanjski ocjenjivači i davatelji usluga ako nema mjerodavnog osoblja na radnom mjestu.

  • osobe mogu dokazati svoju mjerodavnost ako pokažu da imaju sljedeće sposobnosti:

   • poznavanje općeg pristupa procjeni rizika;

   • mogućnost primjene tog znanja na radno mjesto;

   • sposobnost prepoznavanja situacija u kojima ne bi mogli na odgovarajući način procijeniti rizik bez pomoći i u kojima bi mogli predložiti daljnju pomoć.

 • savjetovanje predstavnika radnika u vezi s rješenjima za imenovanje osoba koje će izvršavati procjene;

 • pružanje potrebnih informacija, obuke, resursa i podrške za ocjenjivače koji su zaposlenici poslodavaca;

 • osiguravanje odgovarajuće koordinacije ocjenjivača (kada je potrebno);

 • uključivanje uprave i poticanje sudjelovanja radne snage;

 • utvrđivanje rješenja koja su potrebna za provjeru i pregled procjene rizika;

 • osiguravanje da se u sklopu preventivnih i zaštitnih mjera uzimaju u obzir rezultati procjene;

 • osiguravanje vođenja evidencije o procjeni rizika;

 • praćenje preventivnih i zaštitnih mjera da bi se osiguralo održavanje njihove učinkovitosti;

 • informiranje radnika /ili njihovih predstavnika o rezultatima procjene i uvedenim mjerama (stavljanje evidencija na raspolaganje).

Savjeti za osobe koje provode procjenu rizika

Osobe koje provode procjenu rizika na radu moraju posjedovati znanje ili informacije o sljedećim čimbenicima:

 • opasnostima i rizicima za koje se već zna da postoje i načinu na koji dolazi do njih;

 • materijalima, opremi i tehnologiji koji se upotrebljavaju na radu;

 • radnim postupcima i organizaciji te interakciji radnika s materijalima koji se upotrebljavaju;

 • vrsti, vjerojatnosti, učestalosti i trajanju izloženosti opasnostima. U nekim slučajevima to obuhvaća primjenu modernih i provjerenih metoda mjerenja;

 • odnosu između izloženosti opasnosti i njezinog učinka;

 • tome što se smatra dobrom praksom u područjima u kojima nema određenih pravnih standarda.

Poslodavci bi se trebali pobrinuti da osoba koja provodi procjenu rizika, bio to zaposlenik ili vanjski savjetnik, razgovara sa zaposlenicima ili drugim osobama poput ugovaratelja koji zapravo izvršavaju zadatak.

Kada zaposlenici različitih poslodavaca rade na istom radnom mjestu, ocjenjivači će možda morati podijeliti informacije o rizicima te uvedenim mjerama za zdravlje i sigurnost da bi se posvetili tim rizicima. Dužnost je poslodavca olakšati taj proces.

--HEADING_PAGINATION--