Što je OiRA?

OiRA – Internetska interaktivna procjena rizika – je mrežna platforma koja omogućuje stvaranje alata za sektorsku procjenu rizika na bilo kojem jeziku na jednostavan i standardiziran način.

Razvila ga je i održava ga Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i temelji se na nizozemskom instrumentu za procjenu rizika RI&E.

Zašto je razvijen projekt OiRA?

Propisna procjena rizika od ključne je važnosti za zdrava radna mjesta. Ipak, provedba procjene rizika može biti poprilično izazovna, a posebno za mala i mikropoduzeća kojima može nedostajati sredstava ili znanja o učinkovitom upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu (OSH).

Cilj OiRA-e je to riješiti. To je prva inicijativa na razini EU-a koja potiče europska mala i mikropoduzeća na procjenu rizika (uglavnom putem država članica i socijalnih partnera – udruga poslodavaca i zaposlenika – na razinama EU-a i država članica).

Koji su ciljevi OiRA-e?

 • Na europskoj razini:

  • povećati broj malih i mikropoduzeća u Europi koja procjenjuju i upravljaju svojim rizikom na radu

  • pridonijeti (putem propisne procjene rizika) smanjenju broja nesreća i bolesti na radu te poboljšanju radnih uvjeta

  • pomoći poduzećima (putem propisne procjene rizika) da postanu kompetitivnija (smanjenjem troškova koji nastaju zbog nesreća i bolesti na radu, smanjenjem omjera bolovanja itd.).

 • Na nacionalnim i sektorskim razinama:

  • staviti praktične alate OiRA na raspolaganje malim i mikropoduzećima putem internetskih stranica i promovirati njihovu upotrebu

  • pridonositi nacionalnim ciljevima smanjivanja broja bolesti i nesreća na radu stavljanjem alata OiRA na raspolaganje poduzećima.

 • Na razini tvrtke:

  • osigurati sigurnost i zdravlje radnika (opća dužnost poslodavaca i poduzeća) poticanjem na upotrebu alata OiRA na razinama tvrtke i pogona, time postavljajući zdravi proces procjene rizika

  • demistificirati proces procjene rizika

  • poboljšati radne uvjere promicanjem upotrebe alata za procjenu rizika na radu, poboljšavajući time performanse tvrtki.

Kako djeluje OiRA?

OiRA je internetska platforma koja se sastoji od generatora alata OiRA (gdje razvojni inženjeri mogu stvoriti sektorske alate) i sektorskih alata OiRA, koji su dostupni putem interaktivne internetske stranice.

Generator alata OiRA omogućen je besplatno sektorskim socijalnim partnerima na razini EU-a i na nacionalnim razinama te tijelima EU-a i nacionalnim tijelima.

Sektorski socijalni partneri na razini EU-a ili na nacionalnoj razini te tijela EU-a i nacionalna tijela (razvojni inženjeri alata) mogu koristiti generator alata OiRA za stvaranje alata za procjenu rizika za različite sektore, primjerice za frizerski sektor. Ti su alati – sektorski alati OiRA – zatim omogućeni malim i mikropoduzećima za provedbu procjene rizika.