You are here
shutterstock_102697079.jpg

Priemonių privalumai ir (arba) trūkumai

Atsižvelgiant į informacinių technologijų pažangą ir interneto naudojimą, siekiama sukurti įvairias interaktyvias priemones, padedančias vertinti profesinę riziką. Atsižvelgdama į labai mažoms ir mažosioms įmonėms (LMMĮ) kylančius sunkumus siekiant išvengti profesinės rizikos, EU-OSHA sutelkė dėmesį į šių naujų technologijų teikiamas galimybes padėti visoms labai mažoms ir mažosioms įmonėms vykdyti rizikos prevencijos veiksmus.

Toliau nagrinėjamos pagrindinės OiRA (ar bet kurios kitos interaktyvios rizikos vertinimo priemonės) paskatos ir kliūtys

OiRA paskatos

 • Naujos kartos rizikos vertinimo priemonės: lengvai prieinamos, jomis paprasta naudotis, jos yra nemokamos galutiniams naudotojams.

Svarbu, kad kiekvienas LMMĮ skirtas projektas ar sistema būtų pritaikyti prie jų poreikių, t. y. nebūtų nei pernelyg sudėtingi, nei pernelyg brangūs (pageidautina – nemokami). Nuolat stengiamasi sudaryti palankesnes sąlygas naudotis konkrečiam sektoriui skirtomis OiRA priemonėmis, užtikrinti, kad jomis būtų patogu naudotis ir kad jos išliktų nesudėtingos. Siekiama, kad LMMĮ, kurios niekada nėra vertinusios rizikos arba niekada to nedarė sistemingai ir struktūrizuota forma, turėtų galimybę pradėti tai daryti. Siekiant, kad OiRA priemonės būtų sėkmingai naudojamos, jos turi būti lengvai prieinamos, jomis turi būti paprasta naudotis ir jos turi būti nemokamos.

 • Platinimas internetu

OiRA priemonės gali būti platinamos daugybei įmonių ir tam nereikia valdyti sąnaudų ir išvengiama suvaržymų, susijusių su popierinių dokumentų spausdinimu ir išsiuntimu.

 • Kintantis turinys

OiRA priemonės lengvai ir nedelsiant gali būti keičiamos atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius arba į suformuluotus naujus gerosios patirties pavyzdžius, naujus procesus ir kt., taip užtikrinant, kad priemonės visuomet būtų aktualios.

Priemonių turinys taip pat gali būti pritaikomas skirtingiems galutiniams naudotojams. OiRA priemonės rengėjai gali nuspręsti pirmiausia orientuotis į didžiausią sektoriuje kylančią riziką ir ilgainiui pridėti naujų modulių ir naujos informacijos. Periodiškai atnaujinamas priemonės turinys per keletą metų tampa išsamesnis.

 • Mokomasis pobūdis

Tokios OiRA priemonių savybės kaip intuityvus valdymas, šviečiamojo pobūdžio turinys, galimybė dirbti nusistatytu tempu ir padaryti pertrauką išsaugojus atsarginę kopiją padeda užtikrinti, kad naudotojas kiekviename darbo etape žinotų, ką daryti toliau.

Taikant OiRA, veiksmai atliekami nuosekliai – nuo pavojaus nustatymo iki dokumentais pagrįsto rizikos vertinimo. Galutiniams naudotojams, galbūt niekada anksčiau nevykdžiusiems rizikos vertinimo, viso proceso metu teikiama pagalba –nuo pirmojo etapo (rizikos nustatymo) iki paskutiniojo (veiksmų plano sudarymo ir (arba) dokumentais pagrįsto rizikos vertinimo rengimo).

OiRA taip pat galima naudotis:

  • siekiant suteikti daugiau žinių ir informacijos (pvz., apibūdinant sektoriui būdingas specifines rizikos rūšis ar nurodant, kaip atlikti rizikos vertinimą);

  • mokymo, ypač profesinio mokymo, tikslais; būsimiesiems specialistams (kirpėjams, sunkvežimių vairuotojams, kepėjams ir kt.) gali būti įvardijamos pagrindinės jų sektoriui būdingos rizikos rūšys ir pateikiama informacija, kaip atlikti rizikos vertinimą naudojantis atitinkama priemone ir atliekant veiksmus skirtinguose moduliuose ir etapuose.

OiRA priemonėmis LMMĮ raginamos įmonės viduje ar savarankiškesniu būdu vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) procedūras ir joms suteikiami įgaliojimai tai daryti. Taip pat aiškiai numatyta, kad reikia konsultuotis su DSS specialistu, kai įmonės viduje nėra pakankamų pajėgumų tinkamai atsižvelgti į konkrečią riziką ar sprendžiamą DSS problemą.

 • Naudojimosi kitais informacijos šaltiniais platforma

OiRA priemonės taip pat veikia kaip platforma, kurioje galutiniai naudotojai, naudodamiesi nuorodomis, vaizdo įrašais ir fotografijomis, gali lengvai susipažinti su įvairia informacija ir dokumentais, įskaitant:

  • teisės aktus

  • rekomendacijas

  • gerosios patirties atvejus

  • informacijos suvestines, brošiūras ir ataskaitas.

 • Galimybė vykdyti naudojimosi tokiomis priemonėmis stebėseną

Kadangi šios priemonės teikiamos internete, galima atlikti naudojimosi jomis statistikos stebėseną. Duomenų apsaugos tikslais ir dėl OiRA suinteresuotųjų subjektų priimtų sprendimų, statistika, susijusi su priemonių turiniu (galutinių naudotojų teikiama informacija), nekaupiama. OiRA statistika sutelkta į bendresnio pobūdžio aspektus, pavyzdžiui, sukurtų OiRA paskyrų skaičių, atliktų rizikos vertinimų skaičių ir parengtų veiksmų planų skaičių. Ši iš galutinių naudotojų surinkta informacija padės ilgainiui tobulinti OiRA priemones (tinkamumo naudoti, paprastumo ir kt. aspektais) ir leis įvertinti, ar šios priemonės naudojamos ir ar jomis naudojasi tiksliniai naudotojai – LMMĮ.

OiRA kliūtys

 • Nepakankamas labai mažų ir mažųjų įmonių informuotumas apie DSS (rizikos vertinimą)

Pagrindinės reguliarių rizikos vertinimų neatliekančių organizacijų nurodomos priežastys, dėl kurių jos to nedaro, yra tai, kad rizika ir pavojai jau žinomi (83 proc. įmonių) ir kad itin didelių problemų nekyla (80 proc.) (antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką ESENER-2 duomenimis). Šie rezultatai patvirtina tik 24 proc. darbo vietų, kuriose buvo atliktos apklausos, duomenis, tačiau vertinant juos kyla klausimas, ar šiose įmonėse, ypač pačiose mažiausiose, iš tikrųjų kyla mažiau problemų, ar jos paprasčiausiai yra nepakankamai susipažinusios su rizikos darbo vietose rūšimis.

 • Rizikos prevencija nėra pagrindinis labai mažų ir mažųjų įmonių tikslas ar susirūpinimą kelianti sritis

Atsižvelgiant į tai, kad LMMĮ turi ribotus išteklius, o savininkams susirūpinimą kelia jų verslo ekonominis gyvybingumas, DSS skiriama mažai dėmesio ir tai nėra daugelio labai mažų ir mažųjų įmonių prioritetas. Gero DSS valdymo kliūtys yra šios:

  • prasta daugelio LMMĮ ekonominė būklė ir menkos investicijos, kurias jos gali skirti DSS infrastruktūrai;

  • ribotos LMMĮ savininkų-vadovų žinios, informuotumas ir kompetencija tiek DSS, tiek šioje srityje taikomų reguliavimo reikalavimų klausimais;

  • (paprastai) nepakankami daugelio LMMĮ gebėjimai tvarkyti savo reikalus sistemingai;

  • sudėtinga užmegzti ryšius su LMMĮ (pirmasis etapas) ir įtikinti ar paraginti jas imtis priemonių, reikalingų siekiant valdyti DSS sistemingiau ir labiau struktūrizuotu būdu (antrasis etapas).