You are here

DUK apie OiRA

Prieš pateikdami klausimą apsilankykite žemiau pateiktoje skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“. Galbūt į jūsų klausimą jau pateiktas atsakymas.

1. Kas yra OiRA?

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) sukurta OiRA (internetinė interaktyvi rizikos vertinimo priemonė) yra paprasta naudoti nemokama internetinė programa, kuri gali padėti labai mažoms ir mažosioms organizacijoms pradėti vykdyti laipsnišką rizikos vertinimo procesą – nuo rizikos darbo vietoje nustatymo ir įvertinimo iki sprendimų dėl prevencinių veiksmų priėmimo ir tų veiksmų įgyvendinimo, tai pat stebėsenos ir ataskaitų teikimo.

2. Kodėl OiRA buvo sukurta?

Pakankamai pagrįstai galima daryti išvadą, kad apskritai labai mažos ir mažosios įmonės (LMMĮ) turi tam tikrų trūkumų, kalbant apie rizikos vertinimą ir prevencinės politikos nustatymą. OiRA tikslas – pašalinti šiuos trūkumus ir padėti gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) labai mažose ir mažosiose įmonėse.

3. Kas yra rizikos vertinimas?

Rizikos vertinimas yra sisteminga visų darbo aspektų analizė, kurios metu nagrinėjama:

 • kokie veiksniai galėtų sukelti sužalojimą arba žalą,
 • ar pavojus galima pašalinti ir, jeigu ne,
 • kokių prevencinių arba apsaugos priemonių reikia imtis, kad būtų galima kontroliuoti riziką.
4. Kodėl ne visi svetainės skyriai pateikiami visomis ES kalbomis?

Į visas ES kalbas išversti tik mažiau kintantys šios svetainės skyriai, o nuolat atnaujinami svetainės skyriai pateikiami tik anglų kalba. Taip siekiama racionaliau naudoti EU-OSHA išteklius.

5. Kokia yra OiRA bendruomenė?

OiRA bendruomenę sudaro OiRA priemones rengiančios organizacijos ir žmonės. Jos tikslas – supaprastinti OiRA priemonių kūrimą raginant keistis priemonėmis, žiniomis ir gerąja patirtimi, skatinant bendradarbiavimu pagrįstą darbą, stiprinant esamus ir kuriant naujus ryšius bendruomenėje.

6. Ar galima pateikti nuorodą į OiRA svetainę?

Taip. EU-OSHA teikia nuorodas (ir palankiai vertina naudojimąsi jomis) į visus OiRA svetainės tinklalapius (OiRA priemonės, OiRA reklaminė medžiaga ir kt.).

7. Kas gali tapti OiRA partneriu ir OiRA bendruomenės nariu?

ES ir nacionaliniu lygmeniu veikiantys sektoriaus socialiniai partneriai (darbdavių ir darbuotojų organizacijos) ir ES ir nacionalinės valdžios institucijos (ministerijos, darbo inspekcijos, DSS institutai ir kt.).

8. Ar taikoma OiRA privatumo politika?

OiRA priemonę naudotojams teikia EU-OSHA. Kadangi EU-OSHA yra ES įstaiga, tiesiogiai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001, kuriuo užtikrinama, kad visi duomenys tvarkomi sąžiningai ir teisėtai, atsižvelgiant į konkrečius ir aiškius tikslus, ir yra saugiai saugomi.

Priemonėje kaupiami šių rūšių asmens duomenys:

 • kontaktinis e. pašto adresas;
 • už veiksmų plane nurodytas priemones atsakingų asmenų vardai, pavardės (nurodyti vardą, pavardę neprivaloma);
 • kiti vardai, pavardės, kuriuos galima įrašyti laisva forma pildomuose laukuose;

EU-OSHA imasi šių asmens duomenų apsaugos priemonių:

 • asmens duomenys nėra prieinami išorės naudotojams;
 • naudojamos apsaugos priemonės, kad būtų apsisaugota nuo neteisėto prisijungimo;
 • ryšys tinkamai šifruojamas;

Visas OiRA privatumo politikos tekstas teikiamas čia.

9. Kaip OiRA bendruomenė keičiasi darbais ir juos pritaiko?

Duomenimis keičiamasis naudojantis Creative Commons licencijomis.

Tokios licencijos suteikia naudotojams galimybę keistis darbais ir pritaikyti juos pagal įvairias konkrečias sąlygas, įskaitant sąlygą, kad darbas nebūtų komercinis ir būtų tinkamai paskirstytas.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite http://creativecommons.org/ ir http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.

10. Kokia programinė įranga yra OiRA?

OiRA yra atvirojo kodo programinė įranga. Nemokamos ir atvirojo kodo pagrindu veikiančios programinės įrangos licencijavimo tvarka yra liberali, siekiant, užtikrinus programinės įrangos išeitinio kodo prieinamumą, suteikti naudotojams teisę naudoti, nagrinėti, keisti ir tobulinti savo parengtą priemonę.

OiRA sukurta įmonių turinio valdymo sistemos „Plone“ pagrindu(1), jos verslo principai taip pat taikomi išorinių priedų paketuose „Euphorie“(2) ir „osha.oira“(3). Sąsajos serveryje taikoma naujausia HTML5 technologija ir vykdomos daugialypės sąveikos naudojantis Patternslib biblioteka(4).


(1) https://plone.org/
(2) https://github.com/EU-OSHA/euphorie
(3) https://github.com/EU-OSHA/osha.oira
(4) http://patternslib.com/

11. Kokia OiRA priemonių paskirtis?

Naudojantis OiRA priemonėmis parengiama:

 • dokumentas, kuriame registruojami rizikos vertinimo rezultatai ir kurį galima atsisiųsti, redaguoti ir spausdinti. Pagal šį įrašą galima rengti informaciją, perduodamą suinteresuotiesiems asmenims; atlikti stebėseną, siekiant įvertinti, ar buvo nustatytos reikiamos priemonės; parengti priežiūros institucijoms skirtus įrodymus; ir atlikti bet kokią peržiūrą pasikeitus aplinkybėms;
 • veiksmų planas (kurį taip pat galima atsisiųsti, redaguoti ir spausdinti), parengtas daugiausia dėmesio skiriant prevencinėms priemonėms, kurios turi būti įgyvendintos, taip pat informacijai apie tai, kas ką iki kada įgyvendina, ir kt.
 • Visų rizikos rūšių apžvalga. Šį įrašą galima naudoti informacijai suinteresuotiesiems asmenims perduoti ir prižiūrėti, ar tinkamai išnagrinėtos nustatytos rizikos rūšys ir priemonės, kurių turi būti imamasi.
 • Prevencinių ir apsaugos priemonių, kurios turi būti įgyvendinamos, apžvalga Šį įrašą galima naudoti informacijai suinteresuotiesiems asmenims perduoti ir priemonių, kurios turi būti įgyvendintos per tris artimiausius mėnesius, stebėsenai atlikti.
12. Kokių duomenų reikia norint prisiregistruoti prie OiRA priemonės?

Turi būti nurodomas galiojantis e. pašto adresas ir slaptažodis. Kai tik naudotojai užsiregistruoja, jie gali pradėti naudotis priemone (nebūtina laukti patvirtinamojo e. laiško).

Norėdamas prisijungti naudotojas turi įvesti e. pašto adresą ir slaptažodį, tuomet jis automatiškai nukreipiamas į savo registruotą paskyrą.

Vertinimas ir prisijungimo duomenys yra privatūs ir nėra matomi kitiems asmenims (žr. OiRA privatumo politiką).

13. Kokie veiksmai atliekami vykdant bandomąjį OiRA priemonės naudojimo seansą?

Naudotojas gali pradėti naudotis priemone neprisiregistravęs, vykdydamas bandomąjį seansą. Tuomet, jei priemonė atitinka naudotojo poreikius ir lūkesčius, jis gali prisiregistruoti nurodydamas e. pašto adresą ir slaptažodį. Svečio paskyros naudotojams neleidžiama išsaugoti atlikto darbo ar atsisiųsti ataskaitų.

14. Kaip elgtis pamiršus slaptažodį?

Naudotojas gali paprašyti priminti slaptažodį – prisijungimo duomenys atsiunčiami įvedus galiojantį e. pašto adresą.

15. Ar galima pakeisti paskyros slaptažodį ir (arba) e. pašto adresą?

Prisijungę naudotojai gali spustelėti mažą trikampį viršutiniame dešiniajame tinklalapio kampe (šalia savo e. pašto adreso) ir pasinaudodami nuoroda atnaujinti savo slaptažodį ir (arba) e. pašto adresą.

16. Ar rizikos vertinimą reikia atlikti per vieną seansą, ar darbą galima išsaugoti, kad prie jo būtų galima grįžti vėliau?

Prasidėjus OiRA priemonės naudojimo seansui, naudotojas gali sustabdyti darbą seansui nepasibaigus. Naudotojai gali pradėti seansą iš naujo pasirinkdami OiRA priemonės seanso pavadinimą. Kaskart pasirinkus parinktį „tęsti“, pateikta informacija išsaugoma.

17. Ar galima atverti antrą OiRA priemonę arba naudojantis ta pačia priemone atlikti kitą vertinimą (naudojantis ta pačia paskyra)?

Prisijungę naudotojai gali susipažinti su ankstesniais seansais ir rizikos vertinimais spustelėdami mažą trikampį viršutiniame dešiniajame tinklalapio kampe (šalia jų naudojamos OiRA priemonės pavadinimo), taip pat naudotojai gali pasirinkti parinktį „Pradėti naują seansą“. Naudojantis ta pačia priemone ir ta pačia paskyra galima išsaugoti daugiau nei vieną seansą, jei jiems suteikiami skirtingi pavadinimai. Svarbu, kad naudotojai įrašytų e. pašto adresą, slaptažodį ir kiekvienam OiRA priemonės naudojimo seansui suteiktą pavadinimą.

18. Ką daryti, jei naudotojui nepavyksta peržiūrėti OiRA priemonių kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar mobiliajame telefone?

Svarbu įsitikinti, kad naudojama naujausia žiniatinklio naršyklės versija. Siekiant užtikrinti geriausią rodymą, rekomenduojama naudoti šias žiniatinklio naršykles: Windows Internet Explorer (IE 11), Google Chrome, Firefox ir Safari.